nieuws

Nieuwe eisen aan certificerende instellingen

Wetgeving

Sinds begin dit jaar moeten certificerende instellingen voldoen aan nieuwe eisen voor de afgifte van certificaten die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving zijn vereist.

Nieuwe eisen aan certificerende instellingen

Dat geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, steigerbouwers, duikers en asbestverwijderingsbedrijven. De wijzigingen moeten zorgen voor een verdere professionalisering van de wettelijk verplichte certificering.

Wat houden de nieuwe voorschriften in?

De nieuwe voorschriften houden in dat certificerende instellingen moeten beschikken over een accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). Deze wijzigingen moeten zorgen voor een verdere professionalisering van de wettelijk verplichte certificering. Tot eind 2019 geldt een overgangsregeling. Dat staat in het ‘Advies Raad van State inzake het ontwerp van een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de aanpassing van de eisen voor aanwijzing van certificerende instellingen’. Dit advies is gepublieerd in de Staatscourant (2017, 72983).

> LEES OOK: Certificatiestelsel voor asbest tikje overdreven?

Zo werkt het rond certificerende instellingen

Sinds de jaren 90 bepaalt de Arbowet dat de minister van SZW een certificerende instelling kan aanwijzen. Zo’n instelling mag op grond van de Arbowet verplichte certificaten afgeven. De eisen voor aanwijzing van certificerende instellingen staan sinds 1 januari 2012 in het Arbobesluit. Ze zijn verder uitgewerkt in zogeheten werkveldspecifieke documenten voor aanwijzing en toezicht (WDA&T’s).

Bij hun aanvraag tot aanwijzing moeten certificerende instellingen een positief beoordelingsadvies van de RvA overleggen. Na aanwijzing door de minister van SZW is een certificerende instelling onderworpen aan periodieke herbeoordelingen door de RvA.

Nationale accreditatie-instantie mag alleen accrediteren

Bij de aanwijzing van de RvA tot nationale accreditatie-instantie in 2009 was het uitgangspunt dat de raad naast accreditatie ook andere activiteiten mocht verrichten. Zoals het uitvoeren van beoordelingen of certificerende instellingen voldoen aan de eisen voor aanwijzing door de minister van SZW.

Inmiddels heeft de Europese Commissie geoordeeld dat de nationale accreditatie-instanties, gelet op Verordening 765/2008, zich moeten beperken tot accreditatieactiviteiten. Zij mogen dit bovendien alleen tegen de geharmoniseerde normen zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Hiermee beoogt de Commissie de gelijkwaardigheid te borgen van de activiteiten van accreditatie-instanties in Europa. En daarmee de gelijkwaardigheid van door die instanties verleende accreditaties aan conformiteitsbeoordelingsinstanties.

Bron: nieuwsszw.nl

Reageer op dit artikel