artikel

Boete voor niet meten luchtkwaliteit

Wetgeving

Door de economische kamer van de rechtbank Middelburg is het bedrijf in september 2010 in eerste instantie voor meerdere feiten beboet tot een bedrag van 140.000 euro, waarvan 60.000 euro voorwaardelijk.

 

Het gerechtshof denkt daar anders over en spreekt het bedrijf voor vier van de vijf ten laste gelegde feiten vrij. De zaak spitst zich toe op bovengenoemde zaak. Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat artikel 16 lid 10 Arbowet in combinatie met artikel 3.5g Arbobesluit niet is nageleefd.

 

Ondanks dat er in de pompenzaal van de fabriek een lekkage van carbamaat was en vermoed kon worden dat de atmosfeer in die ruimte ammoniak kon bevatten waardoor er gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand bestond, hebben werknemers deze ruimte betreden. Daarmee is een voorschrift dat diende tot bescherming van de gezondheid van werknemers niet nageleefd. Dat houdt in beginsel in dat een geldboete van 4500 euro passend zou zijn.

 

Maar het hof is ook van oordeel dat de behandeling van de zaak niet heeft plaatsgevonden binnen een redelijke termijn zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. De behandeling is niet binnen twee jaar met een eindvonnis afgerond, en er waren geen bijzondere omstandigheden die overschrijding van een redelijke termijn rechtvaardigen. Daarom wordt de boete verlaagd tot 3000 euro, waarbij ook rekening wordt gehouden met de financiele positie van het bedrijf.

Het OM is in cassatie gegaan.

 

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel