nieuws

Let op: 1 juli moet uw basiscontract op orde zijn

Wetgeving

De vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit zijn al sinds 1 juli 2017 van kracht. Maar let op: vanaf 1 juli 2018 is het overgangsjaar ten einde. Dan moeten werkgevers voldoen aan alle verplichtingen vanuit die wet. De belangrijkste: het basiscontract.

Let op: 1 juli moet uw basiscontract op orde zijn

Sommige (grote) bedrijven regelen hun arbozaken in eigen huis met een zogenoemde ‘maatwerkregeling’. Maar veruit de meeste bedrijven maken verplicht gebruik van een externe, gecertificeerde Arbodienst. Daarmee vallen zij onder de ‘vangnetregeling’. Deze groep moet beschikken over een basiscontract.

Let op: vóór 1 juli 2018 basiscontract op orde

De vernieuwde Arbowet stelt dat die laatste groep bedrijven vóór 1 juli 2018 een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts moet afsluiten. De ondernemingsraad moet instemmen met de inhoud van dit contract. Heeft u geen basiscontract, dan riskeert u fikse boetes. Het basiscontract bevat eisen voor minimale arbozorg. Verplichte onderdelen zijn de rechten en plichten voor werkgever, werknemer en bedrijfsarts. Werkgevers kunnen dit verder aanvullen met diensten die in hun organisatie van belang zijn (zie ook hieronder onder Basispluscontract).

> TIP: DOWNLOAD de whitepaper Nieuwe Arbowet

Deze taken moeten in het basiscontract staan

De werkgever moet dus bij een aantal taken ondersteuning krijgen van een arbodienst of een bedrijfsarts. Daarbij gaat het om: begeleiding bij ziekteverzuim, adviseren over en toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), uitvoeren van het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en de aanstellingskeuring.

> LEES OOK:Zo vergeet u niets in de RI&E

Nieuwe wettelijke verplichtingen basiscontract

Daarnaast bevat het basiscontract een aantal nieuwe wettelijke verplichtingen. Dit zijn ze.

Toegang tot bedrijfsarts

Hoe is de toegang tot de bedrijfsarts geregeld? Dit kan bijvoorbeeld via een (open) spreekuur.

Overleg met ondernemingsraad en preventiemedewerker

Hoe is het overleg geregeld tussen bedrijfsarts en preventiemedewerker/ondernemingsraad? Want deze deskundigen moeten nauw samenwerken.

> LEES OOK: Arbowet drijft preventiemedewerker in armen or

Bezoek van de werkplek

De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.

Second opinion

De werknemer moet een second opinion bij een andere bedrijfsarts kunnen aanvragen als hij twijfelt aan een advies. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever. Uitvoering van de second opinion moet gebeuren conform de afspraken tussen de werkgever en de arbodienstverlener.

> LEES OOK: Zo zit het met second opinion in de Arbowet

Klachtenprocedure

Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke klachtenprocedure hebben. Daarin staat hoe en waar de werknemer terecht kan met eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts.

Melden beroepsziekten

Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.

> LEES OOK: Een arbeidsongeval melden, zo doet u dat

Advisering over preventie

De advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan.

> LEES OOK: Bedrijfsarts gaat voortaan over preventie

Maatwerk kan ook: het basispluscontract

Zoals gezegd stelt het basiscontract minimumeisen aan het contract tussen werkgevers en arbodienstverleners. Maar maatwerk blijft mogelijk. Zo kunnen werkgevers in overleg met werknemers en arbodienstverleners meer taken opnemen in het basispluscontract.

Een basispluscontract kan de arbodienstverlening doeltreffender maken. Bijvoorbeeld door advisering over de leefstijl van medewerkers toe te voegen. En door de toegang tot een vertrouwenspersoon te regelen. Ook kan het basispluscontract om financiële redenen gunstig zijn. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen op collectief niveau. Zo kan een verzekeraar een contract afsluiten met een groep bedrijven. Maar het kan ook met cao-afspraken. Of door een model voor het pluscontract door de sector of branche. Maar let op: ook bij een collectief contract blijft de werkgever verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen rondom het contract.

> TIP: DOWNLOAD de 5 vragen aan de vertrouwenspersoon 

Handhaving basiscontract Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert de naleving van het basiscontract. Per 1 september 2017 zijn de regels voor de oplegging van boetes aangepast aan de veranderde arbowetgeving. Sinds die datum geldt de aangepaste Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet.

Ontbreekt het basiscontract, dan kan de inspectie boetes opleggen. Een boete dreigt ook als in het contract geen afspraken staan over de ondersteuning van de werkgever bij diens verzuimbeleid. Ontbreken er één of enkele taakafspraken in het basiscontract? Dan krijgt de werkgever eerst een waarschuwing met een eis tot naleving.

Dit zijn de boetes rondom het basiscontract

Dit zijn de boetes die van toepassing zijn op het basiscontract:

  • Geen basiscontract: 1.500 euro
  • Basiscontract niet compleet: 750 euro
  • Afspraken ondersteuning bij verzuimbeleid ontbreken: 750 euro
  • Werkwijze bedrijfsarts ontbreekt: 1.500 euro
  • Attendering werknemers op open spreekuur ontbreekt: 1.500 euro

> LEES OOK: Dit zijn de boetes bij de nieuwe Arbowet

 

> TIP: Landelijk Arbo Congres ‘Naar een modern arbobeleid’: hoe houdt u uw medewerkers gezond?

Reageer op dit artikel