artikel

Reken niet alleen op voorzichtigheid werknemer

Wetgeving

De man stelt zijn werkgever aansprakelijk. De kantonrechter kent de vordering toe, het gerechtshof wijst die af (zie Arbo Actueel 2005, nr. 19). De werknemer gaat in cassatie.

Volgens de Hoge Raad geeft artikel 3.11 Arbobesluit aan dat vloeren van arbeidsplaatsen zoveel mogelijk vrij moeten zijn van oneffenheden en gevaarlijke hellingen. Volgens artikel 2.26 is dat voorschrift ook van toepassing op bouwplaatsen. Een niveauverschil van 30 cm naast de voordeurdrempel moet worden beschouwd als een oneffenheid die zoveel mogelijk moet worden vermeden.

 

Ook als het hof heeft aangenomen dat dergelijke niveauverschillen behoren tot de normale werkomstandigheden op nieuwbouwplaatsen, is het nog steeds zo dat een werkgever op grond van de Arbowet, maar ook op grond van art. 7:658 BW, zodanige maatregelen moet nemen of aanwijzingen hoort te geven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt als gevolg van een dergelijk niveauverschil.

 

De Hoge Raad is van oordeel dat het hof in het licht van deze bepalingen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het heeft immers geoordeeld dat maatregelen als risico-inventarisatie, ophoging van de ondergrond tot de woningdrempel of specifieke instructies aan de werknemer niet van de werkgever konden worden gevergd. Vooral omdat de werknemer een ervaren stukadoor was die op zo’n niveauverschil bedacht moest zijn, en het een gegeven is dat ‘men’ in het algemeen moet kijken waar men zijn voeten neerzet.

 

Daarmee kent het hof een beslissende betekenis toe aan de voorzichtigheid die van een werknemer mag worden verwacht. En miskent het hof dat het uitgangspunt hoort te zijn dat de werkgever rekening moet houden met het algemene ervaringsfeit dat ook ervaren en met de werkomstandigheden bekende werknemers niet steeds de noodzakelijke voorzichtigheid in acht nemen. Het achterwege laten van maatregelen of aanwijzingen die redelijkerwijs nodig zijn om schade voor de werknemer door onveilige arbeidsomstandigheden te voorkomen kan dan ook niet, zoals het hof wel heeft gedaan, gerechtvaardigd worden door alleen een beroep te doen op de nodige voorzichtigheid van de werknemer. Het arrest van het hof wordt vernietigd en de zaak wordt ter afdoening terugverwezen naar een ander hof.

Reageer op dit artikel