nieuws

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 11)

Wetgeving

Gezond en veilig werken begint bij de Arbowetgeving. Dankzij de regels en voorwaarden in die wetgeving kunnen werkgevers en werknemers veilig en gezond werken. Maar wat weet u eigenlijk over Arbowetgeving? Deze keer vraag 11, maar eerst het antwoord op vraag 10: wanneer is een werkgever aansprakelijk voor schade?

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 11)

Dit is uw kans om uw eigen arbokennis te testen! Want wij stellen u iedere twee weken een vraag over arbowetgeving. En geven u meteen uitgebreid antwoord op de vorige vraag. Vragen én antwoorden komen uit 100 vragen over Arbowetgeving van mr.ing. R.O.B. Poort. Dit keer: het antwoord op vraag 10. En de nieuwe vraag 11.

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Dit was vraag 10

De Arbowetgeving is er voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daaronder valt ook psychosociale veiligheid en daarom ging vraag 3 daarover. De vertrouwenspersoon kan daarbij een belangrijke rol spelen (vraag 4). Ook voorlichting en onderricht zorgen voor een veilige werkomgeving: vraag 5. U las in het antwoord dat de preventiemedewerker daarbij een (belangrijke) rol kan spelen. Over hem ging vraag 6. In het antwoord las u dat hij een actieve bijdrage levert aan gezond werk en het voorkomen van arbeidsongevallen. Vandaar vraag 7. Maar zeggen we arbeidsongevallen, dan zeggen we bedrijfshulpverlening: vraag 8. In aansluiting daarop stelden we vraag 9 over de de wettelijke vereisten aan bedrijfshulpverleners. Daar eindigden we met risico-aansprakelijk, vandaar vraag 10.

Dit was vraag 10: Wanneer is een werkgever aansprakelijk voor schade?

En dit is het antwoord op vraag 10

Voor de werkgever geldt dat hij op grond van artikel 7:658 BW een zekere zorgplicht heeft voor zijn werknemers. Dit houdt in dat een werkgever redelijke maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt. De werkgever dient zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt door bedrijfsongevallen of beroepsziekten.

> LEES OOK: Zo zit ’t met zorgplicht van opdrachtgevers

Deze zorgplicht heeft een ruime strekking. Dit houdt in dat niet snel wordt aangenomen dat hij hieraan heeft voldaan. Hierbij wordt gekeken of de werkgever de vereiste maatregelen heeft genomen om bij hem bekende risico’s te vermijden. Als de werkgever niet aan zijn zorgplicht voldoet, is hij in beginsel aansprakelijk voor de schade die hiervan het gevolg is. Uitzondering: als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf. De werkgever moet hiervoor het bewijs leveren. Uit de rechtspraak blijkt dat dit absoluut niet eenvoudig is aan te tonen en een poging hiertoe maar zeer zelden slaagt.

> LEES OOK: Is zorgplicht ook risicoaansprakelijkheid?

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 11)

De omvang van de zorgplicht van de werkgever hangt af van de omstandigheden van het geval. Hoofdregel hierbij is dat de werknemer moet bewijzen dat hij schade heeft geleden bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Vervolgens is het aan de werkgever om te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Of dat de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Zoals gezegd zal dit in veel gevallen moeilijk zijn.

Uitzendkrachten en in enkele gevallen ook niet-ondergeschikten (denk aan stagiairs of werknemers van derden die tijdelijk werk uitvoeren voor een andere werkgever) vallen ook onder de zorgplicht van de werkgever. Zij kunnen dan eveneens in geval van schade door een ongeval of beroepsziekte hun schade met een beroep op artikel 7:658 BW trachten te verhalen.

> LEES OOK: Zorgplicht voor niet-eigen werknemers? Jazeker!

Arbowetgeving, wat weet u ervan? Vraag 11

Zo, dat weet u dan ook maar weer. Op naar de volgende vraag!

U las hiervoor het een en ander over de zorgplicht van de wetgever. En over de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade. Maar hoe zit het met die aansprakelijkheid van een werknemer of een derde? Daarover gaat de volgende vraag, vraag 11  alweer.

Vraag 11 luidt: Kan een werknemer of een derde ook aansprakelijk worden gesteld?

Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor het antwoord!

 

> TIP: 100 vragen over Arbo wetgeving | mr. ing. Rob Poort, Bureaupoort.nl

Arbowetgeving, wat weet u ervan? (vraag 11)

Reageer op dit artikel