nieuws

Prinsjesdag 2019: de belangrijke arbo-punten

Veilig werken

Prinsjesdag 2019, dat betekent de troonrede en de miljoenennota. Wat zijn de beleidsprioriteiten van het ministerie van Sociale Zaken waar het gaat om veilig en gezond werken? Een overzicht in vogelvlucht.

Prinsjesdag 2019: de belangrijke arbo-punten

Langer doorwerken is het adagium van deze tijd. Om dat mogelijk te maken moeten we veilig werken, ons blijven ontwikkelen, meegaan met de nieuwe technologie, later met pensioen, geen beroepsziekten oplopen en eerlijk werken. De overheid weet dat maar al te goed en daarom kwamen deze arbo-punten op Prinsjesdag 2019 aan bod.

> Alle plannen bekijken? Ze staan in de Miljoenennota.

RI&E

Nu mensen doorwerken tot een latere leeftijd is het extra belangrijk dat zij dat gezond en veilig kunnen doen. Werk mag niet leiden tot gezondheidsschade. Goede arbeidsomstandigheden zijn daarbij essentieel. Daartoe moet elke werkgever gezondheids- en veiligheidsrisico’s inventariseren, hiervoor maatregelen treffen en deze evalueren. Veel (kleine) werkgevers voeren deze RI&E met bijbehorend plan van aanpak nog onvoldoende uit. Daarom zet het kabinet in op betere naleving hiervan.

Leven Lang Ontwikkelen

Mensen moeten vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar blijven op een veranderende arbeidsmarkt. Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) moet zorgen voor behoud van kwaliteit bij de werkende beroepsbevolking. Het moet vanzelfsprekend worden dat werkenden en werkgevers investeren in de ontwikkeling tijdens de hele loopbaan. Het zogenoemde STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie) komt voor iedereen tot de AOW-gerechtigde leeftijd beschikbaar, zowel voor werkenden als werkzoekenden zonder baan. Naar verwachting kunnen circa tweehonderdduizend mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget.

Technologie

Technologie verandert het aanbod en de vraag naar arbeid, evenals de manier waarop vraag en aanbod bij elkaar komen. Dat noodzaakt tot het actualiseren van het overheidsbeleid voor gezond en veilig werken, daarom werkt het kabinet in 2020 aan de Arbovisie 2030.

Pensioen

Het kabinet wil werkgevers en werknemers ondersteunen bij het vormgeven van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Dit doet het via een meerjarig integraal investeringsprogramma voor duurzame inzetbaarheid. Het kabinet stelt hiervoor structureel een budget beschikbaar ter grootte van 10 miljoen euro per jaar als bijdrage aan beleid gericht op gezond doorwerken tot het pensioen. Verder stelt het kabinet vanaf 2021 incidenteel 200 miljoen euro per jaar beschikbaar zodat sociale partners op cao-niveau afspraken kunnen maken over het faciliteren van langer doorwerken.

Beroepsziekten

Het kabinet zet in op preventie om beroepsziekten te voorkomen. Bijvoorbeeld met het programma ‘Preventie Beroepsziekten’, dat zicht richt op het voorkomen van gezondheidsschade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysieke belasting.

Schadeafhandelingen van beroepsziekten, onder andere veroorzaakt door chroom-6, moeten in de toekomst gemakkelijker worden, minder kostbaar en minder tijdrovend. Het kabinet heeft een commissie ingesteld die hierover gaat adviseren. In 2020 reageert het kabinet op het advies van deze commissie.

Uitbreiding nabestaandenbegrip TAS

Het nabestaandenbegrip in de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) wordt in 2019 uitgebreid. Dit sluit aan bij het nabestaandenbegrip in het burgerlijk wetboek. Deze aanpassing kost vanaf 2020 naar schatting structureel 150.000 per jaar. Het nabestaandenbegrip in de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS), onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van I&W, is op dezelfde wijze uitgebreid.

OPS-motie

Voor de motie om de OPS-slachtoffers uit coulance financieel tegemoet te komen is voor 2020 7,2 miljoen euro aan middelen beschikbaar gesteld voor tegemoetkomingen. Deze regeling gaat in per 1 januari 2020. Slachtoffers kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming.

Eerlijk werken

Er komt meer en slimmere (bestuursrechtelijke) handhaving op veilig, gezond en eerlijk werken. Dit betekent heel gericht handhaven, meer data delen – ook op Europees niveau – en gebruikmaken van gedragswetenschappelijke inzichten. Samenwerking met de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) zorgt voor bundeling van kennis en inzichten van de nationale inspecties en uitvoeringsinstellingen.

Ook investeert het kabinet fors in de Inspectie SZW om de taken te versterken op gebied van handhaving en fraudebestrijding. Doel: de bevordering van een eerlijke arbeidsmarkt en de bevordering van gezond en veilig werken.

Arbeidsmigranten

Verder pakt het kabinet misstanden aan op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en huisvesting van de circa 400.000 in Nederland werkzame arbeidsmigranten door voor hen goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden te bevorderen en goed werkgeverschap bij bedrijven.

Handhaving

Met haar toezicht draagt de Inspectie SZW bij aan gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. In het regeerakkoord 2017–2021 is 50 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor versterking van de handhavingsketen van de Inspectie SZW conform het Inspectie Controle Framework (ICF). 

 In 2020 organiseert de Inspectie SZW haar activiteiten in 17 programma’s. Per programma geeft zij in haar Meerjarenplan en Jaarplan aan wat de beoogde maatschappelijke effecten zijn, met welke resultaten de Inspectie SZW wil bijdragen aan de realisatie ervan en met welke (mix van) interventies zij die resultaten wil realiseren.

Inspectie Control Framework 

De Inspectie SZW wil met de bij het regeerakkoord vrijgemaakte extra middelen de voor 2020 en 2023 in het Inspectie Controle Framework geformuleerde doelen bereiken. Dat zijn voor 2020 een herstel van de balans tussen ongevalsonderzoeken en actieve, op preventie gerichte inspecties op het terrein van veilig en gezond werk en verhoging van het aandeel gezamenlijke inspecties bij Brzo-bedrijven naar tenminste 90%. Daarnaast wil de Inspectie SZW in 2023 het niveau van informatiegestuurd werken van 2 naar 3 brengen. Bovendien streeft de Inspectie SZW naar een verdubbeling van de inspectiedekking eerlijk werk in 2023 naar 2%.  

(Bron: Rijksbegroting 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Licht letsel, minder boete – wel zo eerlijk

Reageer op dit artikel