blog

Terug naar AF?

Veilig werken

Onlangs werd bekend dat de Inspectie SZW weer vijf basisinspectiemodules heeft gepubliceerd. Het ging om modules voor chemische veiligheid, opgesteld aan de hand van de laatste stand der techniek. Dat maakte mij nieuwsgierig.

Terug naar AF?

Verder zoeken leerde me dat er inmiddels 42 van deze Basisinspectiemodules (BIM) zijn verschenen. Zij zijn geschreven – zo staat in de modules – voor intern gebruik bij de inspectie SZW. In een BIM staat de werk-wijze van de inspectie beschreven die zij hanteert bij een bedrijfsbezoek. Maar, zo lezen we verder, op grond van de aangetroffen situatie in een bedrijf kan de inspecteur afwijken van de in de BIM beschreven werkwijze.

P-Bladen

Die laatste zinsnede deed me ergens aan denken en na enig graven in de geest kwam ik uit bij de zogenoemde P-Bladen. Dat waren uitgaven onder auspiciën van – destijds –de Arbeidsinspectie, waarin deskundigen tezamen met de Inspectie goede praktijken beschreven. Of anders gezegd: de stand der techniek was hier de leidraad. Ook hier diende de inhoud als toetssteen voor de inspecteur bij zijn dagelijkse taakuitoefening, waarvan in bijzondere omstandigheden kon worden afgeweken. Als de werkgever kon aantonen dat hij op een andere manier een even hoog niveau van veiligheid had bereikt, mocht die ook afwijken van de bepalingen in het P-Blad. Er zijn destijds bijna 200 van deze P-Bladen verschenen.

Beleidsregels

Met de inwerkingtreding van de Arbowet ‘98 werden de P-Bladen vervangen door de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving. Die hadden als voordeel dat hun inhoud weliswaar niet bestond uit algemeen verbindende voorschriften, maar dat die beleidsregels de inspectie op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wel binden bij de uitoefening van haar taak. Beleidsregels zijn immers te zien als pseudowetgeving en zijn bindend voor degene die ze uitgevaardigd heeft. Houdt die zich daar niet aan, dan worden de verwachtingen die de regels opwekken niet gehonoreerd en is er sprake van strijd met het vertrouwensbeginsel. Op zeker moment waren er ruim 100 van deze arbo-beleidsregels. Dat werd vooral aan werkgeverskant teveel geacht: de roep tot deregulering klonk dan ook steeds luider. Dus ook deze regels werden afgeschaft.

Arbocatalogi

Er kwam nog een tussenstap met Arboconvenanten en daarna volgden de Arbocatalogi – afspraken per sector tussen werkgevers en werknemers over veiliger en gezonder arbeidsomstandigheden. De Inspectie SZW heeft er inmiddels ruim 150 getoetst. Zij heeft zelf, om aan te geven waarop in bepaalde sectoren bij inspecties wordt gelet, ook nog een stuk of 60 Branchebrochures het licht laten zien. Zo langzamerhand toch weer een woud van regels; ik heb nog maar eens gekeken naar de definitie van deregulering (uit 1984, dat wel). Daaronder verstaat men het zodanig vereenvoudigen en verbeteren van overheidsregels dat zij – met handhaving van de beleidsdoelstellingen – voor de burger of het bedrijfsleven, en wellicht ook voor de overheid, minder bezwarend zijn. Het huidige stelsel lijkt daar niet aan te voldoen. Hoewel we met de BIM – waarop de werkgever net als destijds op de P-Bladen ook een beroep kan doen – wellicht toch weer op de goede weg zijn … terug naar AF.

 

Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel