artikel

OVERLEES NIEUWS

Geen categorie

De Gezondheidsraad schreef het conceptrapport Acrylamide met berekeningen van kansen op kanker wanneer mensen op hun werk aan deze stof worden blootgesteld.

 

Het rapport is voor commentaar aangeboden aan de Subcommissie MAC-waarden van de Sociaal Economische Raad en aan deskundigen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook anderen kunnen tot 21 februari hun commentaar geven. Het rapport is te verkrijgen bij het Secretariaat van de Gezondheidsraad (070- 3407520) of via www.gr.nl.

 

Ergocoaches binnen zorginstellingen voorkomen rugklachten bij collega’s. Doordat zij letten op naleving van richtlijnen en afspraken, gaan hun collega’s daadwerkelijk anders werken. Dit blijkt uit onderzoek onder negentig instellingen met ruim 5800 zorgverleners uit vijf verschillende zorgbranches. Het onderzoek, in opdracht van het Project Ergocoaches, werd gepresenteerd op de landelijke Ergocoachdagen 2004 in Amsterdam.

 

Een ergocoach is een teamlid met de extra verantwoordelijkheid om fysieke belasting te voorkomen en te verminderen. Er zijn ongeveer achtduizend ergocoaches actief binnen de zorg. Volgens het onderzoek hebben instellingen die al enige tijd met ergocoaches werken, een lager verzuim als gevolg van rugklachten dan instellingen die dat niet doen. De coaches lijken daarin een sleutelrol te vervullen. Wanneer er alleen richtlijnen rond fysieke belasting liggen, is er geen verschil in verzuim tussen instellingen. De combinatie van richtlijnen, ergocoaches en het toezien op naleving van de richtlijnen en afspraken hangt wel samen met een lager verzuim door rugklachten.

 

De funderingsbranche moet nog de nodige palen heien om in 2006 te voldoen aan de doelstelling van het arboconvenant voor de sector. Uit een tussenrapportage blijkt dat gehoorbescherming nog te wensen overlaat in de werkpraktijk. Er is wel enige vooruitgang geboekt. Sociale partners en overheid sloten in 2002 een arboconvenant af voor werknemers en bedrijven die zich bezighouden met funderingswerkzaamheden. In 2006 moet 90 procent van de werknemers en werkgevers op de hoogte zijn van geluidsrisico’s en hoe deze te beperken. Het geluid tijdens het werk moet vijf decibel verminderen en 90 procent van de werknemers moet gehoorbescherming dragen. Uit een tussenrapportage van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) blijkt dat 60 procent van de funderingsbedrijven nooit meet hoe hoog de geluidsbelasting is voor werknemers. Ruim 70 procent van de werknemers en 60 procent van de bedrijven zegt inmiddels wel op de hoogte te zijn van de risico’s geluidsoverlast. Bedrijven proberen vaker het geluidsniveau te verminderen door nieuwe geluidsarme funderingstechnieken en technische aanpassingen, zoals beter onderhoud en het voorkomen van rammelende onderdelen. Geluiddempende maatregelen worden vooral genomen op verzoek van opdrachtgevers. Alle bedrijven in het onderzoek gaven werknemers gehoorbescherming. De bescherming wordt gebruikt ‘als dat nodig is, maar niet altijd’. Boven 80 dB zet de helft van de werknemers altijd gehoorbeschermers op, 37 procent ‘meestal’.

 

De recreatiebranche neemt maatregelen om het ziekteverzuim de komende jaren met twintig procent te verminderen. Ook gaat de sector de lichamelijke belasting van werknemers terugdringen en komt er nieuw onderzoek naar mogelijk werkgerelateerd astma door chloor binnen zwembaden. De Vereniging van Recreatieondernemers (RECRON), overheid en bonden hebben hierover afspraken gemaakt in een Arboplusconvenant Recreatie. Van de ongeveer 33.000 werknemers bij kampeerbedrijven, zwembaden en bungalowparken meldde in 2003 bijna een derde zich ziek na klachten door het werk. Vooral personeel van zwembaden (44 procent) is relatief veel ziek. Maar ook werknemers in technische functies en de groen-voorziening (40 procent) en schoonmakers (39 procent) blijven veel thuis door klachten aan schouder, rug en benen als gevolg van tillen en lang staan. Bijna de helft van de medewerkers in de sector heeft te maken met lastig gedrag van klanten en ongeveer 16 procent met agressie en serieuze bedreiging, zo blijkt uit de nulmeting ‘Arbeidsomstandigheden in de verblijfsrecreatie en zweminrichtingen’ bij het Arboplusconvenant. Om het verzuim terug te dringen kunnen werkgevers in de sector de komende jaren terecht bij een brancheloket voor informatie en advies. Een sectorale arbo- en ver-zuimconsulent gaat bedrijfsbezoeken afleggen. Verder worden er 140 praktijkcoaches opgeleid die binnen bedrijven lichamelijke belasting bij werknemers moeten voorkomen en verminderen (van 43 naar 35 procent). Werknemers krijgen ook een cursus houding en beweging. Verder stelt de branche normen en richtlijnen op voor verschillende werkzaamheden, zoals tillen en dragen en werken in gebogen houdingen. Om de agressie tegen te gaan komt er een protocol met gedragsregels. Ook wil de sector duidelijke afspraken maken met politie, gemeente en justitie over een lik-op-stukbeleid. Onder andere door het gebruik van camera’s moet het toezicht verbeteren. Werknemers die met agressie gecon-fronteerd worden, krijgen in de toekomst betere begeleiding. De branche wil ook de klimatologische arbeidsomstandigheden in zwembaden aanpakken. Er is afgesproken verder onderzoek te doen naar mogelijk werkgerelateerd astma als gevolg van chloor en andere chemische stoffen. Ook willen partijen iets doen aan de overlast van hinderlijk geluid of galm. Voor de uitvoering van het Arboplusconvenant is de komende tweeenhalf jaar 1,3 miljoen euro beschikbaar.

 

OVERLEES PAG 31

 

Het totaalbeeld van duidelijk meer voorkomende lichamelijk en psychische klachten komt overeen met wat in onderzoek na andere rampen werd gevonden

 

 

Reageer op dit artikel