artikel

Veiligheid- en gezondheidssignalering

Wetgeving

Hier vinden we zowel in het Bouwbesluit als in de Arbo-wetgeving verplichtingen.

 

Bouwbesluit:
Verplichting tot markering van vluchtwegen (conform NEN 6088)

 

Arbo-wetgeving (Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling):
Verplichting tot markering van vluchtwegen en verplichting tot het aanbrengen van veiligheidssignalering met betrekking tot geboden, verboden, waarschuwingen en signalering m.b.t. de lokalisatie van reddings- ,hulp- en brandbestrijdingsmiddelen.

 

Veiligheid & gezondheidssignalering:

In het Arbobesluit art. 8.4 staat dat ter voorkoming of beperking van gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers , de werkgever ervoor zorgt dat, indien de gevaren op de arbeidsplaats of de gevaren van een arbeidsmiddel daartoe aanleiding toe geven, er doeltreffende veiligheids- of gezondheidssignalering aanwezig is.

 

RI&E

 

Het vaststellen van deze gevaren geschiedt op basis van de RI&E. Voor de aanpak van de gevonden problemen dient de arbeidshygienische strategie te worden toegepast. Indien daarbij niet geheel aan bronaanpak kan worden gedaan, blijft er altijd gevaar voor de werknemers bestaan. De werknemers dienen hierop attent te worden gemaakt. Met waarschuwingssignalering kan een bepaald gevaar worden aangeduid of kan met gebod- of verbodssignalering worden aangegeven hoe de risico’s te beperken.

 

In een aantal artikelen van het Arbo-besluit wordt specifiek aangegeven wanneer welke veiligheidssignalering moet worden toegepast. Bekende voorbeelden zijn:

 

  • de verplichte waarschuwingssignalisatie en afbakening als er risico bestaat om in aanraking te komen met biologische agentia (Arbobesluit art. 4.88)
  • de werkgever moet bij toegangen tot plaatsen waar zich een gevaarlijke explosieve atmosfeer kan voordoen waarschuwingsborden plaatsen (Arbobesluit art 3.5d punt 6)

 

Afbeelding

 

De in artikel 8.4 van het Arbobesluit bedoelde veiligheids- en gezondheids- signalering is uitgewerkt in de artikelen 8.2 tot en met 8.29 + bijlagen van de Arboregeling.

Reageer op dit artikel