artikel

“Centraliseer beleid gevaarlijke stoffen”

Wetgeving

Enerzijds is er ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers de Arbeidsomstandighedenwet. Deze wet biedt werkgevers en werknemers een organisatorisch kader voor de uitvoering van veiligheidsbeleid. De huidige Arbowet moet zelfwerkzaamheid van de partijen bevorderen, terwijl de overheid een rol op afstand inneemt en de uitvoering bevordert en stimuleert. Anderzijds is er ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de burgers en ter bescherming van het milieu de Wet Milieubeheer. Deze kent een vergunningenstelsel: activiteiten die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op ruimtelijke ordening, milieuveiligheid en/of externe veiligheid mogen slechts plaatsvinden nadat ze door de overheid onder voorwaarden zijn vergund. De overheid is in dit stelsel dus geen afstandelijke regisseur, maar direct partij in relatie met de vergunninghouder.

 

Naast deze algemene wetgeving is er bovendien meer specifieke wetgeving voor bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken en daardoor rampen zouden kunnen veroorzaken. De introductie van een Integrale Veiligheidswet Gevaarlijke Stoffen zou een oplossing kunnen bieden voor de versnippering. Om op voorhand weer nieuwe versnippering en bestuurlijke drukte te vermijden zou slechts een minister en dus ook een beleidsdepartement voor deze wetgeving verantwoordelijk moeten zijn.

 

Toezicht en handhaving dienen dan te worden belegd bij een eerstelijns Rijksinspectie (Inspectie voor Veiligheid). Op deze manier wordt ook uniformiteit in de uitvoering, opbouw en instandhouding van voldoende kritische massa – en daarmee deskundigheid – bevorderd en wordt de overheid een waardige gesprekspartner van directies en deskundigen in de bedrijven. Deze Inspectiedienst voor Veiligheid zou tevens bindende adviezen kunnen geven aan regionale en/of plaatselijke besturen.

Reageer op dit artikel