artikel

Gewerkte uren van belang voor bedrijfsomvang

Wetgeving

De boetematiging naar bedrijfsomvang is bedoeld om een evenredige boete vast te stellen. Want daardoor betalen kleinere bedrijven minder dan de grote. Het aantal werknemers is van belang voor het bepalen van de bedrijfsgrootte. Maar speelt het aantal gewerkte uren ook een rol?

Gewerkte uren van belang voor bedrijfsomvang

Bij een controle in mei 2015 constateert de Inspectie SZW dat valgevaar in een bedrijfshal niet is tegengegaan door een doelmatig hekwerk, leuning of anderszins. Het betreft een uitsparing in de muur  op 3,3 meter hoogte. De minister van SZW legt wegens overtreding van art. 3.16, eerste lid Arbobesluit een boete op van 3.600 euro. Dit boetebedrag is gecorrigeerd op de omvang van de onderneming.

Bezwaar en beroep van de werkgever zijn vergeefs. De uitsparing was afgeschermd met een stang. Maar die was wegens verplaatsing van machines tijdelijk verwijderd. Ook acht de werkgever de boete te hoog gezien de grootte van zijn bedrijf.

Tijdelijk verwijderde beveiliging is ook geen beveiliging

In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als volgt. De foto van de situatie laat zien dat er geen valbeveiliging was en dat er bij de uitsparing mensen werkten. Dat is een overtreding van art. 3.16 Arbobesluit. Dat de beveiliging tijdelijk was verwijderd, maakt dit niet anders. Het is aan de werkgever om het werk zo in te richten dat hij aan de bepalingen voldoet.

> LEES OOK: Valgevaar bij werken op hoogte met stip op 1

Bedrijfsomvang kent 7 categorieën voor boeteberekening

Artikel 5:46, tweede lid Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat de minister de hoogte van de boete moet afstemmen op de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid. Daarbij moet hij rekening houden met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Daarvoor is de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving opgesteld. Voor berekening van de boete is de bedrijfsomvang onderverdeeld in zeven categorieën. Deze bepaling is niet onredelijk.

> LEES OOK: Nieuw beleid SZW arboboetes

Enkele werknemers werkten geen volledige werkweek

Ten tijde van de boeteoplegging waren zes werknemers in dienst. Daarmee viel de onderneming qua bedrijfsomvang in de categorie die 20 procent van het boetenormbedrag betaalt. Maar de werkgever heeft aangevoerd dat enkele werknemers geen volledige werkweek werkten. Daarmee is de boetehoogte niet afgestemd op de grootte van zijn onderneming. Volgens de minister is alleen het aantal werknemers van belang voor de bedrijfsomvang. En dus niet hoeveel uren zij werken. De Afdeling vindt echter dat de minister dit niet goed heeft gemotiveerd.

Ook aantal gewerkte uren van belang voor bedrijfsomvang

In de toelichting bij de Beleidsregel staat dat de matiging naar bedrijfsomvang is bedoeld is om een evenredige boete vast te stellen. Daardoor betalen kleinere bedrijven minder dan de grote. Voor de bepaling van de bedrijfsgrootte hoeft niet alleen het aantal werknemers van belang te zijn. Ook het aantal gewerkte uren kan iets over de bedrijfsomvang zeggen.

Minister moet zijn besluit motiveren of wijzigen

De minister moet motiveren waarom het aantal gewerkte uren hier niet van belang is bij de bepaling van de bedrijfsomvang. Ervan uitgaande dat het aantal gewerkte uren wel van belang is, moet hij ook motiveren waarom de onderneming niet valt in de 10 procent-categorie. De minister kan echter ook aan de opdracht voldoen door in een nieuw besluit uit te gaan van die 10 procent van het boetenormbedrag.

 

Bron: Raad van State,14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:870
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: DOWNLOAD de GRATIS whitepaper Top 5 ongevallen op het werk

Reageer op dit artikel