artikel

Actueel

Wetgeving

Werken op hoogte is veiliger geworden. Ladders langer dan tien meter worden minder gebruikt en de afgelopen jaren zijn minder mensen gewond geraakt door een val.

 

Dit staat in het rapport ‘Op de hoogte’. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Het aantal mensen dat na een val in het ziekenhuis belandde, daalde tussen 2000 en 2003 met zestien procent.

 

Ondanks deze daling blijft valgevaar een groot arbeidsrisico. Vijftien procent van alle arbeidsongevallen gebeurt door vallen. Bij ernstige arbeidsongevallen is dit 29 procent. Van alle bedrijven werkt 13 procent geregeld op hoogte. Dit geldt het meest voor bouwbedrijven (78 procent).

 

Bedrijven vinden dat de regels het werken op hoogte veiliger maken. Tweederde meent dat het valgevaar daardoor afneemt.

 

De bedrijven blijken ook goed geinformeerd. Ruim 92 procent zegt de nieuwe regels goed te kennen. Driekwart weet dat de Arbeidsinspectie kan gaan controleren op naleving van de nieuwe regels.

 

De afgelopen jaren kregen valgevaar en veiliger werken op hoogte veel aandacht. In de bouw was er een grote mediacampagne over valgevaar. Het onderwerp kreeg ook aandacht in verschillende convenanten, zoals voor de glazenwassers. Werkgevers en werknemers maakten samen de leidraad ‘Veilig werken op hoogte’.

 

Het onderzoek werd uitgevoerd als voorbereiding op de nieuwe Europese richtlijn Werken op Hoogte. Deze richtlijn verbiedt sinds juli 2006 in bepaalde situaties het gebruik van ladders, trappen en lijnen.

 

www.minszw.nl

 

Kregen in het jaar 2000 nog ruim 150.000 mensen een arbeidsongeval, in 2005 waren dat er minder dan 140.000. In percentages uitgedrukt was dit een daling van 2,0 naar 1,8. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

 

Bij deze bedrijfsongevallen moeten we vooral denken aan open wonden of snijwonden. Maar liefst een op de drie slachtoffers kreeg hiermee te maken. Kneuzingen of verrekkingen staan tweede op de ranglijst. Niet verrassend is het dat de bouwnijverheid nog steeds de gevaarlijkste branche is. Ook in de landbouw en de industrie lopen werkenden traditioneel een relatief groot risico. En natuurlijk hoeven werknemers in een dienstverlenende bedrijfstak zich weinig zorgen te maken. Dit lijkt het goede nieuws ook gedeeltelijk te verklaren. In de ‘gevaarlijkste’ bedrijfstakken werken nu namelijk minder mensen dan in 2000. En dat terwijl er in het openbaar bestuur, het onderwijs en de gezondheids- en welzijnszorg, nu juist meer werknemers actief zijn.

 

 

Jaarlijks verdient Nederland ruim een miljard euro aan de reintegratie van bijstandsgerechtigden, WAO-ers, WW-ers en zieke werknemers. De opbrengst bedraagt 164 procent van de kosten. Dat beweert brancheorganisatie voor werk, loopbaan en vitaliteit Boaborea.

 

Boaborea baseert zich op door SEO Economisch Onderzoek uitgevoerd onderzoek dat 8 november aan minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd aangeboden.

 

Volgens Boaborea is het de eerste keer dat onderzocht werd wat de maatschappelijke kosten en baten van reintegratie zijn. De onderzoekers namen in hun berekeningen zaken mee als uitkeringslasten, uitvoeringskosten voor de uitkeringsadministratie, gezondheidszorgbesparingen en productiviteit. Volgens de brancheorganisatie werden de afgelopen twee jaar 80.000 mensen met succes gereintegreerd. Dat aantal kan nog oplopen, zo meent Boaborea. De organisatie beveelt aan even te wachten met het terugleiden naar werk voor WW-ers. Dat kan het rendement tot 200 procent stijgen. Bijstandsgerechtigden moeten wel meteen begeleid worden, zo vindt Boaborea. Ook moeten we niet zuinig zijn. Duurdere reintegratie-instrumenten zetten meer zoden aan de dijk dan goedkopere. Zo levert een reintegratie-instrument van minder dan 1000 euro een verkorting van de werkloosheidsduur op van 8 procent. Wie 2500 euro neertelt, kan rekenen op een verkorting van 22 procent bij WW-ers, aldus Boaborea.

 

Voorzitter Ella Vogelaar van Boaborea waarschuwt voor de toekomst. Volgens haar wil de Sociaal Economische Raad (SER) de arbeidsdeelname verder verhogen, ook voor moeilijk bemiddelbaren. Dit kan alleen als er daadwerkelijk geinvesteerd wordt en de verschillende beleidsterreinen, zoals inburgering, scholing, zelfstandig ondernemerschap, schuldhulpverlening en gezondheid, de handen ineenslaan.

 

Vogelaar doet ook een appel op werkgevers en werknemers. De investeringsbereidheid in het begin van ziekte en werkloosheid is nog te gering. Dat moet veranderen.

 

Het complete rapport is te downloaden op www.seo.nl.

 

www.seo.nl

 

Het onlangs opgerichte Landelijk Regie Team BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) moet ervoor zorgen dat provinciale en gemeentelijke overheden bij de voorbereiding en uitvoering van het besluit niet meer langs elkaar heen werken.

 

Volgens het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) wezen onderzoeken uit dat overheidsorganisaties te weinig samenwerken. Het gaat dan om organisaties als brandweer, de bevoegde instanties voor de uitvoering van de Wet Milieubeheer en de Arbeidsinspectie bij de voorbereiding en uitvoering van het BRZO. Het veiligheidstoezicht bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, voldeed daarom onvoldoende aan de bedoelingen van de wetgever, aldus VROM.

 

Bedrijven klaagden over tegenstrijdige beoordelingen bij veiligheidsrapporten en de overheidsorganisaties interpreteerden de normen anders, aldus het ministerie.

 

Het nieuwe team neemt geen taken over van gemeenten en provincies, maar stimuleert verbeteracties en goede samenwerking in de handhaving. Het Landelijk Regie Team (Lat) gaat het land in om medewerkers van gemeente, provincies, brandweer en Arbeidsinspectie via regionale conferenties te bewegen een verbeterprogramma uit te voeren. Ook worden bestpractices uitgewisseld.

 

De taken van het Lat zijn te vinden op www. brzo99.nl/werkwijzer/html/organisatie/landelijke-coordinatie/lat.html. Wie meer wil weten over de best practices, kan terecht op www.brzo99.nl. Het Lat is ook via deze site te bereiken of anders via www.infomil.nl.

 

www.infomil.nl

 

Tien procent van de thuiszorginstellingen doet nog veel te weinig aan verzuim- en arbopreventie. Dat concludeert de Arbeidsinspectie na controles bij 160 organisaties.

 

Een deel van de thuiszorginstellingen laat medewerkers nog steeds te veel tillen. Meestal zijn er in situaties geen tilhulpmiddelen beschikbaar, zoals tilliften. Ook bieden instellingen weinig bescherming tegen agressie en geweld, en ontbreekt een alarmsysteem.

 

Het werk in de thuiszorg is zwaar. Bij het verzorgen van patienten moeten medewerkers veel tillen en in ongunstige houdingen werken.

 

Dat leidde in het verleden tot veel nek- rug- en schouderklachten bij thuiszorgmedewerkers. Bij een laatste controle in 1998 constateerde de AI veel misstanden. Volgens de Arbeidsinspectie zijn de arbeidsomstandigheden in de sector sindsdien wel verbeterd. De sector maakte in een arboconvenant afspraken over de aanpak van lichamelijke belasting, werkdruk en veiligheid. De Arbeidsinspectie controleerde de thuiszorg pas weer dit jaar en vorig jaar. Zij keek bij patienten thuis hoe het werk gedaan werd en sprak 1300 medewerkers. Bij de 200 thuiszorginstellingen in ons land werken in totaal zo’n 210.000 medewerkers.

 

Honderden brandweerlieden hebben een klacht ingediend bij de Arbeidsinspectie. Zij vinden hun werkroosters in strijd met Europese en Nederlandse arbeidswetgeving.

 

De actie is een initiatief van de vakbond Abvakabo FNV. Volgens de bond moeten brandweerlieden nu structureel 6 uur langer werken dan de 48 uur die gemiddeld per week is toegestaan.

 

Brandweerlieden moeten vaak verplicht aanwezig zijn op de kazerne. Het Europese Hof beschouwt verplichte aanwezigheid als arbeidstijd. Dit is volgens de brandweerlieden niet in hun roosters verwerkt. Daardoor zijn de roosters in strijd met de Europese regels en het Arbeidstijdenbesluit dat 1 juni van kracht werd.

 

De werkgevers zouden vooralsnog te weinig doen om de roosters te veranderen. Dit moet sowieso gebeuren.

 

Maar volgens de brandweerlieden ondernemen de werkgevers nog steeds geen enkele actie en wordt ook niets gedaan om tekorten aan personeel op te vangen die door de aanpassingen zullen ontstaan.

 

De bond vindt dat brandweerlieden na aanpassing van de roosters hetzelfde moeten blijven verdienen.

 

Het scholenproject van de stichtingen STIGAS en SOLLT en het project ‘KANSarme jongeren’ van de Rotterdamse school VIA hebben de Goede Praktijken Competitie 2006 gewonnen.

 

De Nederlandse competitie is onderdeel van de jaarlijkse Europese Week voor de Veiligheid. Dit jaar was het thema ‘Start Veilig’. In alle Europese landen was er in de week van 23 tot 27 oktober aandacht voor de verhoogde veiligheidsrisico’s onder jongeren.

 

Stigas (Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sector) en SOLLT (Stichting Opleidingenfonds Leerlingwezen en Land- en Tuinbouw) trainden 346 leerlingen van 22 scholen over zwaar lichamelijk werk. De jongeren werken vier dagen per week en gaan nog een dag naar school. In de wedstrijd ‘Heb jij een goed idee’ werden de leerlingen uitgedaagd nieuwe oplossingen te bedenken voor problemen op hun werkplek. Dit leidde tot 42 oplossingen voor zwaar fysiek werk. Door werkgevers erbij te betrekken zijn ideeen ook daadwerkelijk uitgevoerd.

 

Het VIA, school voor VMBO-TL HAVO en VWO, gaf in het project ‘KANSarme jongeren’ leerlingen voorlichting over het gezond gebruik van hun computer. Zestig procent van de jongeren die eindexamen doet, heeft last van KANS: klachten aan armen, nek en schouders. Het project behandelde elke maand verschillende thema’s, zoals ‘Hoe zit je?’, ‘Beweeg!’ en ‘Laat los die muis’. Bij elk thema kregen de leerlingen een ‘gadget’ dat motiveerde tot gedragsverandering.

 

De jury vond beide projecten doeltreffend en breed toepasbaar. Zij zijn daarom gekozen als de Nederlandse inzending voor de Europese Good Practice Award. Deze Europese verkiezing is later dit jaar in Bilbao (Spanje). Daarnaast ontvangen STIGAS en SOLLT een bedrag van 2500 euro.

 

www.arbo.nl/euweek/2006

 

Schrootbedrijven moeten radioactief metaalafval veiliger en deskundiger verwerken. De sector in zijn geheel doet dit beter dan in 2003. Dit blijkt uit controles van de VROM-inspectie bij 115 schrootbedrijven.

 

Veel schrootbedrijven moeten de VROM-inspectie eerder en beter informeren over besmette ladingen schroot. De dienst kan dan sneller aanwijzingen geven om besmetting van mens en milieu te voorkomen. De Inspectie gaf negen bedrijven een proces-verbaal. Andere bedrijven krijgen alsnog een dwangsom opgelegd als zij geconstateerde overtredingen niet opheffen.

 

De sector voldoet beter aan de eisen dan in 2003. Meer bedrijven meten schroot door op mogelijke radioactieve stoffen (79 procent). Dit deed drie jaar geleden 61 procent van de schrootbedrijven. 60 procent legt nu meetgegevens vast. Dit gebeurde eerder nog maar door 12 procent van de bedrijven. Ook legt 64 procent van de bedrijven geld opzij om besmet metaalafval verantwoord te laten verwijderen. Dit deed in 2003 40 procent.

 

In schroot kunnen radioactieve resten zitten van regelinstrumenten, tubings (lange stalen buizen uit de olie- en aardgaswinning) en slakkenwol (isolatiemateriaal).

 

Werknemers van schrootbedrijven kunnen door radioactief metaalafval straling oplopen. Ook kan de werf en de omgeving besmet raken. Daarom geldt bij de verwerking van schroot sinds 2003 het ‘Besluit detectie radioactief besmet schroot’. Dit moet ongelukken met radioactieve stoffen zoveel mogelijk voorkomen.

 

www.vrom.nl

 

Arbouw zet in een uitgave de kwaliteitseisen voor werkkleding in de bouw op een rijtje. Het rapport is bedoeld als hulpmiddel voor inkopers in de bouwnijverheid.

 

Sociale partners vroegen Arbouw om de eisen aan werkkleding af te stemmen op de Europese norm. De vastgestelde criteria staan nu bijeen in het rapport ‘Kwaliteitscriteria voor werkkleding in de bouwnijverheid’. Het rapport benoemt de eisen aan werkkleding voor de bescherming tegen weersomstandigheden en veelvoorkomende risico’s. Omdat de risico’s voor functiegroepen verschillen, worden voor een aantal doelgroepen aanvullende eisen gesteld. Verder geeft het rapport onderhoudsadviezen voor kleding.

 

Voor inkopers in de bouw is het vaak lastig om kleding te kopen van goede kwaliteit, die voldoende bescherming biedt volgens de geldende voorschriften en die tegelijk comfortabel zit.

 

Het aandeel arbeidsongeschikte vrouwen is in 2005 voor het eerst sinds jaren iets afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tussen 1998 en 2004 stroomden meer vrouwen dan mannen in de WAO. Piekjaar was 2001 met ruim 63.000 nieuwe uitkeringen. Eind 2004 bedroeg het aandeel vrouwen in de WAO 45 procent. In 2005 verlieten voor het eerst weer meer vrouwen de WAO dan mannen. Psychische klachten zijn de belangrijkste reden van afkeuring.

 

www.cbs.nl

 

Het aantal ongezonde werkplekken met te veel bacterien en schimmels neemt toe. Volgens Intersafe Groeneveld zijn op ruim veertig procent van de werkplekken te veel bacterien aanwezig. Bovendien wemelt het op werkplekken van allerlei soorten schimmels. Schimmels kunnen door inademing van sporen allergische reacties veroorzaken.

 

Intersafe Groeneveld onderzocht tussen 2004 en 2005 zo’n 250 bedrijven. Bij een vijfde van de onderzochte watertappunten werd de gevaarlijke legionellabacterie geconstateerd. Maar ook doken regelmatig Stafylokokken op, bacterien die van de huid afkomen en voorkomen in vloerbedekkingen en bureaustoelen.

 

Het bedrijf, dat zich bezighoudt met veiligheid en gezondheidszorg op de werkplek, wijt de ‘bacterie- en schimmelgroei’ aan bezuinigingen op de schoonmaakkosten. Daardoor zou het aantal ongezonde werkplekken de laatste jaren toenemen.

 

De gemeente Roosendaal heeft de prijs Het Betere Werk gewonnen voor haar ziekte- en verzuimbeleid. De prijs, een beeldje en 10.000 euro, werd toegekend door het Sectorfonds A en O gemeenten op het congres ‘Werkendetoekomst’.

 

Roosendaal won de prijs in de categorie Gezond Werk. De gemeente heeft een van de laagste verzuimcijfers en WAO-instroom in vergelijking met gemeenten van dezelfde grootte.

 

Volgens de jury integreert de gemeente ‘sinds jaar en dag arbo, verzuim en reintegratie in het HRM-beleid. Het management is enthousiast en betrokken’.

 

www.aeno.nl

 

Nederlanders hebben het drukker. Steeds meer mensen combineren betaald werk met zorgtaken thuis. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau in het rapport ‘De tijd als spiegel’. Vooral mensen tussen 20 en 65 jaar met betaald werk en zorgtaken in het gezin hebben het drukker gekregen, signaleert het SCP. In 2005 vroegen die verplichtingen gemiddeld 48,6 uur per week. Dat was in 1985 al gauw zo’n vijf uur minder.

 

Bijna 4 op de 10 Nederlanders combineert nu betaald werk (12 uur per week of meer) en zorgtaken. Bijna 45 procent van de vrouwen combineert beide taken; onder mannen is dat dertig procent.

 

Vrouwen zijn de afgelopen jaren meer gaan werken, maar mannen zijn niet in gelijke mate meer in het huishouden gaan doen. Volgens de SCP-onderzoekers hebben mensen het weliswaar drukker gekregen, maar voelen zij zich niet meer opgejaagd. www.scp.nl

 

De Arbeidsinspectie (AI) wil in 2007 in een aantal sectoren controleren op de omgang met gevaarlijke stoffen. Dit schrijft staatssecretaris Van Hoof (SZW) aan de Kamer. Sectoren die bezoek van de AI kunnen krijgen zijn: leerindustrie, papier en kartonindustrie, bouwlocaties, meubelind ustrie, baanwerkers, wegen bouw, Bouw en Utiliteitssector (specifiek gericht op kwarts), kappers, veilingen en groothandels, schoonmaak en vervoersmiddelen. Bij BZRO-inspecties (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) krijgt volgend jaar het onderhoudsmanagement speciale aandacht. Ook controleert de AI specifiek de naleving van ATEX (Atmospheres Explosives) en PED (Pressure Equipment Directive) richtlijnen.

 

Fruitplukkers zijn voor goede arbeidsomstandigheden het beste af met de pluko-trak. Dat blijkt uit onderzoek binnen het arboconvenant agrarische sectoren. Het onderzoek vergeleek de pluktrein, de pluk-kar met plukemmer, de snarenband en de pluk-o-trak op werkhouding, mentale belasting, RSI, tillen en dragen, en duwen en trekken. De pluk-o-trak kwam als beste uit de bus, maar is wel duurder dan andere systemen. (www.stigas.nl)

 

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, WIA, Wajong en WAZ) blijft dalen. Dit jaar vermindert het aantal met 47.000 tot 857.000 uitkeringen. Volgens het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) zet de daling volgend jaar door. Vooral WAO-uitkeringen nemen snel af: van 703.000 uitkeringen eind 2005 naar vermoedelijk 578.000 uitkeringen eind 2007.

 

Een aangifteprotocol en een nog te ontwikkelen registratiesysteem voor agressie en geweldsdelicten moeten ambulancepersoneel beschermen tegen geweld en agressie. De voorzitter van Ambulance-Zorg Nederland tekende eind vorige maand een verklaring waarin deze maatregelen worden aangekondigd. Ook komt er een landelijke ‘Dag van de ambulance’.

 

De website www.cnvdienstenbond.nl/uitvaart is sinds deze maand in de lucht om klachten over werken in de uitvaartsector te verzamelen. In de uitvaartsector worden de CAO en Arbowet niet altijd nageleefd, zo is de stellige overtuiging van de bond. Ook zou de Arbeidstijdenwet worden overschreden. De bond kondigt aan met de klachten van de werknemers (waarvan de anonimiteit volgens CNV is gegarandeerd) in de hand met de werkgevers over verbetering te gaan praten.

 

Meubelfabrikanten waarderen de dienstverlening van het Verzuimpunt Meubelindustrie met een 7,9. Het verzuimpunt, onderdeel van het arboconvenant in de branche, werd in januari 2005 opgericht om bedrijven beter te kunnen begeleiden bij hun verzuim- en reintegratiebeleid.

 

Reageer op dit artikel