nieuws

Asbest: (nog) niet besmet maar wel ziek

Veilig werken

De duikboten van de marine, de jachthaven in Roermond … de media staan bol van de asbest. Wat blijkt? Je kunt ook ziek worden van asbest ruim voordat er sprake is van asbestbesmetting.

Asbest is een hot issue. Er lijkt geen einde te komen aan de berichten over asbest en asbestbesmetting. In woonwijken, op bouwplaatsen, in duikboten van de Koninklijke Marine en in het gebied rond de jachthaven in Roermond.

Angst

Soms blijkt alleen de angst voor besmetting al tot ziekte te leiden. Dit is het geval bij een werknemer die door zijn werkgever wordt uitgeleend aan een ander bedrijf om te helpen bij de sloop van een dakbeschot. Achteraf blijken de dakplaten asbesthoudend. De werknemer wordt letterlijk ziek van angst en raakt door psychische klachten geheel arbeidsongeschikt. Hij vordert een verklaring voor recht dat de werkgever aansprakelijk zal zijn, mocht hij later klachten krijgen door de asbestblootstelling. De rechtbank wijst zijn eis af en de man gaat in hoger beroep.

> LEES MEER over (uitval door) psychische klachten

 

Boete

De gebroken eterniet dakplaten bevatten 5-10% chrylosiet. Dit materiaal kan de longziekten asbestose en/of mesothelioom veroorzaken. De Arbeidsinspectie heeft de werkgever een forse boete opgelegd wegens diverse ernstige overtredingen van het Arbobesluit. De sloop was niet gemeld, er was geen deskundig toezicht, een werkplan ontbrak, de gesloopte restanten waren niet voorzien van goede etikettering en het vrijgekomen materiaal werd niet in gesloten verpakking afgevoerd.

> LEES MEER over de voorschriften voor werken met asbest (klasse 1: concentratie lager dan of gelijk aan grenswaarde)

 

> LEES MEER over de voorschriften voor werken met asbest (klasse 2: concentratie hoger dan grenswaarde)
 
> TIP: Lees ook de bijzondere bepalingen bij de sloop en verwijdering van asbest
 

Onbeschermd

Het hof stelt eerst vast dat de werknemer tijdens zijn werk onbeschermd met asbest in aanraking is gekomen. Het was de verantwoordelijkheid van de werkgever als feitelijk werkgever om toe te zien dat de werknemer niet onbeschermd aan asbest blootgesteld zou staan. Maar de werkgever heeft de mogelijkheid van werken met asbesthoudend materiaal in zijn geheel niet onderkend. Daarnaast heeft de Arbeidsinspectie diverse direct beboetbare – dus ernstige – feiten geconstateerd. Op grond van dit alles is de werkgever tekortgeschoten in zijn zorgplicht ex art. 7:658 lid 4 BW.

> LEES MEER over het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW

 

Werkgever aansprakelijk?

Het hof vernietigt de uitspraak van de kantonrechter en verklaart voor recht dat de werkgever tekort is geschoten in zijn verplichting tot het nemen van veiligheidsmaatregelen. Daarom is hij volledig aansprakelijk voor de eventueel toekomstig te lijden schade van de werknemer. De omvang daarvan zal pas dan zijn vast te stellen. Het hof ziet geen reden voor een voorschot op een eventuele schadevergoeding. De werknemer heeft immers nog geen lichamelijke klachten door de asbestblootstelling. Hij kan volgens een deskundige nog zelf zijn loon verdienen.

Reageer op dit artikel