artikel

Preventiemedewerker en Ohsas 18001

Gezond werken

De eerste stap in de Ohsas 18001 is het formuleren van een beleid. Daarvoor is het nodig de gevaren in kaart te brengen en de daarbij behorende risico’s vast te stellen. Op basis daarvan is het mogelijk verbeterplannen te maken. Bij het opstellen van de verbeterplannen is het belangrijk rekening te houden met de eisen die de nationale wetgeving daaraan stelt en eventueel ook met regels vanuit het concern. De plannen moeten concrete, meetbare doelen bevatten en het moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en wanneer uitvoer van de plannen op de rol staat.

 

De plannen en de invoer van een managementsysteem hebben als doel de arbeidsomstandigheden voortdurend te verbeteren. Het monitoren van de geleverde prestaties, meting van de effecten van de verbetering en controle op verstoringen horen daarbij. Doen zich verstoringen voor, dan zijn corrigerende maatregelen geboden. Een interne audit en een beoordeling door de directie zijn middelen om de werking van het managementsysteem periodiek te controleren. De beoordeling door de directie is het moment voor eventuele wijzigingen in het systeem, het beleid en de plannen.

 

De eerdergenoemde processen kunnen alleen goed verlopen als de opzet van een organisatie deze mogelijk maakt. Daartoe is het nodig om taken, verantwoordelijkheden, middelen en bevoegdheden toe te bedelen, mensen vakbekwaam te maken middels opleidingen en trainingen en mensen bewust te maken van het belang van een goed functionerend arbomanagementsysteem. Betrek medewerkers bij de aanpak van arbeidsomstandigheden en de opzet van het managementsysteem op basis van vastgelegde overlegstructuren. Stel de verschillende procedures op schrift en actualiseer ze voortdurend. Risicovolle werkzaamheden vragen om procedures en werkvoorschriften. Een BHV-organisatie moet zorgen voor een adequate aanpak bij een ongeval of calamiteit.

 

De preventiemedewerker zal nooit zelf een managementsysteem implementeren. Dat is een tijdrovend en specialistisch werk. Wel is het goed dat de preventiemedewerker een globaal inzicht heeft in wat er bij de implementatie komt kijken. Het kan je ook helpen om het management van de organisatie daarover te informeren. Bij het invoeren van een managementsysteem zijn een aantal fasen te onderscheiden. In iedere fase is een rol voor de preventiemedewerker weggelegd.

 

De belangrijkste speler in deze fase is het management. Het management moet de gedachte om te gaan werken met een managementsysteem volledig omarmen en zijn geloof in het systeem uitdragen aan de medewerkers. Zonder een management dat zich onvoorwaardelijk, in woord en daad, achter het werken volgens een managementsysteem schaart, is de implementatie bij voorbaat ten dode opgeschreven. De preventiemedewerker kan een rol spelen bij het overtuigen van het management. Hij kan laten zien welke kosten gemoeid waren met ongevallen in het verleden, welke risico’s men loopt als de Arbeidsinspectie op bezoek komt en wat de risico’s van mogelijke schadeclaims zijn. Wanneer de preventiemedewerker bovendien inzichtelijk kan maken dat de schade voortvloeit, of voort kan vloeien, uit een weinig systematische aanpak van arbeidsomstandigheden, dan kan hij het management op het spoor krijgen van verandering in de organisatie.

 

Na het besluit om de Ohsas te implementeren, is het tijd om de verschillende normelementen uit te werken in praktische procedures, toegesneden op de situatie in het eigen bedrijf. Dit betekent dat er een procedure moet komen die beschrijft hoe het gestelde doel te bereiken binnen de eigen organisatie. De preventiemedewerker zet het schrijven van de procedures uit onder andere medewerkers en bewaakt de totstandkoming en de eenduidigheid van de beschrijvingen.

 

Zijn de procedures vastgesteld, dan volgt implementatie. De directie geeft aan hoe en binnen welke termijn deze implementatie plaatsvindt. Een geleidelijke implementatie is een verstandige aanpak. Mensen moeten wennen aan een nieuwe werkwijze en zich deze grondig eigen maken. Te veel nieuwe dingen in een keer; dat gaat vaak mis. Een toets op de werking van het systeem zal dan uitwijzen dat betrokkenen vaak niet in overeenstemming met de procedures werken. De preventiemedewerker kan de invoering van de verschillende procedures coordineren. Het is van groot belang geimplementeerde procedures te toetsen. Alle procedures ingevoerd en enige tijd met een volwaardig managementsysteem gedraaid? Dan is het moment daar voor een interne audit op het hele systeem. De preventiemedewerker kan deze audit coordineren. Is de uitkomst gunstig, dan kan men een derde de toets laten uitvoeren, eventueel bekroond met een officieel certificaat.

 

Reageer op dit artikel