artikel

Integraal meten van PSA helpt mens en organisatie vooruit

Gezond werken

Symptomen van dieper liggende oorzaken, die bij PSA tot uiting kunnen komen, zijn bijvoorbeeld een hoog mentaal ziekteverzuim, slechte teamprestaties, weinig vitale medewerkers, groot verloop en uitstroom van kennis, toenemend aantal klachten, ontevreden medewerkers, ontevreden klanten, stagnerende omzet of een achterblijvende kwaliteit. Hoe komt u als adviseur, HRM-er, manager of directeur achter de werkelijke oorzaken van dit soort problematiek om de juiste interventiemethode te kunnen kiezen?

 

Het antwoord is integraal meten. Dat kan met Symfoia. Symfoia staat voor ‘Systems methodology for organizational and individual awakening’ en is in Nederland door Symfoia B.V. ontwikkeld. Symfoia is een integraal gedraganalyse model en een meetmethode ineen, die uitgaan van mensen, teams en organisaties als levende deelsystemen. Daarmee is het een uniek mens- en organisatieontwikkelingmeetsysteem, waarmee houding, gedrag, denken en voelen op de werkplek gemeten kunnen worden. Het model en meetsysteem zijn integraal, omdat het mens, team en organisatie omvat; houding, gedrag en denkorientatie meet ; bewustzijn en onderbewustzijn grafisch zichtbaar maakt; en de werkplek/context integreert in het meetsysteem. Dit alles is mogelijk omdat Symfoia een systeemtheorie als onderliggende basis heeft. De output van het meetsysteem wordt gevormd door 147 psychosociale indicatoren, die met elkaar een uitgebalanceerd softskillsprofiel definieren. Een analyserapport met deze 147 softskills indicatoren is een uitstekende leidraad voor ‘coaching on the job’, zowel op individueel, team- als op organisatieniveau. Op individueel niveau worden de individuele competenties en ingesleten gedragspatronen zichtbaar; op teamniveau ontstaat inzicht in teamrollen en direct zicht op teambuilding en verbeteren van teamprestaties. Op organisatieniveau is een Symfoia-meting een cultuur-assessment. Onderscheidende elementen van de Symfoia-metingen zijn – behalve het unieke onderliggende systeemdenken, de snelheid, de logistieke eenvoud en de lage prijs – randvoorwaarden voor een laagdrempelige en klantvriendelijke toepassing in de praktijk. De kosten zijn laag in vergelijking met de gerealiseerde besparingen door preventie van PSA.

 

Met Symfoia is uw psychosociaal gezondheidsmanagementbeleid proactief, onderdeel van het personeels- en sociale beleid, gericht op duurzame en gezonde inzetbaarheid van personeel, waarbij gezondheid als vitale menselijke waarde en als economische waarde geldt (WHO). Met Symfoia kunt u psychosociale gezondheidsbevordering op de werkplek ook praktisch managen. Als u voldoende aandacht schenkt aan de ‘softe’, mentale kanten van gezondheidsmanagement, leidt dat tot een betere fysieke gesteldheid, tot werknemertevredenheid, welzijn op de werkplek en een positieve impact op relevante economische indicatoren. De Symfoia-diagnostiek is hierbij uitermate behulpzaam, omdat enerzijds het human resources beleid een enorme verbreding en verdieping krijgt door de cultuur-assessment. En omdat anderzijds, met de meetgegevens in de hand, ‘coaching on the job ’ op de werkplek een grote versnelling en verdieping krijgt. ‘Coaching on the job’ kan door direct leidinggevenden, door P&O-ers en/of door externe coaches – eventueel via telecoaching – worden uitgevoerd.

 

 

DE PRAKTIJK: INTEGRAAL METEN VAN SOFTSKILLS ALS STARTPUNT VOOR DIALOOG OVER PSA

 

Menno is technisch tekenaar op het bedrijfsbureau van een technische onderneming. De collega’s op het bedrijfsbureau klagen over slechte samenwerking met Menno en Menno geeft zelf aan niet lekker in zijn vel te zitten op het werk. Menno dreigt uit te vallen. De P&O adviseur komt dit ter ore en stelt het hoofd van het bedrijfsbureau voor de teamleden door te meten met de Symfoiascan. De zeven teamleden vullen de Symfoia-scan via internet in, waarna de P&O adviseur de beschikking krijgt over de rapportages. Deze analyseert de psychosociale diagnostische data en heeft individuele gesprekken met alle zeven teamleden waarbij de individuele softskillsprofielen als spiegel en gespreksagenda worden gebruikt. De teamleider is bij deze gesprekken aanwezig. Daarna volgt een intensieve teamsessie, waarin de functionele rollen van de teamleden zijn geherdefinieerd en onderling gedragsafspraken zijn gemaakt en op schrift vastgelegd. Menno krijgt specifieke aandacht door ‘coaching on the job’ op de onderwerpen ‘gestructureerd werken’, ‘zich houden aan afspraken’, ‘time-management’ en ‘communicatie met zijn teamgenoten’. De ‘coaching on the job’ wordt door de leidinggevende van Menno uitgevoerd. De teamleider organiseert regelmatig – naast het reguliere werkoverleg – een teamsessie waarin de onderlinge samenwerking, het naleven van de gedragsafspraken en het welbevinden in het werk worden geevalueerd. Eenmaal per jaar vullen de teamleden de Symfoia-scan in, waarna de P&O adviseur samen met de teamleider de profielen analyseert, voortgangsgesprekken heeft en een gezamenlijke teamsessie houdt. De bedoeling is om de systematiek van het hebben van Symfoia-softskillsprofielen bedrijfsbreed in te voeren voor het verbeteren van de functionering- en beoordelingsgesprekken. Daartoe vullen alle bedrijfsmedewerkers halfjaarlijks de Symfoia-scan in, een als input voor het functioneringsgesprek en een als input voor het beoordelingsgesprek.

 

Sjef van Selst, P&O adviseur, Interferent B.V.

 

 

Symfoia

 

 

Peter-Paul Biermans is actief als ondernemer, strategisch marketeer en organisatieadviseur. Hij is medeoprichter en Managing Director van Symfoia B.V. De functionaliteit van het Symfoiasysteem staat – via internet – ter beschikking van (HRM-afdelingen van) organisaties en zzp-ers. Meer informatie is te vinden op www.symfoia.com.

 

Reageer op dit artikel