artikel

Gezond werken rendeert

Wetgeving

Auteur: Tamara Raaijmakers

 

Gezondheidsmanagement is het geheel aan maatregelen dat werknemers in staat stelt hun werkzaamheden goed en gezond uit te voeren. Door aan te haken op bestaande structuren en ontwikkelingen, kan in een bedrijf meer aandacht voor gezondheid ontstaan. Als de initiatieven niet al te veel extra geld, tijd of mankracht vergen, hebben ze meer kans van slagen.

De minimale basis voor gezondheidsmanagement is het voldoen aan de uitgangspunten van de Arbowet: het waarborgen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Het arbobeleid kan een goede kapstok zijn om ook maatregelen aan op te hangen die gezondheidsmanagement bevorderen.

 

Gezondheidsmanagement heeft zelden topprioriteit. Die ligt namelijk bij het primaire proces: de productie, de dienstverlening, de continuiteit. Snelheid, efficientie en rendement zijn van groot belang voor een gezonde bedrijfsvoering. Daar zit dan ook gelijk de crux voor het borgen van de aandacht voor gezondheid. Door een relatie te leggen met het primaire proces van een organisatie, kan de aandacht voor gezondheidsmanagement gestimuleerd worden. Zo blijkt uit ervaringen van organisaties dat gezondheidsmanagement ook renderend kan zijn.

 

Mensen vormen organisaties, organisaties vormen mensen. Zo bezien is gezondheidsmanagement niets anders dan goed personeelsbeleid. Daar zit dan ook een aangrijpingspunt om gezondheidsmanagement onder de aandacht te brengen. Goed personeelsbeleid heeft aandacht voor de individuele medewerker, het functioneren op team- of afdelingsniveau en op organisatieniveau. Aansluiten bij het personeelsbeleid kan de ontwikkeling van de medewerkers en het behalen van de organisatiedoelen met elkaar verenigen.

 

De aandacht voor gezondheidsbevordering kan gelijk opgaan met aandacht voor personeelsbeleid, arbobeleid en bedrijfsvoering. Door de samenhang tussen deze elementen procesmatig te verwerken in een kwaliteitssysteem, kan een zelfversterkend proces in werking treden.

 

Er zijn diverse modellen in omloop die weergeven hoe een dergelijk kwaliteitsbeleid er uit kan zien. Het iHMQ-model, dat is afgeleid van het INK/EFQM-model, geeft de relaties weer tussen aspecten als leiderschap, werknemersverantwoordelijkheid en resultaten van gezondheidsbeleid. Bij dit model hoort een uitgebreide vragenlijst die ingaat op de negen weergegeven onderdelen van kwaliteitsbeleid rondom gezondheidsmanagement.

iHMQ past dit model toe als verbeterinstrument in de vorm van auditering en certificering. De audit geeft aangrijpingspunten voor procesverbetering.

Reageer op dit artikel