nieuws

Wetsvoorstel wijziging van de Arbowet vanwege AVG

Wetgeving

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2019 aangeboden. Dit wetsvoorstel bevat een voorstel tot uitbreiding van artikel 24 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Wetsvoorstel wijziging van de Arbowet vanwege AVG

De voorgestelde wijziging van de Arbowet geeft de Inspectie SZW de wettelijke bevoegdheid om gegevens over gezondheid te verwerken. En die heeft de inspectie nodig bij het uitvoeren van onderzoek na arbeidsongevallen.

DOWNLOAD de whitepaper De nieuwe Arbowet

Waarom is deze wijziging van de Arbowet nodig?

Van arbeidsongevallen die leiden tot blijvend letsel, een ziekenhuisopname of overlijden moeten werkgevers melding maken bij de Inspectie SZW. Volgend op die melding stelt een inspecteur het onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval. Met dat doel spreekt de inspecteur als dat mogelijk is ook met het slachtoffer.

> LEES OOK: Een arbeidsongeval melden, zo doet u dat

In zo’n gesprek zal hij onder meer vragen naar de gezondheid van de werknemer. Op die manier kan hij namelijk achterhalen of de klachten inderdaad zijn ontstaan door het arbeidsongeval.

> LEES OOK: Ziekte en werk: wie legt de link?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat het in zo’n geval om een verwerking van bijzondere persoonsgegevens. En dat is alleen in bepaalde situaties toegestaan.

> LEES OOK: Gezondheidsgegevens verwerken onder de AVG

Verwerking gezondheidsgegevens door Inspectie SZW

Het verwerken van gegevens over de gezondheid van personen is verboden. Tenzij er een uitzondering uit de AVG van toepassing is. Zo’n uitzondering is er niet voor inspecteurs van de Inspectie SZW. Dit betekent dat zij officieel toestemming zouden moeten vragen aan de werknemer die het slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval.

> DOWNLOAD de whitepaper Privacy; beleidsregels zieke werknemer

Die situatie is niet wenselijk. Want dan zou de werknemer ook de mogelijkheid hebben om geen toestemming te geven. Bijvoorbeeld omdat zijn werkgever druk op hem uitoefent. En dat zou als gevolg hebben dat de Inspectie de werkgever niet kan bestraffen voor een gemaakte fout die tot een ongeval leidt.

In het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2019 (pdf) is daarvoor een uitzondering opgenomen. Die maakt dat de Inspectie SZW wel gegevens over de gezondheid mag verwerken. Maar uitsluitend personen die door hun beroep zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht, mogen deze gezondheidsgegevens verwerken.

> DOWNLOAD het wetsvoorstel Verzamelwet SZW

Reageer op dit artikel