artikel

Schiet arbodienst tekort?

Wetgeving

Is het een arbodienst aan te rekenen dat hij, uit het oogpunt van privacy, informatie verzwijgt voor een werkgever over het WAO-verleden van een van zijn werknemers?

Schiet arbodienst tekort?

Een werkgever heeft voor de uitvoering van zijn verzuimbeleid een arbodienst ingeschakeld. Deze arbodienst heeft een werkneemster regelmatig begeleid bij haar ziekteverzuim. Vanaf haar indiensttreding in juni 2006 tot haar ontslag in december 2012 is de werkneemster frequent ziek geweest. In de periode 2006 – 2010 heeft zij zich 19 keer ziek gemeld, waarvan 5 keer in 2010.

Samenloop

Op de vraag van de werkgever naar samenloop met andere uitkeringen – zoals een vangnetuitkering op grond van de Ziektewet – heeft de arbodienst in 2010 geantwoord dat voor deze werkneemster geen bijzondere wettelijke regelingen golden. In 2012 komt de werkgever er echter achter dat de werkneemster een WAO-verleden had toen zij in 2006 bij hem in dienst trad. De werkgever heeft vervolgens de arbodienst aansprakelijk gesteld omdat deze hem nooit uit zichzelf over dit WAO-verleden heeft geïnformeerd. Had de arbodienst dit wel gedaan, dan had de werkgever gebruik kunnen maken van de no-riskpolis in de Ziektewet. Het UWV had dan ziekengeld aan de werkneemster uitgekeerd.

Privacy

De rechtbank stelt dat de kern van het geschil de vraag is of de arbodienst – met het oog op de regels van geheimhouding en privacy – aan de werkgever mocht meedelen dat de werkneemster een WAO-verleden had. Zo ja, of zij op grond van de overeenkomst tussen werkgever en arbodienst naar dat verleden had moeten vragen en de verkregen antwoorden door had moeten geven aan de werkgever.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat een werknemer voor wie de no-riskpolis geldt, de werkgever hierover twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking moet informeren. Verder heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgesproken dat de wetenschap van de arbodienst over het WAO-verleden van een werknemer aan de werkgever moet worden toegerekend. Het verstrekken van informatie hierover door de arbodienst aan de werkgever is niet in strijd met de privacy van de werknemer, zolang de arbodienst geen harde medische gegevens doorgeeft.

WAO-verleden

Op basis hiervan oordeelt de rechtbank dat de arbodienst in kwestie de werkgever had moeten informeren over het WAO-verleden van de werkneemster. Dat de richtlijnen van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) afwijken van de lijn van de CRvB, maakt dit niet anders. Had de arbodienst de vraag naar het WAO-verleden niet namens de werkgever willen stellen, dan had de arbodienst de werkgever hierop moeten wijzen. Dan had de werkgever geweten dat hij zelf navraag moest doen. De arbodienst is daarmee toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. Hij moet de werkgever het ziekengeld vergoeden vanaf 1 december 2010, de datum waarop de arbodienst de werkneemster had moeten vragen of zij aanspraak had op ziekengeld.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 21 januari 2015, JAR 2015, 144; ECLI:NL:RBNHO:2015:203
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> Bijblijven met jurisprudentie? Kom naar de Arbo Wetgeving & Actualiteitendag op 12 november.

Reageer op dit artikel