artikel

Passend werk via de pc

Geen categorie

De ontwikkelde methodiek voor functiebelastingen sluit nauw aan bij de systematiek van de Functionele Mogelijkheden lijst (FML-lijst)van het UWV. Deze lijst wordt namelijk door bedrijfs- en verzekeringsartsen gebruikt om de belastbaarheid (en mate van arbeidsongeschiktheid)van werknemers vast te leggen. De FML-lijst bevat 66 beoordelingspunten, waarbij de arts steeds per item de beperkingen van de werknemer ten opzichte van de normaalwaarde aangeeft. Per beoordelingspunt zijn maximaal vier gradaties van beperkingen mogelijk. Voor het onderwerp ‘lopen ’ is er bijvoorbeeld sprake van drie gradaties van beperkingen, varierend van ‘licht beperkt ’ (kan ongeveer vier uur per dag lopen)oplopend tot ‘sterk beperkt ’ (kan minder dan een half uur per dag lopen).

 

Het UWV heeft in een aantal rubrieken van de FML-lijst de belastbaarheid van een werknemer op een kwantitatieve manier vastgelegd. Als het bijvoorbeeld gaat over tillen, zijn er drie mogelijkheden:de werknemer is licht beperkt (en kan tot ongeveer tien kilo tillen), hij is beperkt (en kan tot ongeveer vijf kilo tillen)of hij is sterk beperkt (hij kan ongeveer een kilo tillen). Om vast te stellen of een functie passend is, moet een beschrijving van de functiebelasting ook kwantitatief zijn. Dus niet: ‘er komt tillen voor in de functie’, maar ‘in de functie moet dagelijks getild worden met een frequentie van tien keer per dag vijftien kilo tijdens het tillen van pallets’.

 

ARBOdienst Limburg brengt alle functies binnen een bedrijf in kaart door ze (kwantitatief) te beschrijven met de 66 beoordelingspunten van de FML-lijst in het achterhoofd. Hierbij gebruikt de arbodienst beschikbare documenten (zoals functieomschrijvingen, de risico-inventarisatie en -evaluatie), houdt men interviews (met leidinggevenden en werknemers) en voert men werkplekonderzoeken uit. Ook is het mogelijk dat iemand door ARBOdienst Limburg wordt opgeleid, zodat deze persoon daarna de functiebelastingen binnen het eigen bedrijf in kaart kan brengen.

 

Figuur 1 laat een voorbeeld zien van zo’n beschrijving van de functiebelasting. Voor de 66 beoordelingspunten wordt allereerst aangegeven of het betreffende item van toepassing is op de functie (balkitem is grijs gekleurd) of niet (balkitem is wit gekleurd). Als een item van toepassing is, wordt vervolgens aangegeven of deze belasting te zwaar is (rode kleur) of passend (groene kleur) voor een werknemer met een bepaalde FML-score.

 

Hierdoor wordt het mogelijk om meteen vast te stellen (‘matchen’) of een functie voor een werknemer met beperkingen passend is (alle 66 items scoren groen) of niet (een of meer van de 66 items scoren rood).

 

Daarnaast wordt van alle items die van toepassing zijn op de betreffende functie, de specifieke belasting op dit item toegelicht (zie figuur 2).

 

Voordeel hiervan is onder andere dat meteen duidelijk wordt welke deelhandeling in de functie een rode score veroorzaakt. Het bedrijf kan dus onmiddellijk zien op welke onderdelen van de functie het maatregelen moeten nemen om de functie alsnog passend te krijgen.

 

Neem de magazijnwerker uit het eerdere voorbeeld. Laten we aannemen dat die tot ongeveer tien kilo kan tillen. Uit het functiebelastingprofiel blijkt dat het tillen van pallets (tot veertien kilo) een onderdeel van de functie is. Daardoor is de eigen functie in eerste instantie niet meer passend. Uit de toelichting blijkt echter dat het tillen van deze pallets maar een keer per week voorkomt, namelijk tijdens het aanvullen van de voorraad pallets. Een oplossing zou kunnen zijn dat deze deelhandeling (het bijvullen van pallets), uitgevoerd wordt door een collega, waardoor de eigen functie weer passend wordt.

 

Omdat op deze manier zeer veel informatie over de belasting per functie wordt verzameld, zijn de gegevens daarnaast ook bruikbaar voor de risico-inventarisatie en -evaluatie .

