nieuws

Aanpassingen in ontwerp Arbobesluit

Wetgeving

Per 1 juli van dit jaar treedt de nieuwe Arbowet in werking. Naar aanleiding van de internetconsultatie in december 2016 zijn er nog enkele zaken gewijzigd in het voorstel voor het Arbobesluit.

Aanpassingen in ontwerp Arbobesluit

Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het verslag met de uitkomsten is begin april 2017 gepubliceerd.

Second opinion prima, maar hoe?

Eind 2016 was het mogelijk om via een openbare internetconsultatie te reageren op de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit over de second opinion en de klachtenprocedure. Kijkend naar de meeste reacties, staat het belang van de second opinion buiten kijf. De kritiek betreft voornamelijk de manier waarop die second opinion moet worden uitgevoerd. Punten van zorg zijn de vrije artsenkeuze van de werknemer en de definiëring van het begrip ‘zwaarwegende argumenten’. Ook het onderscheid tussen de second opinion en het deskundigenoordeel van het UWV roept vraagtekens op.

Wat verandert in het Arbobesluit?

Naar aanleiding van de reacties is het Arbobesluit op een aantal punten aangepast of van een toelichting voorzien:

  1. De positie van de werknemer is verstevigd door de werknemers het recht toe te kennen zelf de second opinion-bedrijfsarts te kiezen indien het contract meerdere bedrijfsartsen of arbodiensten bevat.
  2. De regering zal het begrip ‘zwaarwegende argumenten’ niet nader expliciteren. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hetgeen in de reguliere sector gebruikelijk is. Een nadere opsomming van argumenten waarom een bedrijfsarts niet hoeft door te verwijzen, is in strijd met de gedachte dat de second opinion kan bijdragen aan herstel van vertrouwen in de bedrijfsarts. Dit wordt in de artikelsgewijze toelichting van het besluit toegelicht.
  3. De second opinion en informele collegiale ondersteuning zoals in de praktijk nu al voorkomt, kunnen naast elkaar bestaan. Het ontwerpbesluit sluit dit niet uit. Hierover is nu een passage opgenomen in de artikelsgewijze toelichting.
  4. Het onderscheid tussen de second opinion en het deskundigenoordeel. In de voorlichting over het besluit zal hieraan aandacht worden besteed.

> Bekijk het volledige verslag op www.internetconsultatie.nl

Wanneer contract op orde?

Alle bedrijven en organisaties hebben na de invoering van de nieuwe Arbowet tot 1 juli 2018 de tijd voor aanpassing van het contract met de arbodienstverlener.

 

> Meer weten? Download hier de GRATIS whitepaper De vernieuwde Arbowet.

Reageer op dit artikel