nieuws

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 3)

Wetgeving

Gezond en veilig werken begint bij de Arbowetgeving. Door te voldoen aan de regels en voorwaarden in die wetgeving, kunnen werkgevers en werknemers veilig en gezond werken. Maar wat weet u eigenlijk over Arbowetgeving?

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 3)

Dit is uw kans om uw eigen arbokennis te testen! Wij stellen u iedere twee weken een verse vraag over arbowetgeving. En geven u daarbij uitgebreid antwoord op de vorige vraag. Vragen én antwoorden komen uit het boekje 100 vragen over Arbowetgeving van mr. ing. R.O.B. Poort. Deze week: het antwoord op vraag 2 en de nieuwe vraag 3.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Dit was vraag 2

De Arbowetgeving is er voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. De tweede vraag die wij aan u voorlegden ging daarom over het arbobeleid.

Vraag 2 luidde: Waarom moet de werkgever een arbobeleid voeren?

En dit is het antwoord op vraag 2

Om antwoord te kunnen geven op het waarom van een arbobeleid, is het wel handig als u weet wat een arbeidsomstandighedenbeleid inhoudt. Daarom eerst een korte uitleg.

Wat verstaan we onder arbeidsomstandighedenbeleid?

De werkgever voert een arbobeleid. Dit is erop gericht medewerkers gezond en veilig te laten werken. Daartoe neemt de werkgever een aantal zaken in acht. Hierbij let hij op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening (Arbowet, art. 3).

> LEES OOK: Arbobeleid, dit zijn de aandachtspunten

Allereerst organiseert hij het werk zo dat het de veiligheid en gezondheid van de werknemer niet nadelig beïnvloedt. Verder moet hij gevaren en risico’s voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer zo veel mogelijk eerst bij de bron voorkomen of beperken. Pas als dat niet mogelijk is, mag de werkgever andere methoden van bescherming toepassen. Als alle mogelijkheden zijn uitgeput, mag hij persoonlijke beschermingsmiddelen voorschrijven. Deze volgorde noemen we ook wel de arbeidshygiënische strategie.

> LEES OOK: Het wat & hoe van veilig en gezond werken

Het arbobeleid richt zich op de werkplek, de werkmethoden, de arbeidsmiddelen en de arbeidsinhoud. Al die aspecten moeten zo veel mogelijk aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers zijn aangepast. Bij de uitvoering van het beleid zorgt de werkgever voor een goede verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ook toetst hij het arbeidsomstandighedenbeleid regelmatig aan de ervaringen die ermee zijn opgedaan. En past hij maatregelen aan zo vaak als dat nodig blijkt.

Ook het voeren van een beleid gericht op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting valt onder arbeidsomstandighedenbeleid.

> LEES OOK: Ongewenste omgangsvormen te lijf met de RI&E

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 3)

Waarom moet de werkgever een arbobeleid voeren?

Een arbobeleid voeren is vanuit diverse invalshoeken gewenst.

Allereerst vanwege het sociale motief dat iedereen die werkt, recht heeft op een gezonde en veilige werkplek. De juiste arbeidsomstandigheden leveren een bijdrage aan de inzetbaarheid van werknemers. Ze voorkomen dat mensen door hun werk ziek of arbeidsongeschikt worden. Ze voorkomen ziekteverzuim, beroepsziekten en arbeidsongevallen. Een goed arbeidsomstandighedenbeleid is daarom synoniem met preventie.

> LEES OOK: Gebruik PMO als powertool bij preventie

Naast dit sociale motief zijn er ook economische motieven om arbobeleid te voeren. Want verzuim kost de werkgever geld. Maar hij kan ook aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ongeval of een beroepsziekte. Daarnaast kosten arbeidsongeschikte mensen de samenleving geld. Want zij doen een beroep op zorg en collectieve middelen om in een inkomen te voorzien (uitkeringen).

Ten slotte zijn er ook juridische motieven om een arbobeleid te voeren. De wetgeving vereist dat. En als de werkgever niet voldoet aan de wettelijke bepalingen, kan hij een boete krijgen en – in bijzondere gevallen – zelfs strafrechtelijk worden vervolgd.

> LEES OOK: Arbowet niet naleven? Deze boetes gaan (fors) omhoog

Hoe kan een werkgever aan de slag met arbobeleid?

De werkgever moet bij het opstellen van zijn arbobeleid (en verzuimbeleid, want dat hoort daarbij) uitgaan van de kennis die hij zelf van het onderwerp heeft. Natuurlijk kan hij niet alles weten. Waar nodig kan hij zich daarom laten bijstaan door adviseurs. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijfsartsen, arbeids- en organisatiedeskundigen, arboadviseurs van een arbodienst, andere arbodienstverleners of re-integratiebedrijven.

> LEES OOK: Adviseren? Eerst onderzoeken zonder vooroordeel

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Vraag 3

Zo, dat weet u dan ook maar weer! Op naar de volgende vraag.

U las hierboven al dat PSA of psychosociale arbeidsbelasting onderdeel moet uitmaken van het arbobeleid van een organisatie. Maar weet u wat PSA precies inhoudt?

Vraag 3 luidt: PSA, wat is dat?
Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor het antwoord!

 

> TIP: 100 vragen over Arbo wetgeving | mr. ing. Rob Poort, Bureaupoort.nl

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 3)

Reageer op dit artikel