nieuws

Zo zit het met second opinion in de Arbowet

Wetgeving

In Recht elke twee weken een interessante uitspraak. Dit keer over het recht van werknemers op een second opinion sinds de nieuwe Arbowet (2017).

Zo zit het met second opinion in de Arbowet

De nieuwe Arbowet van juli 2017 bracht enkele belangrijke wijzigingen met zich mee. Denk daarbij aan de actievere rol van de bedrijfsarts, het basiscontract voor arbodiensten en bedrijfsartsen en het recht van werknemers op een second opinion van een andere bedrijfsarts.

Over dat laatste punt bestaat soms nog onduidelijkheid. Daarom volgen hier in het kort de belangrijkste wijzigingen.

> LEES OOK: Nieuwe Arbowet en Arbobesluit per 1 juli 2017

Omvang van de second opinion

Allereerst wordt in het nieuwe Arbeidsomstandighedenbesluit bepaald dat de werknemer een second opinion kan vragen als hij twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies. Het kan daarbij gaan om een advies dat betrekking heeft op de verzuimbegeleiding, een uitgevoerd gezondheidskundig onderzoek of andere gezondheidskundige vraagstukken in verband met werk. Let op: zo’n tweede oordeel vragen is niet mogelijk als het gaat om een aanstellingskeuring.

Overigens kan alleen een werknemer een second opinion aanvragen. En het verzoek moet zoals bekend altijd worden gehonoreerd, tenzij zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten. Maar daar zal vrijwel nooit sprake van zijn.

Verhouding tot deskundigenoordeel

Een second opinion kan dus over veel meer onderwerpen of vraagstukken gaan dan een deskundigenoordeel door een verzekeringsarts van het UWV. Er is wel risico op overlap, zo heeft ook het UWV erkend. Het zal voor het UWV lastiger zijn om met een eigenstandig, afwijkend advies te komen als twee bedrijfsartsen eerder tot een gelijkluidend ander advies zijn gekomen. In de praktijk moet dit worden opgelost door voorlichting. Maar het moet in de praktijk blijken in hoeverre de second opinion en het deskundigenoordeel elkaar ‘bijten’ of juist aanvullen.

> LEES OOK: Bedrijfsarts heeft recht op inzage in de RI&E

Keuze van de second opinion-bedrijfsarts

Tijdens de internetconsultatie heeft met name de FNV gepleit voor een vrije bedrijfsartsenkeuze voor werknemers. De minister is daar niet volledig in meegegaan, maar is de FNV wel tegemoet gekomen. Want de werknemer kan zelf een keuze maken als in het contract tussen de werkgever en de arbodienst/bedrijfsarts meerdere bedrijfsartsen of arbodiensten staan die de second opinion kunnen uitvoeren. Dit kan alleen in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Daarnaast is het mogelijk dat een werknemer zelf een ‘eigen’ bedrijfsarts vraagt om de second opinion uit te voeren. De werkgever is niet verplicht de kosten daarvan te betalen. Maar uiteraard mag hij dat wel. Een dergelijk tweede oordeel valt buiten het bereik van de wettelijke second opinion. Dat maakt dat de begeleidende bedrijfsarts niet verplicht is een dergelijke second opinion in zijn begeleiding te betrekken. Die professionele afweging is aan hemzelf. Ook mag de begeleidende bedrijfsarts alleen informatie over de werkgever verstrekken aan de door de werknemer zelf benaderde bedrijfsarts met nadrukkelijke toestemming van de werkgever.

> LEES OOK: Gezondheidsgegevens alleen naar bedrijfsarts? 

Zo zit het met second opinion in de Arbowet

Uitwisseling second opinion en informatie

De begeleidende bedrijfsarts is verplicht alle relevante informatie te verstrekken aan de second opinion-bedrijfsarts, waaronder zijn eigen advies. Maar dit gebeurt wel met toestemming van de werknemer. De second opinion is vervolgens een zelfstandig advies en geen reactie op of beoordeling van het advies van de begeleidende bedrijfsarts. Geeft de werknemer geen toestemming om bepaalde informatie uit te wisselen? Dan is het aan de second opinion-bedrijfsarts om te bepalen of hij tot een oordeel en advies kan komen. Hij bespreekt het advies vervolgens met de werknemer. De werknemer bepaalt of het advies ook aan de begeleidende bedrijfsarts wordt gezonden. Als dat het geval is, neemt de begeleidende bedrijfsarts binnen redelijke termijn kennis van dit advies. Hij laat dan aan de werknemer weten of hij het advies niet, geheel of gedeeltelijk overneemt.

Een second opinion heeft overigens geen opschortende werking ten aanzien van het advies van de begeleidende bedrijfsarts. Na uitvoering van de second opinion hervat de begeleidende bedrijfsarts de verzuimbegeleiding. Is er echter sprake van een breuk in de vertrouwensrelatie, dan bespreken de begeleidende bedrijfsarts en de werknemer wie de verzuimbegeleiding voortzet. Dat kan de second opinion-bedrijfsarts zijn. Maar omdat die meestal geen overeenkomst heeft met de werkgever, zal het veelal een andere bedrijfsarts zijn van de arbodienst waarmee de werkgever een contract heeft.

> LEES OOK: Babbelen met de bedrijfsarts over later

Is het er duidelijker op geworden?

Het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit heeft, samen met de nota van toelichting van de minister, wat meer helderheid gecreëerd over hoe de second opinion in de praktijk moet worden geregeld. De verwachting is echter dat er in de praktijk nog veel onduidelijkheid zal ontstaan over de waarde van het second opinion en de manier waarop dit de verzuimbegeleiding gaat beïnvloeden.

Hoewel de minister aangaf dat hij verwacht dat er jaarlijks maximaal 1300 second opinions zullen worden aangevraagd, lijkt de praktijk zich op te maken voor een veelvoud daarvan. Mits er voldoende bedrijfsartsen zijn die deze onderzoeken kunnen en willen uitvoeren. Werkgevers moeten de kosten ervan dragen en dus rekening houden met hogere kosten voor verzuimbegeleiding. Mijn inschatting is echter dat het UWV gaat profiteren, doordat de second opinion een deel van de deskundigenoordelen zal vervangen.

Pascal Willems | advocaat en eigenaar van WVO advocaten

> Over twee weken weer een Recht. Lees de volgende aflevering in onze nieuwsbrief!

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Zo zit het met second opinion in de Arbowet

Reageer op dit artikel