nieuws

Radonconcentratie op werkplek laag, meet RIVM

Veilig werken

Het RIVM heeft in 2016-2017 de radonconcentratie gemeten op in totaal enkele honderden werkplekken en openbare gebouwen in Nederland. De resultaten van deze meetcampagne geven een beeld van het radonniveau in Nederland.

Radonconcentratie op werkplek laag, meet RIVM

Uit de metingen van het RIVM blijkt dat de radonconcentraties op vrijwel alle meetlocaties laag zijn. Ze zijn daarmee vergelijkbaar met de concentraties in woningen. De gemiddelde radonconcentratie van 16 Bq/m3 (becquerel per kubieke meter) ligt onder de gemiddelde radonconcentratie in gebouwen wereldwijd (40 Bq/m3). Het RIVM voerde de metingen uit in opdracht van het ministerie van SZW en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Radon en thoron in bouwmaterialen en binnenlucht

Radioactieve stoffen komen van nature in de bodem voor. Daardoor zitten die stoffen ook in bouwmaterialen die zijn gemaakt van grondstoffen uit de bodem. Als gevolg daarvan kunnen de radioactieve gassen radon en thoron vrijkomen uit de bodem en uit bouwmaterialen. Een belangrijk deel van de blootstelling van Nederlanders aan straling komt doordat deze gassen vervolgens in de binnenlucht terechtkomen.

> LEES OOK: Geen maling aan straling

Europa: verplichte nationale referentieniveaus voor radon

In Europa geldt de verplichting om nationale referentieniveaus vast te stellen voor radon op werkplekken en in openbare gebouwen. Beide referentieniveaus zijn in Nederland sinds 6 februari 2018 vastgesteld op 100 Bq/m3. Deze referentieniveaus zijn opgenomen in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. De door het RIVM gemeten resultaten liggen vrijwel allemaal onder dit referentieniveau.

> BEKIJK het onderzoek ‘Radon, thoron en gammastraling op werkplekken en in publiek toegankelijke gebouwen in Nederland’

> OF LEES de samenvatting van het onderzoek

Radonconcentratie hoger in Zuid-Limburg en rivierengebied

De radonconcentraties zijn hoger in Zuid-Limburg en het Rivierengebied. Dat bleek ook al uit onderzoek in woningen. Dit komt doordat er in deze gebieden van nature meer radon vrijkomt uit de bodem. In enkele zeer specifieke gevallen vonden de onderzoekers een hogere radonconcentratie. Het gaat daarbij om grondwaterzuiveringsstations bij drinkwaterbedrijven, grotten en andere ondergrondse ruimten.

radonconcentratie in bouwmaterialen

Ook onderzoek gedaan naar thoron en gammastraling

Behalve naar radon heeft het RIVM ook onderzoek gedaan naar thoron en gammastraling. Deze dragen eveneens bij aan de blootstelling aan natuurlijke straling in gebouwen. De gemeten concentratie thoron op Nederlandse werkplekken en in openbare gebouwen ligt in lijn met de waarden die volgens internationale organisaties in gebouwen te verwachten zijn. De resultaten van de metingen naar gammastraling zijn vergelijkbaar met de resultaten uit eerder in Nederland uitgevoerde onderzoeken.

> Bekijk de infographic over radon en thoron

Hoe zit het met radon, thoron en gammastraling?

Radon en thoron zijn radioactieve edelgassen. Ze ontstaan van nature in de bodem en in daarvan gemaakte bouwmaterialen.

Op die manier kan radon vanuit de bodem en vanuit bouwmaterialen in gebouwen terechtkomen.

Thoron in gebouwen komt uitsluitend uit de buitenste lagen van wanden, vloeren en plafonds. De radioactieve stoffen die ontstaan als radon en thoron vervallen, vergroten het risico op longkanker. Dit geldt in het bijzonder voor rokers.

Gammastraling in gebouwen komt uit bouwmaterialen en uit de bodem en kosmos. Daarbij wordt de straling van buiten grotendeels weer door het gebouw afgeschermd. Gammastraling draagt bij aan de blootstelling aan externe straling in gebouwen. Ook kan het bijdragen aan het risico op het krijgen van kanker.

Bron: rivm.nl

Reageer op dit artikel