nieuws

Wie controleert de Arbowet?

Wetgeving

In Nederland zorgt de arbowetgeving ervoor dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. En eerlijk. Maar wie controleert of werkgevers en werknemers zich ook houden aan de Arbowet?

Wie controleert de Arbowet?

De Arbeidsomstandighedenwet of kortweg Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling vormen samen de arbowetgeving. De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich aan deze regels voor gezond, veilig en eerlijk werk houden.

Welke misstanden pakt de Inspectie SZW aan?

De Inspectie SZW richt zich bij haar inspecties vooral op bepaalde soorten misstanden. Zij focust daarbij op hoge risico’s voor de veiligheid of gezondheid van werknemers, te lange werktijden en/of te korte rusttijden, betaling onder het minimumloon, illegale werknemers laten werken (arbeidsmarktfraude) en geen of lage naleving van de arbowetgeving in het algemeen.

> DOWNLOAD beschrijving methodiek en overzicht risicovolle thema’s I-SZW

De Inspectie SZW bepaalt aan de hand van risicoanalyses, externe onderzoeken en politieke besluiten ieder jaar de speerpunten van haar activiteiten. Die speerpunten legt de inspectie vast in een jaarplan.

Hoe controleert de Inspectie SZW de Arbowet?

De controles op naleving van de Arbowet richten zich primair op werkgevers. Zij zijn immers de eerst-verantwoordelijken binnen hun bedrijf of instelling. Maar ook werknemers hebben wettelijke verantwoordelijkheden. De inspectie kan dus ook tegen hen optreden. De Inspectie SZW controleert de navolging van de Arbowet en -regelgeving door middel van inspecties en onderzoek.

  • Bij inspecties ligt de focus op branches waar de inspectie arbeidsmarktfraude of grote risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers verwacht.

> LEES OOK: Inspecties I-SZW op kankerverwekkende stoffen

  • De inspectie voert onderzoek uit naar aanleiding van klachten en ongevallen. Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsongeval dat kan leiden tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden altijd te melden aan de Inspectie SZW. Doel van een onderzoek: de oorzaak opsporen, de overtreding opheffen en herhaling voorkomen.

> LEES OOK: Een arbeidsongeval melden, zo doet u dat

Wat mogen de inspecteurs van de Inspectie SZW?

Om inspecties en onderzoek goed te kunnen uitvoeren, mogen de inspecteurs:

Welke instrumenten heeft de Inspectie SZW?

Als de Inspectie SZW een overtreding vaststelt, zal zij hiertegen maatregelen treffen, eventueel in combinatie met een sanctie. De ernst van de overtreding bepaalt welk instrument de Inspectie SZW mag hanteren. Welke opties heet de inspectie?

  • Mondelinge afspraak – bij een niet ernstige overtreding en als de inspecteur erop vertrouwt dat de werkgever de overtreding zonder verdere dwang zal corrigeren. (Let op: alleen bij overtredingen van Arbowet en Arbeidstijdenwet).
  • Schriftelijke waarschuwing of ‘eis tot naleving van de wet’ – met een termijn waarbinnen de overtreding moet zijn hersteld. Na afloop van deze termijn kan de inspecteur dit controleren. Zo niet, dan maakt de inspecteur een boeterapport op.
  • Boeterapport – bij een ernstige overtreding of na niet opheffen van een eerdere overtreding. Bij opnieuw dezelfde overtreding (recidive) maakt de inspecteur direct een boeterapport op.
  • Werk stilleggen – bij een ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van personen. Als er tijdens de inspectie wordt gewerkt, stelt hij daarnaast een boeterapport op. Voorbeelden: val- of knelgevaar en gevaar van elektrocutie.
  • Proces-verbaal – als er sprake is van een misdrijf of een overtreding van verbodsbepalingen die uitdrukkelijk in de regelgeving staan. Bij ernstig gevaar voor personen legt de inspecteur bovendien het werk stil. Zoals bij kinderarbeid onder de 12 jaar of als werknemers met wettelijk verboden stoffen werken.
  • Last onder dwangsom – als een bedrijf een maatregel niet heeft uitgevoerd.

Bron: arboportaal.nl

> TIP: DOWNLOAD de GRATIS whitepaper De vernieuwde Arbowet

> TIP: bijblijven met veilig werken en de Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel