artikel

OPS voldoende aangetoond

Veilig werken

De verfmachines en de verfrollen worden regelmatig van kleur gewisseld. Dan wordt de verf uit het verfbad getapt en daarna handmatig met doeken gereinigd. Dat gebeurt door het tappen van een emmer van 10 liter uit een open vat met oplosmiddel. Ook op de vloer gemorste verf wordt met oplosmiddel verwijderd. Sinds 1992 zijn veel onderzoeken gedaan naar de blootstelling aan oplosmiddelen, maar langdurige blootstelling zou in de praktijk nauwelijks voor komen.

 

De werknemer wordt in maart 1999 arbeidsongeschikt verklaard. Hij heeft klachten die duiden op OPS en spreekt de werkgever aan voor de gevolgen. Kantonrechter en gerechtshof kennen de vordering toe. Het hof heeft geconcludeerd dat de werknemer voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij lijdt aan gezondheidsklachten die door blootstelling aan oplosmiddelen kunnen zijn veroorzaakt.

 

De werknemer heeft ook voldoende duidelijk gemaakt dat zijn ziektebeeld (zware hoofdpijn, extreme vermoeidheid, dronken gevoel, gevoel van afwezigheid, depressieve gevoelens) kan zijn veroorzaakt door de omgang met organische stoffen en oplosmiddelen. De werkgever heeft erkend dat de man met die stoffen heeft gewerkt. Het hof is daarop tot de slotsom gekomen dat de werkgever niet de redelijkerwijs noodzakelijke veiligheidsmaatregelen heeft getroffen.

 

In cassatie betoogt de werkgever dat hij gedurende de hele procedure heeft betwist dat de klachten van de werknemer te wijten zouden zijn aan OPS. Er zou tussen de klachten en de werkzaamheden geen causaal verband bestaan. De werkgever heeft meermalen aangeboden dit te bewijzen, maar daar is het hof volgens de werkgever niet op ingegaan.

 

De Advocaat Generaal concludeert dat het volgens vaste rechtspraak aan het oordeel van de feitenrechter is overgelaten om een (nader) deskundigenbericht te gelasten. De rechter mocht bij zijn oordeel uitgaan van de diagnose OPS die is gesteld door het Solvent Team van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. In cassatie kan dan ook niet met vrucht worden geklaagd over het passeren van een verzoek om deskundigen te benoemen of om deskundigen te horen.

 

De werkgever ziet eraan voorbij dat een aanbod tot het leveren van tegenbewijs, ook in hoger beroep, alleen kan worden gehonoreerd als de gestelde feiten, mede in het licht van het al aanwezige bewijsmateriaal, voldoende gemotiveerd worden betwist. Het hof heeft terecht geconcludeerd dat er een oorzakelijk verband was tussen de blootstelling aan de voor de gezondheid gevaarlijke stoffen en de gezondheidsklachten.

 

Reageer op dit artikel