nieuws

BRZO+ inspecteur focust op ‘ageing’

Veilig werken

In het Brzo 2015 is veroudering van installaties en corrosie (‘ageing’) als nieuw aandachtspunt opgenomen. Vanaf 2017 richten de BRZO+ inspecteurs zich op het thema ageing met hulp van een nieuw inspectie-instrument.

BRZO+ inspecteur focust op ‘ageing’

Dit instrument is ontwikkeld om ageing te inspecteren bij de reguliere inspecties op arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieuveiligheid.

Wat is dat, ageing?

Ageing gaat niet alleen over de leeftijd van installaties. Het gaat vooral ook over de staat van de installatie en hoe die is veranderd door de tijd heen. Door ageing van installaties gaan componenten lijden aan een of meer vormen van materiaalverslechtering en beschadiging. Vaak, maar niet per se, staat dit in relatie tot de leeftijd en bedrijfstijd. De kans op falen neemt toe met het verloop van de tijd. De definitie is overgenomen van de Engelse Health and Safety Executive (HSE).

Inhoudelijk en op systeemniveau

Het thema ageing zorgt voor meerwaarde doordat de inspecties inhoudelijk én op systeemniveau ingaan op arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieuveiligheid. De inspecteurs kijken gestructureerd en in relatie tot de VBS-elementen uit het Brzo 2015. Dit creëert op termijn een goed beeld van de mate van beheersing van risico’s die verband houden met ageing binnen alle VBS-elementen. De resultaten van de inspecties moeten op termijn leiden tot meer kennis en ervaring bij alle partijen.

Ageing ook bij Brzo-bedrijven

Naar verwachting zal ook bij de Brzo-bedrijven een verdere ontwikkeling plaatsvinden om ageing-aspecten (in brede zin) herkenbaar op te nemen in het (veiligheids)managementsysteem. Bijvoorbeeld in de managementsystemen voor onderhoud of operational integrity. Dit kan op termijn leiden tot bijstelling van het inspectie-instrument.

Waarop letten de inspecteurs?

In de eerste fase van het project houden de inspectieteams zich bezig met:

  • op systeemniveau kijken naar
    – de inventarisatie van de aanwezige apparatuur
    – de procedures voor de identificatie van installatiedelen en apparatuur die mogelijk tekenen van veroudering vertonen
  • hoe de bedrijven de conditie van de installaties en de apparatuur in de gaten houden
  • corrosie onder isolatie van leidingen
  • koel- en bluswaterleidingen

In een vervolgfase kan de focus komen te liggen op specifieke verouderingsproblemen, zoals die bij elektronische systemen en software, door verouderde technieken, verouderde procedures en het wegvloeien van kennis. De inspecteurs hanteren het thema ageing gedurende het hele jaar 2017. Evaluatie en monitoring zullen uitwijzen op welke aspecten de inspectie zich in de jaren erna zal richten.

Bron: brzoplus.nl

> TIP: Kom naar het congres Risicomanagement

Reageer op dit artikel