nieuws

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 8)

Wetgeving

Gezond en veilig werken begint bij de Arbowetgeving. Door te voldoen aan de regels en voorwaarden in die wetgeving, kunnen werkgevers en werknemers veilig en gezond werken. Maar wat weet u eigenlijk over Arbowetgeving?

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 8)

Dit is uw kans om uw eigen arbokennis te testen! Want wij stellen u iedere twee weken een vraag over arbowetgeving. En geven u meteen uitgebreid antwoord op de vorige vraag. Vragen én antwoorden komen uit 100 vragen over Arbowetgeving van mr. ing. R.O.B. Poort. Deze week: het antwoord op vraag 7. En de nieuwe vraag 8.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Dit was vraag 7

De Arbowetgeving is er voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daaronder valt ook psychosociale veiligheid en daarom ging vraag 3 daarover. De vertrouwenspersoon kan daarbij een belangrijke rol spelen (vraag 4). Ook voorlichting en onderricht zorgen voor een veilige werkomgeving. Daarom was dat het onderwerp van vraag 5. U las in het antwoord dat de preventiemedewerker daarbij een (belangrijke) rol kan spelen. Daarover ging vraag 6. In het antwoord las u dat de preventiemedewerker een actieve bijdrage levert aan gezond werk en het voorkomen van arbeidsongevallen. Vandaar vraag 7.

Dit was vraag 7: Wat moet de werkgever doen bij een arbeidsongeval?

En dit is het antwoord op vraag 7

Als er een ongeval plaatsvindt, dan moet de werkgever:

  • directe herhaling voorkomen door de situatie veilig te stellen;
  • machines uitschakelen;
  • eventueel hulpdiensten (BHV, politie, ambulance, brandweer) alarmeren;
  • eventuele slachtoffers helpen/verzorgen;
  • nagaan wat de oorzaken zijn geweest en deze wegnemen voordat men verder gaat met werken.

> LEES OOK: Veilig gedrag en wat u erover wilt weten

In veel organisaties bestaan hier procedures voor die in zo’n situatie moeten worden gevolgd. Daarnaast geeft de Arbeidsomstandighedenwet voorschriften voor hoe de werkgever met ongevallen moet omgaan en wat hij aan welke autoriteiten moet melden.

Ongevallen melden bij de Inspectie SZW

De werkgever moet arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct melden aan de Inspectie SZW. Deze meldplicht geldt niet alleen voor ongevallen van de eigen werknemers, maar net zo goed voor niet -eigen werknemers. Dat zijn personen die onder gezag van de werkgever werken, vrijwilligers, uitzendkrachten of stagiaires bijvoorbeeld.

> LEES OOK: Zorgplicht voor niet-eigen werknemers? Jazeker!

De werkgever is verplicht om ernstige ongevallen of ongevallen met een dodelijke afloop direct telefonisch te melden. Voor alle overige ongevallen mag hij een online meldformulier gebruiken. De verplichting om bedrijfshulpverleners en ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging actief over de melding te informeren, is inmiddels vervallen. Maar BHV’ers en OR/PVT moeten deze informatie wel te allen tijde vrij kunnen inzien.

> LEES OOK: Een arbeidsongeval melden, zo doet u dat

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 8)

Onder ziekenhuisopname verstaan we geen poliklinische behandeling als gevolg van een ongeval. Blijkt later ziekenhuisopname toch noodzakelijk, dan moet de werkgever dit alsnog melden. Gaat het om een beroepsziekte, dan moet de bedrijfsarts of de arbodienst daarvan melding doen bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

> LEES OOK: Wie krijgen er eigenlijk een beroepsziekte?

En hoe zit het met de administratie?

Bedrijven moeten alle ongevallen vastleggen met een arbeidsverzuim van meer dan drie werkdagen. Hoe, dat laat de wet aan werkgevers en werknemers over.

> LEES OOK: Meer arbeidsongevallen met minimaal 4 dagen verzuim

Een ongevallenregister bevat de gegevens van ongevallen, meestal onder verwijzing naar  meldingsformulieren. Daarin kunnen werknemers onderwerpen opnemen als datum, tijdstip en soort ongeval (met of zonder verzuim, aard van het letsel, enzovoort), betrokkene(n), plaats van het ongeval, eventuele schade en de toedracht.

Overigens is het onderzoeken van ongevallen, los van wat de wet voorschrijft, altijd zinvol. Een ongeval is, hoe vervelend ook, altijd een kans om te leren en zaken te verbeteren.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Vraag 8

Zo, dat weet u dan ook maar weer. Op naar de volgende vraag!

U las in het voorgaande over arbeidsongevallen. De bedrijfshulpverlening speelt een belangrijke rol bij arbeidsongevallen. Dat brengt ons bij de volgende vraag, vraag 8 alweer.

Vraag 8 luidt: Wanneer is bedrijfshulpverlening verplicht?

Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor het antwoord!

 

> TIP: 100 vragen over Arbo wetgeving | mr. ing. Rob Poort, Bureaupoort.nl

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 8)

Reageer op dit artikel