artikel

Zware brandwonden door linke spuitcabine

Wetgeving

Het zal je maar gebeuren: zware verbrandingen oplopen bij een brand in een spuitcabine. Omdat de werkgever het niet belangrijk genoeg vindt om veilig te werken. Te veel brandgevaarlijke afvalstoffen op voorraad, statische elektriciteit, te weinig maatregelen en toezicht.  Wat vindt de rechter hiervan?

Zware brandwonden door linke spuitcabine

Op 8 mei 2015 ontstaat in een van de spuitcabines van een trailerbedrijf een grote brand na een explosie. Een werknemer raakt daarbij zwaar gewond en wordt met tweede- en derdegraads brandwonden opgenomen in het brandwondencentrum. Twee andere werknemers verblijven korte tijd in een ziekenhuis door ademhalingsklachten.

Ondanks diverse onderzoeken lukt het niet om de oorzaak exact vast te stellen. Het Openbaar Ministerie vervolgt het bedrijf wegens diverse overtredingen van de Arbowetgeving en de Wet milieubeheer.

> LEES OOK: + 4,5 miljoen voor controles op gevaarlijke stoffen

Spuiters voelen statische elektriciteit, schokjes en vonken

De rechtbank oordeelt als volgt. Er bleken in de spuitcabines meer vaten met (brand)gevaarlijke afvalstoffen aanwezig dan strikt nodig was voor het productieproces. Daarnaast hadden de spuiters soms te maken met statische elektriciteit, voelden schokjes en zagen soms vonken. Volgens de inspectie SZW was dit omdat de vaten onvoldoende geaard waren. Dit kwam mede door de sterke vervuiling door verfaanslag. Daarnaast voldeed het explosieveiligheidsdocument niet aan de eisen. Verder had het bedrijf onvoldoende gedaan om duidelijk te maken dat er sprake was van explosiegevaarlijke zones.

> LEES OOK: Hoe voorkom je een explosie op de werkplek?

Gevaarlijke situatie door gebrek aan maatregelen en toezicht

Met het voorgaande is niet gezegd dat daarin de oorzaak van de explosie en de brand is gelegen. Maar de rechtbank verwijt het bedrijf wel dat het onvoldoende maatregelen had genomen en onvoldoende toezicht had uitgeoefend om de risico’s afdoende te beperken. Daardoor kon in de spuitcabines een gevaarlijke situatie ontstaan. En het bedrijf had redelijkerwijs moeten weten dat er daardoor levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel te verwachten was.

Dat deskundige diensten waren ingeschakeld maakt dit niet anders. Want het bedrijf had ook de plicht om deze deskundigen van adequate informatie te voorzien. En dat is volgens de rechtbank op onderdelen onvoldoende gedaan. Voor zover de werknemers een handelen of nalaten te verwijten viel, is dat volgens de rechtbank toe te rekenen aan het bedrijf.

> LEES OOK: Geld voor toezicht

Als laatste stonden de vaten met gevaarlijke afvalstoffen uit de spuitcabines buiten opgeslagen. Daarbij had het bedrijf nagelaten afdoende maatregelen te treffen ter bescherming van het milieu.

Te weinig gedaan om veiligheid werknemers te borgen

De rechtbank komt tot de slotsom dat het bedrijf de veiligheid van de werknemers niet heeft gewaarborgd. Ook had het onvoldoende maatregelen genomen om de ontsteking van explosieve atmosferen te voorkomen en/of schadelijke gevolgen van een (mogelijke) explosie te beperken. Het bedrijf wordt wel vrijgesproken van het mengen van gevaarlijke (afval)stoffen. Mede daardoor valt de straf lager uit dan de eis van het OM. Het bedrijf krijgt een boete van 100.000 euro, (de eis was 150.000 euro), waarvan 25.000 euro voorwaardelijk.

Bron: Rechtbank Gelderland, 7 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1006
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Zwaar werk doen tijdens ziekte, geen goed idee

Reageer op dit artikel