nieuws

Nieuwe Arbowet: preventie staat voorop

Wetgeving

Minister Asscher heeft onlangs zijn aanbiedingsbrief met nota’s naar de Tweede Kamer gestuurd ten behoeve van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet.

Nieuwe Arbowet: preventie staat voorop

Met het wetsvoorstel voor wijziging van de Arbowet wil de regering de preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten in het algemeen aanpakken, en ook werken aan de preventie van te hoge werkdruk. In zijn brief gaat Asscher dan ook in op de versterking van de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, betere preventie door de werkgever (mede door een steviger positie van de preventiemedewerker) en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts.

Nieuwe Arbowet

Wat zijn ook alweer de belangrijkste doelstellingen en wijzigingen van de nieuwe Arbowet? We zetten ze hier nog eens kort op een rij.

Doelstellingen

 • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners/arbodeskundigen;
 • verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
 • het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
 • ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners;
 • het basiscontract arbodienstverlening;
 • meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.

Wijzigingen

 • Betere toegang tot de bedrijfsarts door middel van een ‘open spreekuur’, de bedrijfsarts moet iedere arbeidsplaats kunnen bezoeken en er moet een “adequate procedure” komen voor het afwikkelen van klachten.
 • Recht van werknemer op second opinion van andere bedrijfsarts, buiten de arbodienst of het bedrijf waar de eerste bedrijfsarts werkt. Zelfstandige bedrijfsartsen en arbodiensten moeten hiertoe contracten gaan afsluiten met andere arbodienstverleners.
 • Afspraken over de arbodienstverlening vastleggen in een schriftelijke overeenkomst, het basiscontract arbodienstverlening. Daarin moet staan: 1) dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek, 2) op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren, 3) hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en or zijn geregeld, 4) hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion, 5) hoe de klachtenprocedures werken en 6) hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.
 • Handhaving en toezicht: uitbreiding van de sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De I-SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.
 • Grotere betrokkenheid van werknemers bij de totstandkoming van afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Zo krijgt het medezeggenschapsorgaan instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie. Voor risico’s en afspraken over aansprakelijkheden moeten medezeggenschapsorganen en werkgevers zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in de overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen.

Kosten

De kosten van werkgevers die verband houden met de maatregel om alle werknemers het recht te geven op toegang tot de bedrijfsarts (‘het spreekuur’) komen verhoudingsgewijs niet meer op kleine werkgevers dan op grote werkgevers te rusten. De uitgaven worden in hoofdzaak per werknemer bepaald. Kleine werkgevers zullen deze dienst dus verhoudingsgewijs in gelijke mate moeten vergoeden als grotere werkgevers.

Second opinion

De bedrijfsarts honoreert het verzoek van een werknemer om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Bijvoorbeeld als er geen enkele grond voor bestaat of  er herhaaldelijk onnodig gebruik van is gemaakt. Anders dan het deskundigenoordeel van het UWV kan het second opinion-verzoek alleen van de werknemer komen. Alleen een andere bedrijfsarts en, waar van toepassing, andere arbodienst kunnen die uitvoeren. De second opinion dient om onduidelijkheden weg te nemen over klachten, arbeidsgeneeskundige vragen en oorzaken van gezondheidsproblemen in relatie tot het werk. Er is daarom volgens de regering geen sprake van overlap tussen deskundigenoordeel en second opinion.

De nieuwe Arbowet zal mogelijk pas per 1 januari 2017 van kracht zijn. Lopende arbodienstverleningscontracten zullen nog een jaar na inwerkingtreding van de wet ongewijzigd van kracht blijven.

[box type=”shadow” ]> TIP: Volledig op de hoogte van de gewijzigde Arbowet? Kom naar de Arbo wetgeving & Actualiteitendag.[/box]

Reageer op dit artikel