nieuws

Wijziging certificatieschema’s asbest Arboregeling

Wetgeving

De Arbeidsomstandighedenregeling is gewijzigd in verband met aanpassingen op het terrein van asbest en asbestverwijdering. De nieuwe regeling is op 1 maart 2016 in werking getreden.

Wijziging certificatieschema’s asbest Arboregeling

Het betreft om precies te zijn een aanpassing van de Bijlagen XIIIa, XIIIb, XIIIc, XIIId, XIIIe en XIIIf van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Certificatieschema’s

De Stichting Ascert heeft een aantal voorstellen gedaan tot aanpassing van de certificatieschema’s voor de deskundig asbestverwijderaar en de deskundig toezichthouder asbestverwijdering. Tegelijkertijd wilden verschillende partijen, waaronder de Inspectie SZW, de schema’s ook graag overzichtelijker maken en waar mogelijk eenvoudiger. De certificatieschema’s voor deskundig toezichthouder asbestverwijdering (bijlage XIIIc) en voor deskundig asbestverwijderaar (bijlage XIIId) uit 2012 bevatten voor een groot deel vergelijkbare eisen. Zoals die voor het afnemen van theorie- en praktijkexamens. Door beide schema’s te integreren volstaat het de identieke bepalingen maar éénmaal op te nemen. Daarnaast kon een aantal vermelde zaken bij nader inzien achterwege blijven.

Asbestverwijderaar

Op verzoek van de Beheerstichting Ascert en de Inspectie SZW is een belangrijke inhoudelijke wijziging doorgevoerd. Die heeft betrekking op de Leerling Deskundig Asbestverwijderaar en een onderscheid naar twee niveaus van asbestverwijderaars. In plaats van de Leerling Deskundig Asbestverwijderaar introduceert het desbetreffende certificatieschema twee niveaus voor de Deskundig Asbestverwijderaar, aangeduid met de afkortingen DAV-1 en DAV-2.

Beknoptere eisen

De integratie van de certificatieschema’s voor de Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) en de Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) in één certificatieschema en het nieuwe onderscheid tussen twee niveaus van asbestverwijderaars zijn vooral bedoeld om beknoptere en beter gestructureerde eisen te formuleren voor certificaathouders en certificerende instellingen. De in de praktijk gehanteerde eisen voor een leerling DAV zijn nu geformaliseerd door de introductie van de DAV-1.

Nieuwe eisen?

De nieuwe regeling bevat niet zozeer nieuwe eisen; overbodige eisen komen juist te vervallen. Zoals het jaarlijks aan de Inspectie SZW toezenden van interne auditverslagen. Ook is bijvoorbeeld de verplichte deelname van certificerende instellingen aan het Centrale College van Deskundigen anders geregeld. Certificerende instellingen mogen nu ook een vertegenwoordiger aanwijzen. Ten slotte zijn er enkele wijzigingen aangebracht op het vlak van inrichting en duur van de examens.

Bron: Staatscourant

Beeld: MikeDotta / Shutterstock.com
Reageer op dit artikel