nieuws

Dit doet SZW in 2018 voor arbo en veiligheid

Veilig werken

Oké, we hebben een demissionair kabinet. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ministerie van SZW geen beleidsprioriteiten heeft op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Dit doet SZW in 2018 voor arbo en veiligheid

Die prioriteiten brengen de nodige wijzigingen met zich mee in de begroting 2018. Hierna een beknopt overzicht van de wijzigingen die van belang zijn voor veilig en gezond werken. Van beroepsziekten tot de activiteiten van de Inspectie SZW.

Vierjarig programma preventie beroepsziekten

In 2018 start een vierjarig programma gericht op de preventie van beroepsziekten. Door middel van een campagne, interventies en de inzet op kennis en innovatie wil het kabinet de bewustwording en aanpak van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen versterken. Ook zet het in op de vroegtijdige signalering van gezondheidsklachten. De ontwikkeling van een zelfbindende gedragscode moet de afwikkeling van schadeclaims bij beroepsziekten verbeteren.  Verder moeten arbeidsgerelateerde zorg en curatieve zorg intensiever gaan samenwerken om te komen tot een effectieve aanpak van arbeidsgerelateerde aandoeningen.

Impulsen voor het beroep van bedrijfsarts

Het beroep van bedrijfsarts krijgt een impuls in de vorm van een ‘kwaliteitstafel’ samen met veldpartijen. Dit moet een stevige kennis- en kwaliteitsontwikkeling van de beroepsgroep stimuleren. Ook promotie van het vak door middel van een imagocampagne moet bijdragen aan die impuls. De kwaliteitstafel en het doorzetten van de imagocampagne zijn belangrijke ‘dragers’ bij het vergroten van de instroom in de opleiding voor bedrijfsartsen.

Verzamelwet SZW repareert meerlingverlof

Sinds 1 april 2016 kunnen vrouwen die zwanger zijn van een meerling vier weken eerder met zwangerschapsverlof. Inclusief het bevallingsverlof komt de totale verlofperiode dan uit op 20 weken. Wegens een omissie in de regelgeving duurt het verlof in de praktijk doorgaans minder dan 20 weken, maar wel minstens 16 weken. De Verzamelwet SZW 2018 zal dit herstellen. Vrouwen die zwanger zijn van een meerling genieten dan daadwerkelijk 20 weken verlof rond de geboorte. Vanaf 1 april 2018 treedt de gewijzigde wetgeving in werking.

Inspectie SZW en het Inspectie Control Framework

Om eerlijk, veilig en gezond werk te borgen, houdt de Inspectie SZW toezicht op bedrijven, instellingen en werkenden. Dit doet ze door in te zetten op thema’s en sectoren met de grootste risico’s en meest kwetsbare groepen. De gehanteerde middelen zijn inspecties, handhavingscommunicatie, ketensamenwerking en branchebeïnvloeding. Naar aanleiding van het rapport ‘Werken met effect’ over de (on)toereikendheid van de capaciteit van de Inspectie SZW, is een Inspectie Control Framework (ICF) opgesteld. Het ICF maakt de relatie inzichtelijk tussen enerzijds de maatschappelijke problemen, risico’s en verwachtingen in het domein van SZW en anderzijds de inzet van de Inspectie SZW.

Een volgend kabinet kan dit framework gebruiken om beslissingen te nemen over de capaciteitsinzet van de Inspectie SZW in de handhavingsketen.

Bron: Rijksbegroting 2018 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

> TIP: Praktische aanpakken en maatregelen vindt u het in het boek ‘Beroepsziekten voorkomen’.

Reageer op dit artikel