artikel

Toelichting op thema: Arbocatalogus

Geen categorie

Een arbocatalogus kan afspraken bevatten tussen de partners, maar ook keuzemogelijkheden bieden uit oplossingen of handleidingen, ontwerprichtlijnen en allerlei ‘tools’. (Grote) bedrijven of sectoren kunnen hieruit kiezen om het door de wet gestelde arbodoel te bereiken.
 
Goede arbeidsomstandigheden zijn in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de werkgever. Daarom moet gedetailleerd arbobeleid zoveel mogelijk tot stand komen binnen bedrijven en sectoren zelf. Zo kunnen deze partijen meer specifiek vorm geven aan onderdelen van het arbobeleid.

 

Het langetermijndoel is dat de overheid zich in het publieke domein (arbeidsomstandighedenwet, arbeidsomstandighedenbesluit en arbeidsomstandighedenregeling) beperkt tot het vaststellen van doelen. Deze doelvoorschriften bevatten waar mogelijk gezondheids- of veiligheidskundige (grens)waarden.

 

Waar grenswaarden niet mogelijk zijn, stelt de overheid procesnormen op. Dit zijn onderwerpen waarop de werkgever een beleid moet ontwikkelen. Het Arbeidsomstandighedenbesluit bevat zo veel mogelijk uitwerkingen van deze verplichtingen in agendabepalingen. Daarin staan de elementen die deel moeten uitmaken van het arbobeleid over dat onderwerp.

De Arbeidsinspectie gebruikt de arbocatalogi als referentiekader voor de inspecties. In korte sectorbrochures geeft de Arbeidsinspectie bedrijven duidelijkheid over de normstelling die zij hanteert in de handhaving.

 

Met ingang van 1 januari 2007 zijn de arbeidsomstandighedenwet en het arbeidsomstandighedenbesluit aangepast. Met als doel dat sociale partners zich meer betrokken gaan voelen bij de invulling van de regelgeving. Pakken de sociale partners dit goed op, dan zal de Arbeidsinspectie haar beleidsregels intrekken. Daarmee krijgen werkgevers en werknemers meer ruimte om inhoud te geven aan de doelbepalingen uit de arboregelgeving.

 

Het zal de nodige inspanning vergen om ook op Europees niveau te komen tot uitsluitend doelvoorschriften. Veel van de huidige middelvoorschriften in de Nederlandse arboregelgeving zijn gebaseerd op Europese regelgeving die verplicht door Nederland is overgenomen. Op termijn is herformulering van de bestaande Europese richtlijnen tot doelbepalingen dus nodig. Een goed moment voor vereenvoudiging en modernisering.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp: Handleiding arbocatalogus, Kluwer, Alphen a/d Rijn, isbn 9789013051421 

Reageer op dit artikel