artikel

Ook toezicht houden bij ervaren werknemers

Veilig werken

De werknemer vordert schadevergoeding omdat de werkgever heeft verzuimd ervoor te zorgen dat hij op een veilige manier werkte. De werkgever stelt, dat een deugdelijke veiligheidsgordel ter beschikking was gesteld en dat uitdrukkelijk de opdracht was gegeven die gordel ook te gebruiken. Het Gerecht in eerste aanleg oordeelt dat het enkele ter beschikking stellen van de veiligheidsgordel te vrijblijvend was en dat de werkgever de veiligheidsinstructie had moeten herhalen toen werd geconstateerd dat alle werknemers zonder veiligheidsgordel werkten. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vernietigt dit vonnis en wijst de vordering van de werknemer af. Volgens het Hof betrof het een ervaren werknemer en gaat het te ver, van de werkgever te vergen om te (laten) controleren of die al dan niet een veiligheidsgordel gebruikte. De werknemer gaat in cassatie. Volgens de werknemer heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting over de zorgplicht van de werkgever. De Hoge Raad oordeelt als volgt. De in art. 7A:1614x BWA geregelde zorgplicht (vergelijkbaar met die van 7:658 BW, alleen de bewijslast ligt volgens het Antillaanse BW in beginsel bij de werknemer) houdt niet alleen in, dat de werkgever ervoor moet zorgen dat voldoende veiligheidsmateriaal op de werkplek beschikbaar is, maar ook dat hij erop toeziet dat zijn werknemers dat materiaal op de juiste wijze gebruiken. Omdat de veiligheidsgordels voor dit werk een toereikende maatregel tegen het gevaar van vallen vormden, bracht de zorgplicht van de werkgever ook mee, dat hij erop toezag dat de gordels ook daadwerkelijk en op de juiste wijze werden gebruikt. Dat de werknemer ervaren was, maakt dat niet anders, omdat een werkgever ook verantwoordelijk is voor de veiligheid van ervaren werknemers en steeds rekening dient te houden met het verschijnsel dat ook die werknemers wel eens nalaten de voorzichtigheid in acht te nemen die ter voorkoming van ongelukken geraden is. De alternatieve beschikbaarheid van twee hydraulische hoogwerkers met een bak van waaruit aan het dak had kunnen worden gewerkt, betekent ook niet dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Niet is vastgesteld (en dat is ook niet aangevoerd) dat de werknemers zijn gewezen op de mogelijkheid die hoogwerkers te gebruiken en dat daarvoor de nodige instructies waren gegeven. De zaak wordt voor verdere afdoening terugverwezen naar het Hof.

 

Lees voor meer jurisprudentie Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel