artikel

actueel

Wetgeving

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ‘grote aarzeling’ bij de conclusie van de Gezondheidsraad over ME/CVS. In tegenstelling tot de raad vindt hij niet dat het chronisch-vermoeidheidssyndroom (CVS) als zelfstandig ziektebeeld moet worden gezien.

 

Dit schrijft Hoogervorst in een reactie op het rapport van de Gezondheidsraad. Het belangrijkste bezwaar van de minister is dat de huidige stand van de wetenschap voor de conclusie van de Gezondheidsraad geen uitsluitsel geeft. ‘De vraag die zich meteen aandient, is waarom ook niet andere onverklaarbare aandoeningen als zelfstandige ziektebeelden zouden moeten worden erkend’, aldus Hoogervorst.

 

De Gezondheidsraad noemt het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), ook wel bekend als ME, in een onlangs verschenen rapport ‘een ernstig invaliderende aandoening’. Daarmee krijgt de ziekte, na jarenlange controverses over het al dan niet bestaan van ME/CVS, erkenning van de raad.

 

Over het ontstaan en de oorzaken van CVS is weinig bekend, constateert ook de Gezondheidsraad. Maar voor de raad staat vast dat CVS niet is af te doen als een ziekte die louter psychische oorzaken heeft. CVS is een van de vele syndromen met lichamelijke onverklaarbare klachten die een relatie lijken te hebben met een langdurige en ernstige verstoring van het evenwicht tussen draagkracht en belasting.

 

Toch vindt Hoogervorst het vanwege de onduidelijkheid niet raadzaam CVS als zelfstandig ziektebeeld te erkennen. ‘Het prematuur gebruiken van een ziektebeeld kan leiden tot foute diagnoses en verkeerde behandelingen’, aldus de minister. ‘Juist om die reden hebben behandelaars onlangs afscheid genomen van het begrip RSI’, stelt hij. Bovendien bestaat volgens hem het gevaar dat erkenning van het ziektebeeld niet tot de gewenste reactie bij de patienten zal leiden. Volgens de minister bestaat het risico dat de erkenning een negatieve invloed kan hebben op het herstelbevorderend gedrag van patienten.

 

Volgens het rapport van de Gezondheidsraad telt Nederland naar schatting tussen de dertig- en veertigduizend patienten met het chronische vermoeidheidssyndroom. CVS-patienten voelen zich voortdurend moe en uitgeput en hebben daarbij ook allerlei lichamelijke klachten. Patienten horen nogal eens dat zij niet ‘echt’ ziek zijn en dat de klachten alleen in hun gedachten bestaan. Ook heet ME/CVS soms een ‘modeziekte’.

 

De erkenning van de ziekte ME/CVS door de Gezondheidsraad is daarom belangrijk voor alle mensen die aan deze ziekte lijden en komt geen moment te vroeg, stelt Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid in een reactie op het rapport van de Gezondheidsraad over ME/CVS. ‘Maar er zijn concrete maatregelen nodig op het gebied van gezondheidszorg en sociale zekerheid om de negatieve gevolgen van het gebrek aan erkenning ongedaan te maken’, voegt de Steungroep eraan toe.

 

De Steungroep vindt dat de (her)keuringen voor WAO-, Wajong- en WAZ-uitkeringen, waarbij de ziekte of de daarbij behorende klachten en beperkingen niet zijn erkend, moeten worden overgedaan. In het nieuwe WAO-stelsel moeten patienten met ME/CVS recht op WAO kunnen krijgen als gevolg van duurzame volledige arbeidsongeschiktheid, aldus de Steungroep ME.

 

Volgens de Gezondheidsraad houdt totale rust de klachten in stand. ‘Rust roest’, aldus de raad. CVS-patienten moeten het advies krijgen te doen wat ze nog kunnen, zo nodig met aanpassing van werk(tijden), stelt de raad. Verder blijkt volgens de raad cognitieve gedragstherapie effectief te zijn.

 

Grafische bedrijven kunnen nu gebruik maken van een nieuw hulpmiddel bij het opstellen van het reintegratiedossier. De online VerzuimExpert Grafimedia bewaakt het verzuim- en reintegratieproces en zorgt ervoor dat geen stappen worden vergeten. De VerzuimExpert Grafimedia is een aanvulling op Plato, het elektronische loket voor administratieve gegevensuitwisseling en ziek- en herstelmeldingen. Een week nadat een medewerker zich ziek meldt, ontvangt de werkgever via e-mail automatisch bericht en biedt de Verzuimexpert ondersteuning in het hele verzuimtraject volgens de Wet verbetering poortwachter. Het programma informeert niet alleen tijdig over stappen die de werkgever moet nemen. Het bevat ook gestandaardiseerde documenten zoals brieven, een plan van aanpak en reintegratieverslagen.

