artikel

Asbestsaneerder in de fout

Wetgeving

Zo zijn asbesthoudende stoffen ondeskundig verwijderd. Ook is op diverse terreinen asbesthoudend materiaal onbeschermd achtergelaten. De manier waarop het sloopwerk is uitgevoerd, is in strijd met artikel 4.45 Arbobesluit, terwijl de werkgever wist of kon weten dat levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van die werknemers te verwachten was (art. 32 Arbowet).

 

Bij een andere sloop is het vrijkomen van asbest of asbestvezels onvoldoende voorkomen, waardoor derden daarmee in aanraking konden komen. Op een ander project is art. 4.47b Arbobesluit overtreden, omdat geen adequate of zorgvuldige eindbeoordeling was uitgevoerd, waarbij werd vastgesteld dat de aanwezigheid van asbest niet meer visueel waarneembaar was.

 

Op weer een ander project is niet eerst het asbest verwijderd, voordat met de sloop werd begonnen en is niet de best bestaande techniek toegepast om verontreiniging van het milieu te voorkomen. Ook werd sloopwerk verricht zonder de vereiste vergunning. Ten slotte wordt het bedrijf vervolgd wegens valsheid in geschrifte, omdat op een eindrapport in strijd met de waarheid stond dat er geen asbest was waargenomen. In andere gevallen werd gerapporteerd dat geen asbesthoudend materiaal aanwezig was, terwijl de ruimte al gesloopt was en dus niet meer kon worden geinspecteerd.

 

Al met al wordt het bedrijf een fors aantal strafbare feiten aangerekend en het openbaar ministerie eist daarvoor een boete van 50.000 euro. De rechtbank acht tien feiten bewezen, waaronder overtreding van art. 10.1 Wet Milieubeheer, art. 7b Woningwet, art. 32 Arbowet en art. 225 Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte), alle begaan door de rechtspersoon. De rechtbank merkt op dat het hier gaat om een asbestgecertificeerd bedrijf.

 

Het is algemeen bekend dat het werken met asbest grote risico’s met zich meebrengt. De regelgeving voor de asbestsanering is de laatste jaren niet voor niets steeds strenger geworden. Daarom moet de samenleving erop kunnen vertrouwen dat voor de sanering van asbest gecertificeerde bedrijven de met het oog op de risico’s gegeven wettelijke voorschriften naleven.

 

Het bedrijf is eerder beboet voor milieudelicten, maar het probeert wel veranderingen door te voeren om dit soort voorvallen te voorkomen. De rechtbank legt een boete op van 40.000 euro. De helft is voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, om het bedrijf ervan te weerhouden gedurende die tijd opnieuw strafbare feiten te plegen.

 

Reageer op dit artikel