nieuws

Prinsjesdag: robots en regels

Veilig werken

Nederland is gezond. Het verzuim daalde vorig jaar naar 3,8 procent, het aantal arbeidsongevallen is stabiel en werkgevers houden zich heel aardig aan de Arbowet. Maar het kan altijd beter.

Prinsjesdag: robots en regels

Het kabinet wil dat bedrijven en bedrijfsbranches zelf initiatief nemen om blijvend aandacht te besteden aan gezond en veilig werken. De belangrijkste speerpunten voor 2016: het programma zelfregulering, de arbeidsgerelateerde zorg en de ketenaanpak.

Ketenaanpak

De ketenaanpak gezond en veilig werken stimuleert opdrachtgevers aandacht te schenken aan een goede werkomgeving. Vanwege de grote invloed van opdrachtgevers op de arbeidsomstandigheden wordt hieraan in 2016 nadrukkelijk aandacht besteed. De aanpak zal bestaan uit onderzoeken van mogelijkheid tot aanpassen en uitbreiden van regelgeving, stimuleren van zelfregulering en kennis-  en informatie-uitwisseling tussen en binnen sectoren.

Zelfregulering

Het programma zelfregulering ondersteunt kennisdeling en innovatieve projecten in branches en bedrijven. De website (www.gezondenveiligwerkt.nl) biedt daarbij een digitale ontmoetingsplek voor betrokken partijen.

Een nieuw thema voor 2016 is gezond en veilig werken in een veranderende arbeidsmarkt.Dat gaat enerzijds om de steeds verdergaande flexibilisering: uitzendkrachten zijn vaker slachtoffer van arbeidsongevallen en wie is als werkgever verantwoordelijk bij ingewikkelde constructies met onderaannemers?

Robotisering

Anderzijds brengen ook technologische ontwikkelingen zoals digitalisering en robotisering uitdagingen met zich mee. Verschillende departementen verkennen de mogelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen op hun beleidsterrein. Robotisering raakt vrijwel al het beleid en het vraagt om een nieuw perspectief op onze samenleving en arbeidsmarkt.  Een uitdaging is daarbij dat werkenden een soepele overgang naar nieuw werk moeten kunnen maken.

Arbeidsgerelateerde zorg

Bij arbeidsgerelateerde zorg spelen onder meer vragen rondom het tekort aan bedrijfsartsen en de melding van beroepsziekten. Het kabinet ondersteunt initiatieven gericht op preventiebeleid en slimme arrangementen voor arbodienstverlening. Een nieuw wetsvoorstel is erop gericht het handelen van bedrijfsartsen te verbeteren en het stelsel van arbeidsgerelateerde zorg te versterken. Het kabinet wil dat er meer bedrijfsartsen bijkomen en dat zij beroepsziekten beter melden. Ook moeten bedrijfsgezondheidszorg en de reguliere zorg beter samenwerken.

Duurzame inzetbaarheid

In 2016 krijgt het vroegtijdig, in het (beroeps)onderwijs, aanleren van de juiste competenties ten aanzien van gezond en veilig werken extra aandacht.
Er komt een nader onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van kwetsbare werknemers.
De campagne rondom werkstress loopt door en geeft in 2016 in het bijzonder aandacht aan psychosociale arbeidsbelasting veroorzaakt door ongewenste omgangsvormen als discriminatie en seksuele intimidatie.

Europese regelgeving

Tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap geeft het kabinet speciale aandacht aan betere regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden. Nederland is voorstander van meer doelregelgeving en minder middelregelgeving. Dus wel aangeven hoe hoog het beschermingsniveau moet zijn, maar aan werkgevers en werknemers – die daartoe ook beter in staat zijn – overlaten hoe zij dit doen. Daarnaast streeft het kabinet naar een betere bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende stoffen. Hiervoor is aanpassing van de carcinogenenrichtlijn vereist.

Up-to-date blijven met wet- en regelgeving? Kom naar de Arbo Wetgeving & Actualiteitendag op 12 november.

 

 

Reageer op dit artikel