nieuws

Naar minder ongevallen en gezondheidsklachten in de landbouw

Veilig werken

In de landbouw werken veel groepen werknemers die geen vaste werkgever hebben. Daardoor bereikt de informatie over veilig en gezond werken hen onvoldoende. Ernstige ongevallen en bijvoorbeeld fysieke belasting komen geregeld voor. Het Kabinet gaat daar iets aan doen.

Naar minder ongevallen en gezondheidsklachten in de landbouw

Het Kabinet trekt 1 miljoen euro uit om gezond en veilig werken in de landbouw te bevorderen. Het amendement van Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie), werd op de valreep van het zomerreces door de Tweede Kamer aangenomen.

Geen vaste of directe werkgever-werknemer relatie

Het geld is bedoeld om ernstige ongevallen en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten  in de sector verder terug te dringen. Denk bijvoorbeeld aan fysieke belasting of klachten als gevolg van agrarische stoffen. Hiervoor is ook extra aandacht nodig voor doelgroepen die geen vaste of directe werkgever-werknemer relatie hebben. Zoals meewerkende gezinsleden, zzp’ers, seizoenskrachten, arbeidsmigranten en vrijwilligers.

Informatie over veilig en gezond werken bereikt hen onvoldoende

Ondanks het feit dat er in de sector veel gewerkt wordt met deze doelgroepen, bereikt de informatie over veilig en gezond werken hen onvoldoende. Ook is er voor deze doelgroepen geen automatische toegang tot arbogerelateerde zorg. Het plan heeft een doorlooptijd tot en met 2021 en omvat verschillende initiatieven.

> LEES OOK: Blootstelling aan toxische stoffen vergroot kans op ALS

Onderzoek en campagne landbouw

Met het geld wordt eerst een onderzoek verricht. Doel is meer inzicht in hoe bovenstaande doelgroepen in de landbouwsector effectiever kunnen worden bereikt. De uitkomsten worden gebruikt bij het verder vorm geven van de initiatieven op het gebied van voorlichting en informatie en experimenten.  Zo moet er een communicatiecampagne komen over veilig en gezond werken.

Ondersteuning bij preventie

Ook worden werkgevers en medewerkers ondersteund bij preventie op de werkvloer. Er komen trainingen, onder meer op het gebied van werken met gewasbeschermingsmiddelen. Verder onder meer gerichte voorlichting en het stimuleren van de toepassing van de RI&E. Ook komen er toolkits voor de verschillende doelgroepen met praktische instrumenten voor preventie. Een en ander sluit aan bij het beleid uit de tweede nota duurzame gewasbescherming periode 2013-2023.

> LEES OOK: Nieuwe digitale RI&E-methodiek

Experimenten

Een ander deel van het geld wordt gebruikt voor een aantal pilots. Zo komt er een pilot ter verbetering van de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen in de landbouwsector. Verder een pilot waarbij geprobeerd wordt om werkenden (arbeidsmigranten) en werkgevers in de glastuinbouw beter te bereiken. En een pilot om arbeidsmigranten beter te informeren en te activeren om hun rechten op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werk te kennen én hier gebruik van te maken.

Het plan kwam tot stand door Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met partners uit de agrarische sector. Zoals Stigas, werkgevers- en werknemersorganisaties in de glastuinbouw en de gemeente Westland

Bron: Rijksoverheid

> TIP: Download de gratis whitepaper 6 vragen over de RI&E

Reageer op dit artikel