artikel

Valt vloerbedekking onder zorgplicht? (2)

Wetgeving

Een politieman breekt een ruggenwervel tijdens een training door een val over losliggende vloerbedekking. De rechtbank hield de korpschef eerder aansprakelijk voor zijn schade. Wat doet de Centrale Raad van Beroep?

Valt vloerbedekking onder zorgplicht? (2)

Een allround politiemedewerker bij de Dienst Spoorwegpolitie neemt in mei 2012 deel aan een Amok-training. Daarin trainen deelnemers hoe zij aanvallers snel kunnen uitschakelen als die proberen zoveel mogelijk slachtoffers te maken.

Rechtbank: schending zorgplicht korpschef

De oefening vindt plaats in een van Defensie gehuurd leegstaand pand. Tijdens de oefening struikelt X over een stuk losliggend tapijt, met als gevolg letsel aan zijn rug en linkerpink. Hij raakt blijvend ongeschikt voor zijn werk als politiemedewerker. Het ongeval is aangemerkt als dienstongeval. De korpschef wijst echter aansprakelijkheid af, omdat een stuk losliggend tapijt niet betekent dat hij zijn zorgplicht heeft geschonden. De rechtbank verklaart het bezwaar van X gegrond. De korpschef gaat in beroep.

Ongeval is nog geen schending zorgplicht

De Centrale Raad van Beroep oordeelt als volgt. Het bestuursorgaan heeft een zorgplicht die, kort gezegd, inhoudt dat het moet voorkomen dat een ambtenaar tijdens zijn werk schade lijdt. Die zorgplicht is niet onbeperkt: het enkele feit dat een ongeval of incident plaatsvindt, betekent nog geen schending van de zorgplicht. Vaststaat dat X een ongeval is overkomen tijdens zijn werk en dat er geen sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid.

Geen inspectie voorafgaand aan oefening

De korpschef is er, op basis van een ongevalsformulier, vanuit gegaan dat X achteruitlopend is gevallen, zonder externe oorzaak. Later heeft een getuige verklaard dat X is gestruikeld over een loszittend tapijt. De korpschef heeft desgevraagd op de zitting aangegeven dat een tapijt waarover een deelnemer aan de oefening zou kunnen vallen, zou zijn gerepareerd als dit bij een inspectie was gezien. Een dergelijke inspectie is echter voorafgaand aan de oefening niet gedaan. Dit had wel op de weg van de korpschef gelegen, omdat hij moet zorgen voor een veilige werkomgeving.

CRvB: mogelijke struikelpartij voorzienbaar

Dat geldt temeer als hij gebruikmaakt van ruimtes van anderen, zoals in dit geval. Dat nu niet meer is na te gaan in welke mate het tapijt los zat, blijft voor rekening van de korpschef. Die heeft immers nagelaten direct na het ongeval onderzoek ter plaatse te laten doen, ondanks het feit dat X forse pijnklachten had. De Raad neemt dan ook aan dat de vloerbedekking zo los zat dat het voorzienbaar was dat iemand daarover kon struikelen, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg. De korpschef heeft niet aangetoond dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Hij moet de restschade van X vergoeden.

 

Bron: Centrale Raad van Beroep, 22 december 2016. ECLI:NL:CRVB:2016:5021
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie? Kom naar de Arbo wetgeving & Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel