nieuws

Zo zit ’t met zorgplicht van opdrachtgevers

Veilig werken

Zorgplicht. Een begrip dat in de juridische wereld van veilig en gezond werken veelvuldig langs komt. Een werkgever heeft zorgplicht voor zijn werknemers. Maar hoe zit het met de zorgplicht van een opdrachtgever?

Zo zit ’t met zorgplicht van opdrachtgevers

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Koolmees (SZW) de Kamer schriftelijk uitgelegd wat het begrip ‘zorgplicht van de opdrachtgever’ inhoudt. Koolmees licht de concrete betekenis toe van het begrip in de praktijk.

Wat houdt de wettelijke zorgplicht van een opdrachtgever in?

Uit artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek vloeit voort dat de opdrachtgever dezelfde zorgplicht heeft jegens zijn opdrachtnemer als de werkgever zou hebben ten opzichte van zijn werknemer. Die zorgplicht houdt in dat hij verplicht is de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee hij de arbeid doet verrichten, zo in te richten en te onderhouden als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de opdrachtnemer schade lijdt. Ook voor het verrichten van de arbeid is de opdrachtgever verplicht zulke maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de opdrachtnemer schade lijdt. Dit vergt een actieve, alerte opstelling van de opdrachtgever, aldus Koolmees.

Wat zijn de gevolgen van een schending van de zorgplicht?

Bij een schending van de zorgplicht komt de wet de opdrachtnemer tegemoet door een verlichting van de bewijslast. De opdrachtnemer zal aannemelijk moeten maken dat de schade is opgelopen tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. Het is vervolgens aan de opdrachtgever om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Slaagt hij hierin niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade die de opdrachtnemer lijdt. De opdrachtgever kan ter dekking van zijn aansprakelijkheidsrisico een verzekering afsluiten bij een particuliere verzekeraar. Hij is daartoe niet verplicht. Als hij een dergelijke verzekering afsluit is dat geen collectieve verzekering voor opdrachtnemers, maar een verzekering die de opdrachtgever compenseert.

> LEES OOK: Ook zorgplicht voor niet-eigen werknemers?

Wat gebeurt er in geval van een conflict over de zorgplicht?

Bij een conflict beslist uiteindelijk de rechter over de omvang en de hoogte van de schadevordering van de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever. Koolmees stelt niet te beschikken over informatie die inzicht biedt in de concrete betekenis van de zorgplicht in de praktijk. Wanneer een opdrachtnemer schade lijdt, bijvoorbeeld door een ongeval tijdens een skivakantie of een griep, kan hij de opdrachtgever daarvoor niet aansprakelijk stellen. Dit is in de verhouding van werkgever/werknemer niet anders. Het verschil is dat de opdrachtnemer in die situatie niet verplicht is verzekerd voor ziekte en arbeidsongeschiktheid en de werknemer wel, aldus de minister.

> LEES OOK: Is zorgplicht ook risico-aansprakelijkheid?

Naar de omvang en de manier van werken in de kluseconomie loopt een onderzoek. Koolmees verwacht de resultaten daarvan in het voorjaar van 2018 aan de Kamer te kunnen toesturen.

Bron: rijksoverheid.nl

> TIP: Download de Top 5 arbojurisprudentie met vijf uitspraken met impact

Reageer op dit artikel