artikel

Hoe (on)veilig werkt de chemie?

Veilig werken

Handhaving van wet- en regelgeving in de chemische industrie is complexe en weerbarstige materie. Veel bedrijven overtreden de regels in meer of mindere mate.

Hoe (on)veilig werkt de chemie?

Het Rijnmondgebied, als grootste industriële cluster van Nederland, telt ook het grootste aantal Brzo-ondernemingen in ons land: bedrijven die vanwege de aard van hun processen en producten een risico vormen voor de omgeving en daarom een robuust veiligheidsbeleid moeten voeren.

Inspecties

In november 2014 promoveerde Dr. Marieke Kluin aan de TU Delft op haar proefschrift ‘Optic compliance’, over naleving en handhaving van wet- en regelgeving in de Nederlandse chemische industrie. Om de wisselwerking tussen inspecteurs en Brzo-ondernemingen te onderzoeken, liep Kluin mee tijdens negentien fysieke inspecties bij vijftien bedrijven in het Rijnmondgebied. De conclusies liegen er niet om.

Zij deelde op grond van haar bevindingen de vijftien geïnspecteerde bedrijven op in vier categorieën.

  1. De maatschappelijk verantwoorde ondernemers die veiligheid op alle niveaus goed verankeren in hun bedrijfsvoering. Vier onderzochte bedrijven kregen dit predikaat, al lieten ook zij soms kleine steekjes vallen.

  2. De ‘onfortuinlijke’ ondernemingen, bedrijven die het ontbreekt aan
    financiële middelen of kennis om de veiligheid conform Brzo-normen up-to-date te houden (één bedrijf).

  3. De ‘roekeloze’ ondernemingen, die onwetend of onverantwoord handelen en het nut van wet- en regelgeving niet inzien (zes bedrijven).

  4. De ‘calculerende’ ondernemingen (vier bedrijven).

Gevaarlijk

Volgens Kluin is de vierde categorie de gevaarlijkste: “Deze bedrijven zijn zich ervan bewust dat ze de regels omzeilen, vaak vanuit bedrijfseconomische overwegingen. Zij zien overheidsinspecteurs vooral als lastige bemoeials van buiten en werken uitsluitend reactief. Ze reageren wel met maatregelen ná incidenten, maar zullen niet op eigen initiatief proactief beleid voeren om risico’s te minimaliseren. Illustratief daarvoor is de letterlijke uitspraak van een manager die ik tijdens een inspectie hoorde: ‘Wij ondernemen alleen actie als we daartoe door de overheid worden gedwongen.’ De vier bedrijven die ik ‘calculerend’ noem zijn stuk voor stuk grote onder-nemingen met meer dan 250 medewerkers. En soms al een lange staat van dienst op handhavingsgebied, in de vorm van ernstige overtredingen en ook zware sancties.”

Dit is een fragment uit het artikel Variabele wisselwerking, gepubliceerd in het februarinummer van vakblad Arbo.

TIP! Ken de wet- en regelgeving die voor uw bedrijf van toepassing is. De Arbo Wetgeving- & Actualiteitendag brengt u snel op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de Arbowet. Klik hier voor meer informatie

Reageer op dit artikel