nieuws

Kwaliteitscontroleur spil in nieuw bouwtoezicht

Wetgeving

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een nieuw stelsel voor kwalitatief bouwtoezicht. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen moet bouwen veiliger maken. Want de toenemende complexiteit in de bouw maakt meer en beter toezicht noodzakelijk.

Kwaliteitscontroleur spil in nieuw bouwtoezicht

Voor beter bouwtoezicht komt er een kwaliteitscontroleur. Die toetst het bouwplan op risico’s. Ook controleert hij op de bouwplaats of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet. Daarmee krijgen bouwers meer aansprakelijkheid voor de kwaliteit van hun bouwwerken. En consumenten betere bescherming bij gebreken na oplevering. Dat laatste door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor nieuw bouwtoezicht nu aangenomen. Daarmee treedt het nieuwe stelsel stapsgewijs in werking. Het geldt vanaf 1 januari 2021 eerst voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Dat geeft alle betrokken partijen de kans ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze van bouwtoezicht.

> LEES OOK: V&G-plan: opdrachtgever (mede)aansprakelijk 

Geen papieren toets, maar onafhankelijke kwaliteitscontroleur

De toenemende complexiteit maakt meer en beter bouwtoezicht noodzakelijk. Naast kwaliteit biedt de nieuwe werkwijze meer waarborgen voor veiligheid. In plaats van de huidige, vaak papieren toets moeten bouwers een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur inschakelen. Ook is er bij oplevering een toets of het bouwwerk voldoet aan eisen van brandveiligheid, goede ventilatie en laag energieverbruik.

Voor de particuliere en professionele opdrachtgevers is het van groot belang dat alles is uitgevoerd volgens de wettelijke bouwvoorschriften en gemaakte afspraken. Een publieke toelatingsorganisatie houdt toezicht op de werking van het stelsel.

> LEES OOK: Eindelijk, één partij verantwoordelijk voor veiligheid in de bouw

Kwaliteitscontroleur spil in nieuw bouwtoezicht

(Bron: https://www.rijksoverheid.nl)

Bestuursakkoord: nieuw stelsel bouwtoezicht nodig

Begin 2019 sloot minister Ollongren een bestuursakkoord met de VNG. Hierdoor ontstond bij gemeenten en andere maatschappelijke partijen breed draagvlak voor de invoering van de nieuwe wet. Met dit akkoord verklaarden partijen zich eens over de noodzaak van een nieuw stelsel van toezicht in de bouw. Een stelsel dat de bouwkwaliteit verhoogt, het aantal incidenten vermindert en de positie van de consument beschermt.

Ook zijn de partijen het eens over de voorwaarden waaronder de gemeenten in het nieuwe stelsel hun taken vervullen. Want die kunnen blijven handhaven wanneer een aannemer zich niet aan de bouwvoorschriften houdt.

> LEES OOK: Dit moet er beter in de bouw, zegt de OVV

Medio 2017 uitvoeringstechnische bezwaren Eerste Kamer

De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel van het kabinet op 21 februari 2017 in met ruime meerderheid aan. Maar medio 2017 stuitte het voorstel bij behandeling in de Eerste Kamer op uitvoeringstechnische bezwaren. De senatoren wilden onder andere meer duidelijkheid over de informatiepositie van gemeenten ten opzichte van de nieuwe kwaliteitscontroleurs. In afwachting van nadere afspraken met de VNG werd de behandeling van het wetsvoorstel toen aangehouden.

Bron: rijksoverheid.nl

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Kwaliteitscontroleur centraal bij nieuw bouwtoezicht

Reageer op dit artikel