 

VerzuimExpert draait in een goed beveiligde omgeving. Meer info: www.grafiplateau.nl

 

Bij een controle door de Arbeidsinspectie voldeed geen enkel van de veertig bezochte bedrijven in de sector scheepsonderhoud aan alle wettelijke eisen. De inspectie constateerde 141 overtredingen en legde bij twee bedrijven het werk stil.

 

De bedrijven overtraden vooral regels voor het tegengaan van brand en explosiegevaar en het werken met oplosmiddelen. Volgens de Arbeidsinspectie is de situatie in het scheepsonderhoud in vergelijking met eerdere controles wel verbeterd. De stijgende lijn zat vooral in de ventilatie en ademhalingsbescherming.

 

Ventilatie alleen is niet voldoende om explosiegevaar tegen te gaan. Bedrijven moeten ook werken met explosieveilige en antistatische materialen en dienen elektrische apparatuur te aarden zodat geen vonken ontstaan.

 

De branche gaat gebruik maken van het nieuwe rekenmodel (zie bericht Blootstellingsbeoordeling) dat bedrijven helpt bij het vaststellen of medewerkers niet aan een te hoge dosis oplosmiddelen in verf worden blootgesteld. Waar mogelijk moeten volgens de inspectie de oplosmiddelen worden vervangen. De sector scheepsonderhoud kent een ziekteverzuim van 6,7 procent en een hoge WAO-instroom.

 

Huisartsen passen de leidraad ‘Aanpak Verzuim om Psychische Redenen’ nog nauwelijks toe. Ook veel werkgevers hebben er nog veel moeite mee. Daardoor wordt bij verzuim om psychische redenen lang niet altijd adequaat gereageerd en blijven patienten te lang thuis.

 

Dat blijkt uit een eindrapport van de subcommissie Psychische Problematiek (SPP), die zich twee jaar lang inspande voor toepassing van de leidraad. De subcommissie is de opvolger van de Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid (CPA) die vanaf 2000 de leidraad ontwikkelde.

 

Volgens de leidraad zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor preventie, ziekteverzuim en reintegratie. Onder het motto ‘Even rust is goed, maar met rust laten nooit’ kiest de commissie voor een ‘tweesporenbeleid’ van gelijktijdige werkhervatting en klachtenbehandeling. Want contact houden met het werk kan voorkomen dat klachten verergeren en werknemers wegglijden naar de WAO.

 

In het eindrapport ‘Een gebroken been is toch gemakkelijker’ zegt 81 procent van de bedrijfsartsen de leidraad ‘altijd’ toe te passen en 18 procent ‘soms’. Huisartsen en psychiaters volgen de leidraad daarentegen nauwelijks. De helft van de huisartsen, psychologen en psychiaters gelooft nog steeds in de heilzame werking van ‘het een tijdje afstand nemen’. Dat is een probleem omdat vooral huisartsen kerndeskundigen zijn met wie werknemers met psychische problemen het eerste contact hebben, aldus het rapport.

 

Overigens vinden ook grote groepen werkgevers en leidinggevenden het lastig om de psychische problemen aan te kaarten en een werkhervattingsplan te maken, stelt de SPP. Volgens minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de aandacht voor psychische klachten toegenomen, maar moeten deze klachten even gemakkelijk bespreekbaar worden als lichamelijke klachten. Werkgevers en werknemers doen er ook goed aan in CAO’s afspraken te maken over factoren die in een bedrijfstak bekend staan als veroorzakers van psychische klachten, aldus De Geus op de slotbijeenkomst van de SPP.

 

In een reactie op het eindrapport stelt de Commissie Het Werkend Perspectief dat psychische problemen bespreekbaar moeten zijn. ‘Werkgevers moeten hun schroom verliezen om met werknemers over problemen thuis te praten’, geeft de Commissie als aanbeveling. Volgens de Commissie HWP blijkt uit onderzoek dat veel werkgevers denken dat ze klachten door problemen thuis of op het werk serieus nemen. Helaas ervaren veel werknemers dit anders. De commissie concludeert daaruit dat er in de communicatie tussen werkgever en werknemer nog veel kan verbeteren.

 

Volgens de Vakcentrale FNV lijdt de Nederlandse economie jaarlijks vier miljard euro schade doordat 160.000 werknemers met aandoeningen aan arm, nek, schouders of rug in de WAO belanden. De FNV vindt dan ook dat de overheid de Arbowet niet moet strippen.

 

Volgens de vakcentrale bedreigen aandoeningen aan het bewegingsapparaat veertig miljoen werknemers in Europa. De kosten in Europa lopen op tot miljarden euro’s en hierdoor wordt de concurrentiepositie bedreigd. Slechte ergonomische condities zijn hoofdschuldig aan de klachten bij veel werknemers, die door FNV zelfs als ergo-epidemie worden bestempeld. Om deze epidemie te stuiten, wil de vakcentrale onder andere een maximale tilnorm van 23 kilogram.

 

Negen bedrijven sponsoren het Huis voor de Sport van oud-schaatscoach en Groninger Tjaart Kloosterboer. In ruil daarvoor krijgen zij beweegzorg op maat voor hun werknemers. ‘Een prima overeenkomst’, meent staatssecretaris Ross-Van Dorp van VWS. Zij bepleit dat meer bedrijven aan de gezondheid van hun werknemers denken, want sportende werknemers zijn minder vaak ziek.

 

De brochure ‘Gezondheidsbeleid in de onderneming’ laat aan de hand van veelbelovende praktijkvoorbeelden zien dat een goed gezondheidsbeleid kan bijdragen aan de verbetering van de arbeidsproductiviteit. De brochure is een uitgave van werkgeversvereniging AWVN, FNV Bondgenoten en Dienstenbond CNV en werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van SZW. Te downloaden via www.bondgenoten.fnv.nl

 

Het Arbo Informatieblad 10 Bedrijfshulpverlening, informatiebron en leidraad bij het opzetten en beheren van een BHV-organisatie, is in gewijzigde druk verschenen. In het AI-blad staan checklisten voor ontwerp en beheer van een BHV-organisatie.

 

KG Holding en haar dochter Kliq Reintegratie hebben uitstel van betaling gevraagd en gekregen. Het bedrijf Kliq BV, met het hoofdkantoor in Apeldoorn, maakt een doorstart. Kliq Reintegratie, gespecialiseerd in het reintegreren van arbeidsgehandicapten, komt voort uit de voormalige arbeidsvoorziening en kwam in de zomer van 2003 al financieel in de problemen.

 

Buitenlandse werkgevers die werknemers tijdelijk in Nederland laten werken, moeten voortaan in alle opzichten voldoen aan de CAO die algemeen bindend is verklaard. Minister De Geus van Sociale Zaken heeft deze uitbreiding van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

De jaarlijkse prijs voor studenten arboverpleegkunde die hun scriptie buitengewoon hebben afgerond wordt 21 april uitgereikt op de algemene ledenvergadering van de Beroepsorganisatie Arboverpleegkunde.

 

De Brancheorganisatie Arbodiensten (BOA) is woedend over de reclamecampagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de vereenvoudigde arboregels. De arbodiensten vragen in een brief aan staatssecretaris Van Hoof (SZW) te stoppen met de ‘belachelijke’ advertenties. Het ministerie adverteert al een tijdje in landelijke dagbladen onder andere met de slogan: ‘Wordt u ook ziek van al die Arbo-verplichtingen?’ Volgens de BOA is dit de wereld op zijn kop. De overheid heeft zelf de arboregels opgesteld en dan komen ze met zo’n campagne, aldus de brancheorganisatie. ‘Het is of de overheid zichzelf de gouden eikel uitreikt’, zegt BOA-directeur Ton Schoenmaeckers in De Telegraaf.

 

Volgens BOA-woordvoerder P. Boorsma verwijzen de advertenties werkgevers weliswaar naar plekken waar zij meer informatie kunnen vinden over de arboregels, ‘maar bij werkgevers blijft het negatieve imago van de arboregels hangen’, aldus Boorsma. Volgens hem worden de adviseurs van arbodiensten in de praktijk daarmee geconfronteerd. Boorsma: ‘Zij horen van werkgevers dat de overheid het zelf ook allemaal te veel en te gedetailleerd vindt. Zolang de regels er zijn, moet je ze als overheid niet zelf onderuit halen.’

 

Het ministerie van SZW neemt de gouden eikel vooralsnog niet in ontvangst. ‘Maar de BOA mag natuurlijk zelf weten wat zij vindt’, aldus woordvoerder Jimkes van het ministerie. Volgens SZW is de campagne november vorig jaar gestart om vooral het midden- en kleinbedrijf erop te attenderen dat de arboregels makkelijker worden. Met de campagne wil het ministerie nadrukkelijk aansluiten bij het negatieve beeld dat ondernemers hebben bij arboregels. ‘Werkgevers vinden de regels lastig en veel. De campagne wil die kritiek serieus nemen. Het is een afgewogen beslissing geweest om op deze manier de aandacht te trekken van werkgevers. Vervolgens worden zij erop gewezen dat de overheid haar best doet en druk bezig is om de regels te vereenvoudigen’, aldus de woordvoerder van het ministerie. Of de advertenties desalniettemin worden aangepast, kon zij niet zeggen.

