artikel

Grenzen aan de zorgplicht

Geen categorie

De rechtbank overweegt dat de in artikel 7: 658 BW omschreven zorgplicht in deze situatie inhoudt dat de werkgever voor aanvang van het schilderproject de risico ’s inventariseert en op basis daarvan veiligheidsmaatregelen treft. De werkgever weet volgens het oordeel van de rechtbank voldoende aannemelijk te maken dat de risico-inventarisatie zorgvuldig heeft plaatsgevonden. En dat de werkgever bovendien tijdig en regelmatig het personeel, waaronder de gedupeerde schilder, heeft voorgelicht over de te nemen veiligheidsmaatregelen. Bovendien is de rechtbank van oordeel dat van de werkgever niet kan worden verwacht dat alle potentieel gevaarlijke elementen worden geelimineerd. De put die met een ondeugdelijke steen is afgedekt, is niet als een specifiek aan dit project verbonden risico aan te merken. De aard van de werkzaamheden brengt daarnaast met zich mee dat het onderkennen van en het omgaan met mogelijk gevaarlijke situaties bij de taak en de bekwaamheden van een ervaren onderhoudsschilder behoren. De rechtbank komt tot de slotsom dat de schade van de onderhoudsschilder niet door zijn werkgever hoeft te worden vergoed.

 

Een met een steen afgedekt afvoerputje is de oorzaak van deze langdurige bodemprocedure die eindigt in de afwijzing van de claim van de gedupeerde schilder. Had de werkgever dit specifieke, niet aan het project verbonden risico moeten onderkennen om dit ongeluk te voorkomen? De rechtbank oordeelt van niet en stelt dat de in artikel 7: 658 BW omschreven zorgplicht geen absolute waarborg voor de werknemer biedt. Het betreft hier nog steeds een schuldaansprakelijkheid en niet een risicoaansprakelijkheid van de werkgever. Deze regel is sinds jaar en dag vaste rechtspraak. Daarnaast overweegt de rechtbank dat de eigen verantwoordelijkheid en de ervaring en bekwaamheid van de schilder ook een belangrijke rol spelen in het voorkomen van het ongeval. Het feit dat de werkgever daarnaast kan bewijzen dat de meer algemene risico ’s van het project juist en adequaat zijn geinventariseerd, leidt dan al snel tot het oordeel dat deze omstandigheid te specifiek is om verantwoordelijk te worden gehouden.

 

Rechtbank Den Bosch 10 december 2003 (niet gepubliceerd)

 

Reageer op dit artikel