artikel

Brzo in beweging

Wetgeving

Er gaat de komende tijd veel veranderen in en om het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Om welke veranderingen gaat het en wat is de reden om ze door te voeren?

Rond het Brzo zijn veel ontwikkelingen aan de gang. Zo spelen de Seveso III-richtlijn en het wetsvoorstel om Brzo-bedrijven te laten betalen voor toezicht. Ook denken de gezamenlijke inspectiediensten na over een andere benadering van Brzo-bedrijven en handhaven zij strenger. En de overheid wil meer duidelijkheid verschaffen aan bedrijven over de eisen van inspectiediensten.

Seveso III-richtlijn

De Seveso III-richtlijn had op 1 juni 2015 geïmplementeerd moeten zijn in de Nederlandse wetgeving. Dat is niet gelukt. Mede door het commentaar van de Raad van State, dat aanpassing van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo 2015) nodig maakte. (Noot redactie: het Brzo 2015 is inmiddels van kracht geworden.) De belangrijkste wijziging die dat met zich meebrengt betreft de stoffenindeling. Ook komt er meer aandacht voor nieuwe risico’s, zoals aardbevingen.

Betalen voor toezicht

Het kabinet wil vanaf 2016 de Brzo-bedrijven mee laten betalen aan de kosten van hun toezicht door de Inspectie SZW. Daartoe zal de Arbowet worden aangepast. De Inspectie SZW is een van de partijen die de naleving van het besluit controleert. De specialistische controles van de Inspectie SZW zijn streng en intensief, want ongevallen bij Brzo-bedrijven kunnen grote gevolgen hebben. Dat maakt zulke inspecties kostbaar.

Inspectiediensten

Door de brand bij Chemie-Pack en de problemen bij het tankopslagbedrijf Odfjell zijn de inspectiediensten gaan nadenken over een andere aanpak van de Brzo-bedrijven. Werd de periode daarvoor gekenmerkt door onderhandelingstoezicht, nu hanteert de Inspectie een stringenter toezicht en handhaaft zij consequent bij overtredingen. Daarnaast houden de inspectiediensten de werkwijze met betrekking tot Brzo-bedrijven tegen het licht. Dit heeft onder andere geresulteerd in de formulering van een gezamenlijk handhavingsbeleid met drie risicoklassen.

Duidelijkheid

Bedrijven mogen niet voortdurend voor verrassingen komen te staan als het gaat om de eisen die de verschillende inspectiediensten stellen. Daarom zullen bedrijven in de eerste plaats duidelijkheid krijgen via het vergunningsverleningsproces. Hiervoor start binnenkort een pilot. In de tweede plaats is er de PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) nieuwe stijl. De overheid stelt de publicaties vast en verklaart die via bijvoorbeeld arbobeleidsregels van toepassing. Voldoen aan de eisen van de PGS betekent dan voldoen aan de Arbowet.

 

> Dit is een samenvatting van het artikel ‘Brzo-land in beweging’ van Henk Koenders. Helemaal lezen? U vindt het in Vakblad Arbo 7/8-2015.

Reageer op dit artikel