blog

Een papieren moetje…

Wetgeving

Het instituut preventiemedewerker bestaat tien jaar, maar columnist Rob Poort vraagt zich af of het vanaf het begin geen papieren moetje was.

Een papieren moetje…

Geef werknemers een stem in het beleid over hun eigen gezondheid, zo kopte de FNV E-zine onlangs. En uit de onderkop bleek helder wat de bedoeling was: laat werknemers hun eigen preventiemedewerker kiezen.
De drie vakcentrales CNV, FNV en MHP komen tot deze conclusie omdat uit onderzoeken is gebleken dat bedrijven steeds minder aandacht hebben voor arbeidsomstandigheden met als gevolg meer beroepsziekten en ongevallen op het werk. Het artikel verwijst dan naar de 220.000 ernstige ongevallen op het werk per jaar en de meer dan 30.000 werknemers die jaarlijjks een beroepsziekte oplopen. Werknemers zouden in een zwakkere positie zijn beland door minder beschermende regels en minder handhaving.
Met het voorstel proberen de vakorganisaties de werknemers in een gelijkwaardigere positie te brengen. Maar gelijkwaardig aan wie of wat? Elk bedrijf moet een preventiemedewerker aanstellen. Maar bij bedrijven met minder dan 25 werknemers mag de werkgever of de door de BV aangestelde directeur die taak zelf uitoefenen. Mits hij beschikt over de juiste deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken naar behoren te vervullen. Tja, ik denk dat de deskundigheid en ervaring van de directeur weinig reden tot discussie zijn. En in de overige bedrijven mag de directeur zelf een preventiemedewerker aanwijzen. Ook die moet beschikken over de nodige deskundigheid enzovoorts. De wetgever heeft er voor gekozen niet aan te geven wat dit inhoudt, zodat het takenpakket van de preventiemedewerker aan het bedrijfsleven is overgelaten.
Los daarvan schijnt het aantal preventiemedewerkers binnen bedrijven steeds verder te dalen. Voorzitter Maurice Limmen van het CNV vindt dit verontrustend. En dat niet alleen: Hij stelt ook, dat een preventiemedewerker die is aangewezen door de werkgever niet werkt. Dat is een papieren moetje en als er een preventiemedewerker aanwezig is, dan staat die er ook vaak alleen voor. Daarom vindt Limmen het tijd het roer om te gooien door meer draagvlak te creeren voor een preventiemedewerker die in nauw contact staat met de ondernemingsraad.
Mooi idee, maar wat wordt daar mee opgelost? Een ondernemingsraad hoeft pas te worden ingesteld bij 50 werknemers of meer. Hoe dacht de voorzitter van het CNV (en de andere bonden) over het verbeteren van het draagvlak van de preventiemedewerker bij de vele 50 min bedrijven? Voor zover die daar zijn en functioneren?
De preventiemedewerker is een functionaris die in de (Arbo)wet niet met name genoemd wordt. Het idee stamt uit 2005, omdat Nederland in 2003 door het Europese Hof van Justitie op de vingers was getikt. Nederland had volgens het Hof (Kader)Richtlijn 89/391/EEG niet goed in de Arbowet vertaald door de preventie van beroepsrisico’s niet primair binnen het bedrijf te waarborgen. Nu was er toen ook een hoop gedoe over de verplichte winkelnering bij slecht presterende arbodiensten, dus kwam dat even goed uit: het instituut preventiemedewerker werd in het leven geroepen en tegelijk werd het gedwongen neringdoen bij de Arbodienst afgeschaft. Eisen aan de plaats of de opleiding van de preventiemedewerker zijn nooit gesteld, laat staan dat er werd gehandhaafd door de Inspectie SZW. Het instituut preventiemedewerker bestaat bijna tien jaar. Maar was het van het begin af aan al niet een papieren moetje? Rob Poort | Bureaupoort.nl

Reageer op dit artikel