artikel

Wat zijn fysische factoren?

Wetgeving

Bescherming van de werknemer tegen fysische factoren is geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbobesluit. In de Arbowet staan de algemene regels ter bescherming van de werknemer. In het Arbobesluit staan per risico specifieke regels genoemd. Voor het werken met ioniserende straling geldt het Besluit stralingsbescherming Kernenergiewet. Er zijn diverse (inter)nationale normen die richtlijnen geven voor praktische bescherming tegen schadelijke blootstelling aan fysische factoren.

 

Gehoorschade treedt op wanneer iemand langdurig is blootgesteld aan hoge geluidsniveaus. Het kan leiden tot blijvend gehoorverlies. Er is sprake van schadelijk geluid bij een blootstelling gedurende een werkweek boven een geluidniveau van 80 dB(A). Er is al sprake van hinderlijk geluid bij een geluidniveau boven 60 dB(A).

 

Het thermisch binnenklimaat levert vaak klachten op. Het optimale binnenklimaat verschilt per werkruimte: in een kantoor is het anders dan in een productiehal. Een rol speelt ondermeer de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid, tocht en stralingswarmte. Maar ook de activiteit en de kleding van de werknemer is van belang voor de beleving van het binnenklimaat. Een ongunstig binnenklimaat heeft effect op de werkprestatie en kan ziekteverschijnselen veroorzaken. Zelden ontstaat blijvend letsel.

 

Trillen en schokken vormen een gezondheidsrisico bij ondermeer het gebruik van handgereedschappen en transportmiddelen. Klachten door lichaamstrillingen zijn vermoeidheid, beperking van het zicht en rugklachten. Hand-armtrillingen veroorzaken gewrichtsklachten en witte vingers. De maximale blootstellingswaarde voor lichaamtrillingen is 1,15 m/s2, voor hand-armtrillingen 5 m/s2. Verminderen van de blootstelling vergt voor iedere situatie een onderzoek door een deskundige.

 

Werk moet worden uitgevoerd bij de juiste verlichtingsintensiteit. Kunstlicht wordt toegepast wanneer er onvoldoende daglicht beschikbaar is. Te veel licht (meer dan 10.000 cd/m2) veroorzaakt schade aan het oog, die blijvend kan zijn. Acute schade ontstaat alleen na langdurig kijken in een zeer sterke lichtbron. Mogelijk is ook langdurig werken in een te lichte omgeving schadelijk voor het oog. Hinder door (gebrek aan) licht komt vaker voor, bijvoorbeeld door spiegelingen, verkeerde lichtinval of schaduw.

 

Bij bescherming van werknemers tegen fysische factoren wordt de arbeidshygienische strategie gevolgd:

 

  • Aanpak van de bron;
  • Collectieve bescherming;
  • Individuele bescherming;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het Handboek Arbeidshychiene 

Reageer op dit artikel