 

Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden heeft op 7 februari officieel de Onderzoeksraad voor veiligheid geinstalleerd. Voorzitter van de Onderzoeksraad is mr. Pieter van Vollenhoven. De Eerste Kamer ging in november vorig jaar akkoord met de oprichting van de Onderzoeksraad voor veiligheid. De raad heeft als zelfstandig bestuursorgaan de taak rampen, ongevallen en incidenten te onderzoeken om daarvan te kunnen leren. Hij kijkt daarbij ook naar het optreden direct na een incident en de gevolgen van ongevallen. De raad mag in het hele Koninkrijk gebeurtenissen onderzoeken op de terreinen verkeer en vervoer, defensie, gezondheid, milieu, branden en explosies, industrie, bouw en natuurrampen.

 

Na zijn onderzoek doet de Onderzoeksraad aanbevelingen aan betrokkenen die verplicht zijn binnen een jaar op de aanbevelingen te reageren. De raad ziet er vervolgens op toe wat er met de aanbevelingen en reacties gebeurt. De nieuwe Onderzoeksraad neemt ook de taken en lopende onderzoeken van de Raad voor de Transportveiligheid over.

 

Clienten van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zijn tevreden tot zeer tevreden over de Individuele Reintegratieovereenkomst (IRO). Dat staat in de ‘Eerste voortgangsrapportage IRO’.

 

Dankzij de IRO kunnen clienten zelf een reintegratiebedrijf kiezen en ook zelf een plan opstellen om weer aan de slag te gaan. Mensen met een WW-uitkering maken het meest gebruik van een IRO. Zij vormen 64 procent van de aanvragers. De rest is arbeidsgehandicapt.

 

Een IRO-traject kost gemiddeld 5000 euro. De regeling bestaat sinds 1 januari 2004 en tot eind oktober 2004 deden 2.293 mensen een beroep op de regeling.

 

Uit een onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) blijkt dat Nederland er geestelijk op achteruitgaat. Vergeleken met 1987 hebben Nederlanders naar eigen zeggen meer psychische problemen. Dit is volgens Nivel te wijten aan een toename van geestelijke problemen bij laagopgeleiden, arbeidsongeschikten en werklozen. Het aantal personen dat zegt goed gezond te zijn, is nauwelijks veranderd. Toch geeft de uitkomst van de antwoorden op de vragenlijst General Health Questionnaire een ander beeld. Daaruit kan afgeleid worden dat het aantal mensen stijgt dat boven de drempelwaarde voor een goede geestelijke gezondheid scoort. Uit de antwoorden van bijna 22 procent van de ondervraagden leidde het Nivel af dat deze mensen met psychische problemen kampen. Bij de vorige meting in 1987 was dat nog bijna 17 procent.

 

Een derde van de Nederlanders is angstig of bezorgd of angstig of bezorgd geweest. Een kwart is of was somber of depressief. De meesten die ooit twee weken angstig, bezorgd, somber of depressief waren, zijn tussen de 25 en 64 jaar. Van hen was de meerderheid ziekenfondsverzekerd en vrouw.

 

De gegevens komen uit de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk in opdracht van de overheid uitgevoerd door Nivel samen met het RIVM. De twee organisaties ondervroegen 12.500 Nederlanders en verzamelden gegevens uit 104 huisartsenpraktijken.

 

De kantonrechter in Sittard vindt dat van een werknemer van Nedcar in Born verwacht mag worden dat hij medicijnen slikt om in ploegendienst te kunnen werken. Dat staat in een op 11 februari gepubliceerde beschikking.

 

De werknemer heeft last van gastro-intestinale klachten (maag en darmstoornissen) en kan alleen in drieploegendiensten functioneren als hij protonremmers gebruikt. Nedcar wijzigde het werkrooster van twee naar driediensten. De werknemer vond dat niet van hem verwacht mag worden dat hij medicijnen slikt om in drieploegendienst te werken. Dus vroeg hij ontbinding van zijn arbeidscontract aan plus een vergoeding van 48.400,00 euro bruto. Volgens de rechter zijn de bijwerkingen van dit medicijn gering. Hij wees het verzoek dan ook af. De rechter baseerde zijn beslissing op een deskundigenrapport.

