artikel

In de winter kan het glad zijn!

Veilig werken

Zij vraagt de werkgever om dit aan te merken als een dienstongeval in de zin van artikel 1 van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp). Daarin wordt onder een dienstongeval verstaan: een ongeval dat in overwegende mate zijn oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht en niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten. Op grond van art. 54 van het Barp worden, als het om een dienstongeval gaat, aan de ambtenaar de noodzakelijk gemaakte kosten van geneeskundige behandeling of verzorging vergoed.

 

De werkgever wijst het verzoek af en de vrouw gaat in beroep. De rechtbank overweegt dat het verzorgen van de post tot de opgedragen werkzaamheden behoort en dat de vrouw in dat kader de post heeft opgehaald. Maar er kan niet gezegd worden dat het ongeval in overwegende mate is veroorzaakt door de aard van de opgedragen werkzaamheden of door de bijzondere omstandigheden waaronder de werkzaamheden moesten worden verricht.

 

Daartoe overweegt de rechtbank dat de vrouw op grond van eigen ervaring had moeten weten dat het parkeerterrein als gevolg van het winterweer glad was en daarmee ook rekening had moeten houden. Op de zitting heeft zij immers verklaard dat zij eerder die dag op weg naar het bureau van de Waterpolitie over hetzelfde gedeelte van het parkeerterrein was gegaan en het daar toen al ook al glad was.

 

Het feit dat de Dienst geen maatregelen tegen de gladheid op het parkeerterrein had genomen om het ongeval te voorkomen, maakt dat niet anders. In de winter is gladheid immers geen bijzondere omstandigheid. Of de Dienst aan zijn zorgplicht heeft voldaan, valt naar het oordeel van de rechtbank buiten de grenzen van dit geschil. De rechtbank komt dan ook tot de slotsom dat het ongeval niet als een dienstongeval kan worden aangemerkt. Het beroep wordt ongegrond verklaard.

 

Reageer op dit artikel