artikel

Grenswaarden: “Het systeem is ondergraven”

Veilig werken

Gerard Mulder, emeritus-hoogleraar toxicologie en voorzitter van de Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen van de Gezondheidsraad, heeft grote twijfels ten aanzien van de transparantie van het nieuwe systeem en de onafhankelijkheid van de deskundigen. “In het oude stelsel was sprake van behoorlijke transparantie. De Gezondheidsraad kende een college van onafhankelijke deskundigen dat, zo goed en zo kwaad als dat ging, gezondheidskundige grenswaarden vaststelde. Daarna werd in de SER onderhandeld tussen werkgevers en werknemers: was een grenswaarde haalbaar en, zo niet, wat was dan een aanvaardbare grens? De minister stelde ten slotte de MAC-waarde vast. Dat gebeurde weliswaar vaak op basis van compromissen, maar het was wel duidelijk welke keuzes daarbij gemaakt waren.”

 

Mulder betwijfelt ten stelligste of bedrijven over voldoende expertise beschikken om tot de vaststelling van gezondheidkundige grenswaarden te komen. “Dat vergt enorm veel expertise. In sommige grote bedrijven is die wellicht nog wel aanwezig, maar in het MKB niet. Die worden dan bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de eigen industrietak. Er is echter geen onafhankelijke toets op die gegevens. Weliswaar kunnen bedrijven ook nog aanvullende expertise inhuren, maar ik denk dat vooral kleine adviesbureaus onvoldoende deskundigheid hebben.”

 

Bovendien, zo waarschuwt Mulder, bestaat het risico dat adviesbureaus van het bedrijfsleven afhankelijk worden. “De Gezondheidsraad, die tot voor kort een centrale rol speelde, had geen commercieel belang. Bovendien heeft de Raad een breed scala aan deskundigheid in zijn gelederen. Het vaststellen van goed onderbouwde grenswaarden vergt een brede aanpak, met deskundigheid uit veel verschillende disciplines: toxicologie, pathologie, epidemiologie, noem maar op. Kleine bureaus hebben dat niet allemaal in huis.

 

Weliswaar kunnen ook werknemersvertegenwoordigers een vinger aan de pols houden, maar vakbondsmensen zijn natuurlijk geen toxicologen. De werknemersvertegenwoordigers in de SER hadden vertrouwen in het oordeel van de Gezondheidsraad, en konden van daaruit onderhandelen met de werkgevers over MAC-waarden. Dat systeem was heel transparant, maar is nu helaas ondergraven.”

Reageer op dit artikel