artikel

Kunnen brandweer en bedrijfsleven elkaar versterken?

Geen categorie

De overheid heeft twee instrumenten om risico’s te voorkomen of te beperken: regels stellen en die handhaven. Alleen bedrijven of ondernemingen waar de brandveiligheid in orde is, krijgen een vergunning. De brandweer moet deze bedrijven hierop controleren. Daarmee wordt de taak van de brandweer beperkt tot het controleren van regels die in de wet zijn vastgelegd. Missen ondernemer en brandweer hierdoor samen geen kansen op een nog beter brandveiligheidsbeleid?

 

De huidige ontwikkeling laat zien dat de verantwoordelijkheid over (brand)veiligheid steeds meer opschuift richting bedrijven. Waarmee kan de brandweer de ondernemer in dit proces bijstaan? Uiteraard heeft de brandweer kennis in huis op het gebied van preventieve maatregelen ter voorkoming van brand en ongevallen met gevaarlijke stoffen en beperking van de gevolgen.

 

Een eerste mogelijke stap is de toetsende rol van de brandweer om te buigen naar de rol van vaste overlegpartner voor het bedrijfsleven. Wil de brandweer deze nieuwe rol kunnen waarmaken, dan moeten brandweerfunctionarissen inzicht hebben in de bedrijfsprocessen en financiele gevolgen voor de ondernemer die de vergunning aanvraagt. Dat inzicht ontbreekt nu vaak nog. Met de wederzijdse belangen als uitgangspunt, moeten bedrijfsleven en brandweer hun onderlinge samenwerking verstevigen. Maar de brandweer is natuurlijk geen commercieel adviesbureau en moet wel integer blijven. Duidelijke afspraken vooraf zijn daarom nodig.

 

Door als deskundige op te treden kan de brandweer een betere bijdrage leveren aan de continuiteit van bedrijven.

 

De vorming van veiligheidsregio’s kan dit proces nog versterken. In de komende jaren zullen brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening (ghor) in zulke regio’s gaan samenwerken. In sommige is dit proces al ver gevorderd, in andere is dit nog in ontwikkeling. Het kabinet stuurt aan op de vorming van veiligheidsregio’s per 1 januari 2010.

 

Gemeentelijke brandweerkorpsen krijgen dan een meer regionale organisatie, om deskundigheid beter te kunnen delen.

 

Brandveiligheid is een lokaal probleem, maar wie heeft er het meeste zicht op? De gemeente, de brandweer of toch de onderneming zelf? Risicobeperking en voorbereid zijn op incidenten is niet iets wat de overheid zonder hulp van het bedrijfsleven kan doen. Om risico’s zoveel mogelijk bij de bron aan te pakken, is het belangrijk dat een bedrijf zelf hierin de grootste verantwoordelijkheid neemt.

 

De brandweer kan als overlegpartner, en niet alleen als toetsend instituut, een bijdrage leveren. Door eens te oefenen met directies, samen te werken met bhv-organisaties, bhv-dagen te organiseren en periodiek overleg te voeren met ondernemers, kunnen de contacten met het bedrijfsleven verbeterd worden. Want hoe meer partijen elkaars risicobeleving kennen, hoe beter risico’s in te schatten zijn. Dat verkleint de kans dat risico’s worden genegeerd of dat de gemeente/overheid (te) zware maatregelen vraagt. Bedrijven moeten actief meedenken over veiligheidsrisico’s en dit in overleg met de brandweer aankaarten. Dat maakt de risico’s inzichtelijker en de oplossingen transparanter. Het is daarbij van groot belang dat de brandweer de verwachtingen van bedrijven precies kent. Zo niet, dan wordt het een zoektocht zonder kompas, kaart of routebeschrijving. ~

 

In de gemeente Oss loopt op dit moment het project ‘Risicobeheersing en Preventie’, in gang gezet door de Stichting Bedrijventerrein Moleneind-Landweer. In andere delen van het land zijn er soortgelijke projecten. Hoofddoel is het formuleren van een gezamenlijk plan om expertise op te bouwen rond calamiteitenvoorzorg en ongevallenmanagement. Naast bedrijven is ook de brandweer er deels bij betrokken. Dit project biedt kansen om bedrijfsleven en brandweer dichter bij elkaar te brengen en verdient daarom zeker navolging door andere ondernemingen op bedrijfsterreinen. Kijk eens op www.vast.szw.nl, onder de rubriek Bedrijventerreinen.

 

 

Reageer op dit artikel