 

Beleidsmedewerker Wim van Veelen van de FNV wil een uitspraak van de staatssecretaris over deze zaak en ook SP kamerlid Jan de Wit heeft de bewindsman al om verduidelijking gevraagd. Van Veelen: ‘Dit is hoogst merkwaardig. Arbeid dient aangepast te worden aan de werknemer en niet andersom. Als het nu om een functie gaat waar je naar solliciteert, kun je nog zeggen dat de werknemer vrijwillig voor deze functie kiest. Maar het gaat hier om een reshuffeling binnen het bedrijf. Hij werd gedwongen om in drieploegendienst te werken.’

 

De beschikking staat op www.rechtspraak.nl onder ljn nummer AS5789.

 

Het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) in Nijmegen doet in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek naar preventie van RSI en psychosociale belasting in het onderwijs. Met het onderzoek brengt ITS in kaart wat de behoeften zijn in het veld, wat er momenteel gebeurt en wat er in het verleden is gedaan. Volgens projectleider F. Smits gaat het om een eerste verkenningsonderzoek onder 50.000 leerlingen en studenten in het basisonderwijs tot en met universiteit. Nog dit voorjaar verwacht hij de eerste resultaten te hebben. Smits: ‘We doen onderzoek via een internetenquete. Dus het kan heel snel.’

 

De bevindingen worden per onderwijssector met deskundigen besproken en mogelijk volgt hierover een landelijk congres. Het onderzoek zal uitmonden in een preventieplan.

 

Een bloemenhandelaar uit Aalsmeer krijgt een dikke boete van 150.000 euro omdat hij achttien Polen zonder werkvergunning in dienst had. Hij was waarschijnlijk niet op de hoogte van Jaarplan 2005, waarin de Arbeidsinspectie aankondigt dit jaar zo’n achtduizend controles te houden op illegale arbeid in de sectoren tuinbouw, bouw, horeca en vlees- en visbranche. Werkgevers die illegalen voor zich laten werken, krijgen sinds 1 januari lik op stuk. Ook zijn de boetes verhoogd van bijna 900 euro naar 8000 euro per illegale werknemer.

 

Naast illegale arbeid richt de Arbeidsinspectie zich dit jaar op gevaarlijke stoffen, zware lichamelijke belasting, gevaarlijke machines, geestelijke belasting en valgevaar. Sectoren met hoge risico’s en een slechte naleving van de Arbowet krijgen extra aandacht. Zo komen er dit jaar inspecties in de voedingsindustrie, de bouw en de scheepvaart. Andere aandachtspunten voor de AI dit jaar zijn veilig onderhoud bij grote industriele bedrijven, het repareren van tankschepen, de omgang met chemicalien en agressie en geweld in zwembaden, en agressie en geweld tegenover werknemers van sociale diensten. In totaal wil de AI in 2005 34.000 inspecties uitvoeren.

 

Het Uitvoeringsinstituut voor werknemersverzekeringen UWV, Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Vrije Universteit medisch centrum (Vumc) richten een kenniscentrum voor de verzekeringsgeneeskunde op. Dat beloofden ze elkaar vorige maand. Minister de Geus juicht de samenwerking toe. Het kenniscentrum krijgt als naam Interuniversitair Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde en moet de kloof overbruggen tussen de verzekeringsgeneeskunde in de praktijk en de verzekeringsgeneeskunde als wetenschap. Het centrum wil wetenschappelijk onderbouwde methoden, richtlijnen en hulpmiddelen ontwikkelen. Bijvoorbeeld evaluatiemethoden en methoden die de kwaliteit van verzekeringsartsen moeten borgen en verhogen. UWV-artsen toetsen de ‘laboratoriumvindingen’ in de praktijk en zo wordt het UWV dus een soort academische werkplaats. Bovendien levert het uitvoeringsinstituut menskracht, ervaring en statistische gegevens, terwijl AMC en VUmc wetenschappelijke inbreng leveren van hoogleraren, wetenschapscommissies en onderzoekers. Daarnaast komt de verzekeringsgeneeskunde uitgebreider dan tot nu in de picture in co-schappen in het onderwijs aan basisartsen in opleiding tot verzekeringsgeneeskundige. Het centrum zal ten minste vijf jaar bestaan. Speerpunten zijn: oorzaken en gevolgen van gezondheidsgerelateerde arbeidsongeschiktheid, voorkomen en terugdringen van arbeids ongeschiktheid en de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de verzekeringsgeneeskunde.

 

Reageer op dit artikel