 

FIGUUR 1. OVERZICHT BESCHRIJVING FUNCTIEBELASTING

 

 

FIGUUR 2. TOELICHTING SPECIFIEKE BELASTING PER ITEM

 

 

FIGUUR 1. OVERZICHT BESCHRIJVING FUNCTIEBELASTING

 

 

FIGUUR 3. FICTIEF VOORBEELD RESULTAAT MATCHING

 

 

Inmiddels is bij een (industriele) klant een pilotproject afgerond. Hieruit bleek dat het matchen tussen de belastbaarheid van een werknemer en een functiebelasting inderdaad goed mogelijk was, maar dat het wel heel arbeidsintensief is. Reden hiervan was dat de gegevens over de belastbaarheid van werknemers (vastgelegd in belastbaarheidslijst) handmatig vergeleken moesten worden met de gegevens op de papieren versies van de functiebelastingbeschrijvingen. De matching zou een stuk sneller gaan als het proces geautomatiseerd zou worden.

 

Om de matching sneller te kunnen uitvoeren, heeft de arbodienst een softwareprogramma B3 (Balans Belasting Belastbaarheid) ontwikkeld.

 

Basis van het softwareprogramma is een database die gevuld is met functiebelastingprofielen. Daarbij is de methodiek gebruikt die hierboven is beschreven. Als de gebruiker alle (hoofd)functies binnen een bedrijf in kaart heeft gebracht, hoeft hij alleen de FML-score van de werknemer in te voeren om te zien welke functies binnen het bedrijf nog passend zijn. Hierbij zoekt het programma eerst naar een passende functie met hetzelfde opleidingsniveau binnen de eigen afdeling en daarna binnen het eigen bedrijf. Lukt dit niet, dan zoekt het verder naar passende functies binnen de afdeling of het bedrijf met een afwijkend opleidingsniveau. Bovendien is het, in de toekomst, ook mogelijk om via het systeem te laten zoeken naar passende functies buiten het eigen bedrijf.

 

B3 is een webbased programma. Om er gebruik van te kunnen maken, moet men, naast een account, een browser hebben met internetaansluiting. Verder kan het softwareprogramma pas gebruikt worden als de database gevuld is met de informatie van de functiebelastingen binnen het betreffende bedrijf.

 

Het programma is geschikt voor grote en kleine bedrijven in alle branches. Wel is het met name bedoeld voor ondernemingen die veel verschillende soorten functies in huis hebben. Voor een verzekeringskantoor met honderd werknemers is het minder geschikt omdat de meeste functies een soortgelijk functiebelastingprofiel hebben. Als een functie niet passend is, zijn de meeste andere functies het waarschijnlijk ook niet.

 

Per 1 januari 2006 wordt de WIA-beoordeling doorgevoerd. Dan zal onder andere beoordeeld worden of een werkgever voldoende reintegratie-inspanningen heeft gedaan om de restcapaciteit van een (zieke) werknemer te benutten. B3 is een hulpmiddel om de restcapaciteit van een zieke werknemer te matchen met de aanwezige functies binnen een bedrijf.

 

De FML-lijst bevat 66 beoordelingspunten, opgesplitst in de volgende 6 categorieen, waarin beperkingen ten opzichte van normaalwaarden kunnen worden vastgelegd.

 

Rubriek 1: Persoonlijk functioneren zoals concentratie, zelfstandig werken, handelingstempo, werken met deadlines.

 

Rubriek 2: Sociaal functioneren zoals spreken, schrijven, omgaan met conflicten, leidinggeven, contact met collega’s.

 

Rubriek 3: Aanpassing aan fysieke omgevingseisen zoals hitte, lawaai, gassen/dampen, trillingen, persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Rubriek 4: Dynamische handelingen zoals werken met pc, reiken, buigen, torderen, duwen/trekken, tillen, lopen, knielen.

 

Rubriek 5: Statische werkhoudingen zoals zitten, staan, gehurkt of geknield werken, boven schouderhoogte werken.

 

Rubriek 6: Werktijden zoals uren per dag/week, geschiktheid voor ploegendienst.

 

MEER INFO OVER B3

 

Oirbons, arbeidshygienist RAH ARBOdienst Limburg BV, ingrid.oirbons@encare.nl.

 

Tel. 043-3257799

 

 

Reageer op dit artikel