nieuws

Nieuwe Arbowet, nieuwe boeteregels

Wetgeving

Sinds 1 juli gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving.

Nieuwe Arbowet, nieuwe boeteregels

Per 1 september zijn de regels voor de oplegging van boetes aangepast aan de veranderde wetgeving. Vanaf dat moment geldt dan de aangepaste Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet. > LEES OOK: Nieuwe Arbowet en Arbobesluit per 1 juli 2017

Basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts

Werkgevers moeten volgens de Arbowet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts. Na ingang van de Beleidsregel boeteoplegging per 1 september kan de Inspectie direct een boete opleggen bij de werkgever die niet over een basiscontract beschikt. Een boete dreigt ook als in het basiscontract geen afspraken staan over de ondersteuning van de werkgever bij diens verzuimbeleid. Als er één of enkele taakafspraken in het contract ontbreken, krijgt de werkgever eerst een waarschuwing vergezeld van een eis tot naleving.

De nieuwe boeteregels gelden voor alle vanaf 1 juli 2017 afgesloten (basis)contracten. Die contracten moeten direct aan alle wettelijke verplichtingen voldoen. Voor de aanpassing van vóór 1 juli 2017 lopende contracten geldt een overgangstermijn van één jaar. Alle contracten moeten vóór 1 juli 2018 voldoen aan de nieuwe regelgeving.

> LEES OOK: Handige checklist voor het basiscontract

Preventiemedewerker als spin in het web

Voor de arbodienst is er een verplichting om nauw samen te werken met de preventiemedewerker(s) en de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging). De Inspectie beschouwt het niet-naleven van die verplichting als een overtreding. Dit kan leiden tot een waarschuwing of een boete aan het adres van die arbodienst. De preventiemedewerker moet ten minste één keer per jaar de stand van zaken op het terrein van gezond en veilig werken in het bedrijf bespreken met de ondernemingsraad, de werkgever en de arbodienst of de bedrijfsarts. Bij het niet nakomen van die verplichting kan de werkgever een boete krijgen.

> LEES OOK: Arbowet drijft preventiemedewerker in armen or

Bedrijfsartsen en second opinion

De werkgever moet erop toezien dat de bedrijfsarts een second opinion laat uitvoeren door een onafhankelijke bedrijfsarts; een bedrijfsarts die niet werkzaam is binnen de arbodienst of het bedrijf waarin de eerste bedrijfsarts werkzaam is. In het basiscontract wordt vastgelegd welke bedrijfsarts(en) de second opinion mogen uitvoeren.

In de Beleidsregel boeteoplegging staat dat ook bedrijfsartsen een boete kunnen krijgen als ze hun verplichtingen volgens de nieuwe Arbowet niet nakomen. Bijvoorbeeld als de bedrijfsarts geen klachtenprocedure heeft ingesteld of zonder onderbouwing niet doorverwijst bij een verzoek om een second opinion. Ook in dit geval volgt eerst een waarschuwing

> LEES OOK: Weet iedereen wat de bedrijfsarts doet?

Onaangekondigde controle van alle partijen

De Inspectie SZW kan in een bedrijf of organisatie onaangekondigd een controle uitvoeren. De werkgever is verplicht mee te werken. De inspecteur kan de werkgever, werknemers, or of pvt vragen stellen, de loon- en personeelsadministratie controleren en uiteraard de werkomstandigheden en het arbobeleid.

> Bekijk alle boeteregels in de Beleidsregel Boeteoplegging Arbowet in Staatscourant nr. 46342

> Alles over de Arbowet? DOWNLOAD de GRATIS whitepaper De vernieuwde Arbowet.

> Up-to-date met alle arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Reageer op dit artikel