artikel

Bestuursrechter herroept loonsanctie Hago Zorg

Wetgeving

Eerder berichten wij over een uitspraak van de rechtbank Leeuwarden d.d. 27 februari 2019 (ECLI:NL:RBNNE:2019:754), waarin de rechtbank heeft geoordeeld dat arbodienst ArboAnders aansprakelijk is voor een loonsanctie die aan Hago Zorg is opgelegd.

Bestuursrechter herroept loonsanctie Hago Zorg

Na publicatie is ons duidelijk geworden dat de loonsanctie die de meervoudige kamer van rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, op 26 april 2019 aan Hago Zorg had opgelegd, is herroepen. ArboAnders heeft wél voldoende adequate verzuimbegeleiding geboden.

 

Adequate verzuimbegeleiding (bedrijfsarts) ArboAnders

De uitspraak van de bestuursrechter van 26 april 2019 maakt duidelijk dat onterecht het beeld is geschetst dat (de bedrijfsarts van) ArboAnders onvoldoende verzuimbegeleiding zou hebben geboden. Integendeel! De verzuimbegeleiding door ArboAnders en haar bedrijfsarts is juist wél adequaat geweest. De psychiater die in het kader van een medische expertise door Hago Zorg tijdens de wachttijd van 104 weken is ingeschakeld, bevestigt dit ook expliciet.

> LEES OOK de uitspraak van rechtbank Leeuwarden d.d. 27 februari 2019, Passieve bedrijfsarts kost arbodienst geld

Uit niets blijkt inadequate behandeling werkneemster

Volgens de bestuursrechter blijkt dan ook uit niets dat sprake zou zijn van een inadequate behandeling van de werkneemster. De bestuursrechter overweegt:

Wanneer de rechtbank kijkt naar de rapportages van verweerders verzekeringsartsen, dan moet worden vastgesteld dat ook daarin niet op inzichtelijke en steekhoudende wijze is gemotiveerd waarom de door werkneemster gevolgde behandeling – in weerwil van het oordeel van de psychiater – niet adequaat te noemen zou zijn. Uit de voorhanden zijnde rapportages blijkt niet van feitelijke grond voor het oordeel dat de behandeling van werkneemster niet adequaat was.

Beroep Hago Zorg gegrond, loonsanctie herroepen

De bestuursrechter concludeert dat het beroep dat Hago Zorg met hulp en op advies van ArboAnders heeft ingesteld, gegrond is en herroept daarom de loonsanctie. De bestuursrechter overweegt:

De rechtbank komt tot de slotsom dat niet gebleken is van een voldoende inzichtelijke en steekhoudende basis voor het verwijt aan eiseres, dat aan het opleggen van de loonsanctie ten grondslag is gelegd.

De conclusie is dus dat ArboAnders wel degelijk voldoende adequate verzuimbegeleiding heeft geboden en dat de loonsanctie die aan Hago Zorg is opgelegd, is herroepen. Het gevolg hiervan is dat Hago Zorg geen schade lijdt en ArboAnders dus ook niet aansprakelijk is.

Reactie Anne Hoekstra, directeur ArboAnders

Anne Hoekstra, directeur ArboAnders, laat in een reactie weten dat het herroepen van de loonsanctie recht doet aan de kwaliteit van de dienstverlening.

De dienstverlening van ArboAnders kenmerkt zich door een aanpak gericht op schadelastreductie, waarbij de uitkomsten van de beschikkingen van de WIA-aanvragen gemonitord en getoetst worden. Het is erg vervelend om imagoschade op te lopen op basis van één incident, dat niet representatief is voor de kwaliteit van de dienstverlening. De herroeping van de loonsanctie is een bevredigend resultaat, maar helaas is daarmee niet meteen het vertrouwen van de klant hersteld.”

Bron: Rechtbank Oost-Brabant, afdeling Bestuursrecht, 26 april 2019
Auteur: Pascal Willems | advocaat en eigenaar van WVO advocaten 

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Bestuursrechter herroept loonsanctie Hago Zorg

Reageer op dit artikel